np4233 Společenské aspekty ve sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Palka (cvičící), doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní filosofická a sociologická východiska pro komplexní přístup ke sportu. Sport je prezentován jako sociálně kulturní fenomén odrážející dynamiku změn hodnotového světa, zájmů a činností soudobého lidstva. Filosofie sportu představuje základní myšlenkovou platformu, sociologie sportu pak stojí před úkolem popsat a vysvětlit sociálně a kulturně podmíněné postavení sportu ve společnosti.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- explikovat hlavní témata oboru
- rozlišit základní východiska různých filosofických a sociologických přístupů v oboru
- srovnat přínos konkrétních koncepcí filosofie a sociologie sportu
- pečlivě zdůvodňovat a podkládat argumenty vlastní přesvědčení v otázkách sportu (tělesné kultury)ve společenském kontextu
- vytvořit si vlastní postoj k člověku a jeho pohybové a tělocvičné aktivitě v kultuře
Osnova
 • Filosofická reflexe sportu
 • Filosofická platforma pro sportovní terminologii
 • Člověk, tělo, mysl, pohyb
 • Zdraví, přirozenost
 • Kultura, tělesná kultura, příroda
 • Problémy kultury (civilizace) a problémy tělesné kultury (sportu)
 • Sport jako sociokulturní fenomén
 • Vrcholový sport versus rekreační pohybová aktivita
 • Socializace sportem
 • Sport a masová média
 • Globální aspekty sportu
 • Sportovní mobilita a migrace
 • Násilí ve sportu
 • Genderové otázky sportu
 • Budoucnost a perspektivy sportu
Literatura
  povinná literatura
 • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006, 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X. info
 • Filosofická kinantropologie : setkání filosofie, těla a pohybu. Edited by Ivo Jirásek. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 355 s. ISBN 8024411768. info
  doporučená literatura
 • SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2015, 151 s. sociologie. ISBN 978-80-210-7918-2. info
 • MECHIKOFF, Robert A. A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2010, xviii, 459. ISBN 9780073376493. URL info
 • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008, 224 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8. info
 • KRETCHMAR, R. Scott. Practical philosophy of sport and physical activity. 2nd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2005, xvi, 303. ISBN 0736001417. info
 • CHARVÁT, Michal. Sociologie sportu v systému kinantropologických studií. In Humanitní základy kinantropologických studií. I. Olomouc: Hanex Olomouc pro FTK, 2001, s. 155-159. ISBN 80-85783-34-2. info
Výukové metody
přednášky, četba textů, domácí úkoly, diskuse.
Metody hodnocení
- min. 80% účast na seminářích
- písemná zkouška (test) – 15 otázek (min. 50% úspěšnost)
- ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4233