BSSb1102 Dějiny vojenství

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jakub Morávek, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Dvořáček (cvičící)
Mgr. Samuel Žilinčík (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 7. 10. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 14. 10. 16:00–17:40 Aula, St 21. 10. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 4. 11. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 11. 11. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 18. 11. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 25. 11. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 2. 12. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 9. 12. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 16. 12. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 6. 1. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 13. 1. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! BSS102 Dějiny vojenství && ! NOW ( BSS102 Dějiny vojenství )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vývoj válek a vojenské sféry od starověku po současnost. Je rozdělen podle důležitých historických period a událostí.
Výstupy z učení
Studenti by by měli být schopni popsat vojenskou historii a analyzovat vojenské operace od antiky po současnost, včetně vazeb mezi vývojem technologií a způsoby vedení války.
Osnova
  • 1.Úvod 2. Vojenství a vnitřní bezpečnost v antickém Řecku; 3. Vojenství a vnitřní bezpečnost ve starověkém Římě; 4. Vojenství a vnitřní bezpečnost konce antiky a raného středověku v Evropě 5. Vojenství a vnitřní bezpečnost ve feudální Evropě 6. Vojenství a vnitřní bezpečnost v Evropě raného novověku 7. Vojenství a vnitřní bezpečnost od napoleonských válek do roku 1914 8. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období první světové války 9. Vojenství a vnitřní bezpečnost v meziválečném období 10. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období druhé světové války 11. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období studené války 12. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období po studené válce a v době války s terorismem 13. Shrnutí předmětu
Literatura
  • KEEGAN, John. Historie válečnictví. Translated by Leonid Křížek. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2004. 364 s. ISBN 8072910981. info
  • TOFFLER, Alvin a Heidi TOFFLER. Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. Translated by Bohuslav Blažek - Jan Miřejovský. 1. vyd. Praha: Dokořán a Argo, 2002. 303 s. ISBN 8072034456. info
  • LIDDELL HART, Basil Henry. Historie první světové války. Vyd. 1. Brno: Jota, 2001. 503 s. ISBN 807217164X. info
  • FEATHERSTONE, Donald F. Válečníci a války ve starověku a ve středověku. Translated by Hubert Procházka. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2001. 268 s. ISBN 8072910337. info
  • HART, B. H. Liddell. Dějiny druhé světové války. Translated by Jitka Sládková. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000. 776 s. ISBN 8072171178. info
Výukové metody
Přednášky, četba, písemná domácí práce Předmět je vyučován přes Zoom, permanentní link: https://cesnet.zoom.us/j/91070988069
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, která sestává z průběžného písemného přezkoušení, závěrečného písemného přezkoušení a z písemné práce Průběžné písemné přezkoušení bude psáno na konci přednášky v termínech 11. 11. (bude pokrývat látku odpřednášenou do předchozího týdne, tj. do 4. 11. a povinnou literaturu od Garlana a Contamineho) a 9. 12. (bude pokrývat látku odpřednášenou od 11. 11. do 2. 12., včetně obsahu prezentací v ISu, a povinnou literaturu od Harta- oba tituly). Každé písemné přezkoušení sestává ze tří otevřených otázek. Za každou otázku je možné získat maximálně 3 body. Za jedno průběžné písemné přezkoušení je tedy možné získat maximálně 9 bodů, za obě 18 bodů. Závěrečné písemné přezkoušení sestává z šesti otevřených otázek po maximálně šesti bodech z celé odpřednášené látky za semestr (včetně prezentací) a z povinné literatury. Celkem je za ně možné získat maximálně 36 bodů. Bude psáno ve zkouškovém období, případně v termínech v závěru semestru. Písemná práce spočívá ve zpracování recenze knihy (odborného vědeckého textu, nikoliv beletrie či literatury faktu), věnující se problematice dějin vojenství či vnitřní bezpečnosti v rozsahu cca 5 normostran (9000 znaků). Recenzována nesmí být povinná literatura. Doporučené tituly recenzovány být mohou a recenze knih ze seznamu doporučené literatury není třeba nechávat schvalovat. Téma recenze knihy, která není součástí doporučené literatury, musí být schváleno asistentem/asistentkou kursu. Text musí mít charakter odborné knižní recenze. Hodnoceno bude splnění obecných náležitostí žánru recenze (viz např. Spousta, V. Jak psát recenzi, Pedagogická orientace 1/2003, http://www.ped.muni.cz/pedor/dokumenty/jakpsatrecenze.pdf). Hodnocena bude jak formální, tak i obsahová stránka práce. Příklady recenzí je možné nalézt v politologických a bezpečnostních periodicích dostupných on-line či v knihovně FSS MU. Recenze se odevzdávají v elektronické podobě prostřednictvím Odevzdávárny v IS MU a to nejpozději do 19. listopadu. Recenze je možné odevzdat kdykoliv od momentu schválení, pozdější odevzdání nebude akceptováno a písemná práce bude hodnocena 0 body. Za písemnou práci je možné získat 0-6 bodů. Hodnocení bude k dispozici do 9. prosince. V případě ohodnocení recenze, které neumožní absolvování předmětu po prvním odevzdání (méně než ¼ bodů – viz níže) je možné text přepracovat nebo si zvolit k recenzi jiný titul (který ovšem opět musí být schválen asistentem/asistentkou). Přepracovanou práci je nutné odevzdat nejpozději do 20. prosince. Další přepracování již není možné. V případě přepracovávaných prací nelze závazně garantovat lhůtu jejich posouzení. Kompetence v tomto ohledu náleží asistentům kursu. Hodnoceni budou pouze studenti a studentky, kteří/které budou získají alespoň jednu čtvrtinu bodů z každé části zkoušky, tedy 5 bodů z průběžného písemného přezkoušení, 9 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení a 2 body z písemné práce. Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.