BSS156 Organizovaný zločin

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Bělonožník (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními teoretickými aspekty fenoménu organizovaného, politikou boje proti organizovanému zločinu a v neposlední řadě s jednotlivými podobami a formami organizovaného zločinu (geografickými, etnickými, "odvětvovými") včetně jejich historického vývoje, struktury a současného stavu.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina - seznámení s literaturou, strukturou a podmínkami kursu, úvod do studia organizovaného zločinu (OZ) 2. Teoretické pojetí OZ – definice, typologizace a metody výzkumu OZ,: 3. Typologie organizovaných kriminálních skupin a možnosti jejich výzkumu: 3. Pole působení OZ 4. Politika proti OZ 5. Západoevropské a americké skupiny OZ 6. Východoasijské skupiny OZ 7. 15 minutový průběžný test a následně čtecí týden 8. Jihoamerické narkokartely 9. Ruské a ukrajinské skupiny OZ 10. Kavkazské a středoasijské skupiny OZ 11. Balkánské skupiny OZ 12. Skupiny OZ ze středovýchodní Evropy
Literatura
  • NOŽINA, Miroslav. Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Edited by Jan Musil. Vyd. 1. Praha: Themis, 2003. 407 s. ISBN 80-7312-018-6. info
Výukové metody
přednáška, seminární práce
Metody hodnocení
Podmínky k absolvování kursu jsou následující: student musí vypracovat seminární práci v rozsahu 10 – 15 normostran. Téma seminární práce musí být zadáno a schváleno vyučujícím do 4. března 12:00. Nebude – li tomu tak, nebudou studenti, kteří termín nedodrželi, v kursu klasifikováni. Témata musí spadat do zaměření kursu, resp. jednotlivých přednášek. Seminární práce musí obsahovat veškeré náležitosti vědeckého textu. Vyslovené plagiáty budou postoupeny disciplinárnímu řízení (viz dodatek sylabu) a práce bez poznámkového aparátu budou znamenat neklasifikaci v kursu. Seminární práce musí být vypracována minimálně ze čtyř zdrojů, jež musí být textu ocitovány. Dalšímu rozšíření seznamu literatury nebudou vyučující bránit. Jako zdroje nebudou akceptovány nikým needitované internetové encyklopedie (např. wikipedia, cojeco, navajo apod.). Hodnoceno bude též naplnění tématu, originalita, práce s prameny a literaturou Seminární práce budou hodnoceny 0 – 20 body, přičemž nebude možnost opravy. Seminární práce bude muset být odevzdána nejpozději 22. dubna 2008, a to do „odevzdávárny“. Ta bude uzavřena ve 23:00 a kdo neodevzdá práci v termínu, nebude klasifikován. V souvislosti s pozdním odevzdáním seminární práce nebudou akceptovány ani omluvenky od lékaře, jelikož elektronický systém umožňuje, že student se nemusí dostavit osobně. Průběžné přezkoušení bude mít podobu dvou otázek po 5 bodech. Písemná zkouška bude mít podobu 10 otázek. Každá otázka bude hodnocena 4 body, celkový počet bodů z testu tedy činí 40. Celkové hodnocení vypadá následovně. Maximum možných bodů je 70. Stupněm A bude hodnocen zisk 70 – 65 bodů. stupněm B zisk 64 – 59 bodů, stupněm C 58 – 53, stupněm D 52 – 47 a stupněm E 46 – 42. 41 a méně bodů bude hodnoceno stupněm F. Účast na přednáškách nebude vyžadována, ovšem vyučující si vyhrazují právo některé informace sdělit na přednášce, aniž by následně muselo automaticky následovat mailové upozornění!!! Dále je třeba důrazně upozornit, že studenti se musí řídit studijním řádem MU a mnohé informace, které zde nejsou uvedeny, lze nalézt ve studijním řádu. Vyučující budou v případných kontroverzích důrazně trvat na jeho dodržování a případné nedodržení studijního řádu ve vztahu ke kursu bude znamenat neklasifikaci v kursu!!!
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:15, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému