BSS102 Dějiny vojenství

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jakub Morávek (zástupce)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Dvořáček (cvičící)
Mgr. Samuel Žilinčík (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18. 9. 16:00–17:40 Aula, St 25. 9. 16:00–17:40 Aula, St 2. 10. 16:00–17:40 Aula, St 9. 10. 16:00–17:40 U35, St 16. 10. 16:00–17:40 Aula, St 23. 10. 16:00–17:40 Aula, St 30. 10. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, St 6. 11. 16:00–17:40 Aula, St 13. 11. 16:00–17:40 Aula, St 20. 11. 16:00–17:40 Aula, St 27. 11. 16:00–17:40 Aula, St 4. 12. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, St 11. 12. 16:00–17:40 Aula
Předpoklady
! BSSb1102 Dějiny vojenství && ! NOW ( BSSb1102 Dějiny vojenství )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vývoj válek a vojenské sféry od starověku po současnost. Je rozdělen podle důležitých historických period a událostí.
Výstupy z učení
Studenti by by měli být schopni popsat vojenskou historii a analyzovat vojenské operace od antiky po současnost, včetně vazeb mezi vývojem technologií a způsoby vedení války.
Osnova
  • 1.Úvod 2. Vojenství a vnitřní bezpečnost v antickém Řecku; 3. Vojenství a vnitřní bezpečnost ve starověkém Římě; 4. Vojenství a vnitřní bezpečnost konce antiky a raného středověku v Evropě 5. Vojenství a vnitřní bezpečnost ve feudální Evropě 6. Vojenství a vnitřní bezpečnost v Evropě raného novověku 7. Vojenství a vnitřní bezpečnost od napoleonských válek do roku 1914 8. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období první světové války 9. Vojenství a vnitřní bezpečnost v meziválečném období 10. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období druhé světové války 11. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období studené války 12. Vojenství a vnitřní bezpečnost v období po studené válce a v době války s terorismem 13. Shrnutí předmětu
Literatura
  • KEEGAN, John. Historie válečnictví. Translated by Leonid Křížek. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2004. 364 s. ISBN 8072910981. info
  • TOFFLER, Alvin a Heidi TOFFLER. Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. Translated by Bohuslav Blažek - Jan Miřejovský. 1. vyd. Praha: Dokořán a Argo, 2002. 303 s. ISBN 8072034456. info
  • LIDDELL HART, Basil Henry. Historie první světové války. Vyd. 1. Brno: Jota, 2001. 503 s. ISBN 807217164X. info
  • FEATHERSTONE, Donald F. Válečníci a války ve starověku a ve středověku. Translated by Hubert Procházka. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2001. 268 s. ISBN 8072910337. info
  • HART, B. H. Liddell. Dějiny druhé světové války. Translated by Jitka Sládková. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000. 776 s. ISBN 8072171178. info
Výukové metody
Přednášky, četba, písemná domácí práce
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, která sestává z průběžného písemného přezkoušení, závěrečného písemného přezkoušení a z písemné práce Průběžné písemné přezkoušení bude psáno na konci přednášky v termínech 11. 11. (bude pokrývat látku odpřednášenou do předchozího týdne, tj. do 4. 11. a povinnou literaturu od Garlana a Contamineho) a 9. 12. (bude pokrývat látku odpřednášenou od 11. 11. do 2. 12., včetně obsahu prezentací v ISu, a povinnou literaturu od Harta- oba tituly). Každé písemné přezkoušení sestává ze tří otevřených otázek. Za každou otázku je možné získat maximálně 3 body. Za jedno průběžné písemné přezkoušení je tedy možné získat maximálně 9 bodů, za obě 18 bodů. Závěrečné písemné přezkoušení sestává z šesti otevřených otázek po maximálně šesti bodech z celé odpřednášené látky za semestr (včetně prezentací) a z povinné literatury. Celkem je za ně možné získat maximálně 36 bodů. Bude psáno ve zkouškovém období, případně v termínech v závěru semestru. Písemná práce spočívá ve zpracování recenze knihy (odborného vědeckého textu, nikoliv beletrie či literatury faktu), věnující se problematice dějin vojenství či vnitřní bezpečnosti v rozsahu cca 5 normostran (9000 znaků). Recenzována nesmí být povinná literatura. Doporučené tituly recenzovány být mohou a recenze knih ze seznamu doporučené literatury není třeba nechávat schvalovat. Téma recenze knihy, která není součástí doporučené literatury, musí být schváleno asistentem/asistentkou kursu. Text musí mít charakter odborné knižní recenze. Hodnoceno bude splnění obecných náležitostí žánru recenze (viz např. Spousta, V. Jak psát recenzi, Pedagogická orientace 1/2003, http://www.ped.muni.cz/pedor/dokumenty/jakpsatrecenze.pdf). Hodnocena bude jak formální, tak i obsahová stránka práce. Příklady recenzí je možné nalézt v politologických a bezpečnostních periodicích dostupných on-line či v knihovně FSS MU. Recenze se odevzdávají v elektronické podobě prostřednictvím Odevzdávárny v IS MU a to nejpozději do 19. listopadu. Recenze je možné odevzdat kdykoliv od momentu schválení, pozdější odevzdání nebude akceptováno a písemná práce bude hodnocena 0 body. Za písemnou práci je možné získat 0-6 bodů. Hodnocení bude k dispozici do 9. prosince. V případě ohodnocení recenze, které neumožní absolvování předmětu po prvním odevzdání (méně než ¼ bodů – viz níže) je možné text přepracovat nebo si zvolit k recenzi jiný titul (který ovšem opět musí být schválen asistentem/asistentkou). Přepracovanou práci je nutné odevzdat nejpozději do 20. prosince. Další přepracování již není možné. V případě přepracovávaných prací nelze závazně garantovat lhůtu jejich posouzení. Kompetence v tomto ohledu náleží asistentům kursu. Hodnoceni budou pouze studenti a studentky, kteří/které budou získají alespoň jednu čtvrtinu bodů z každé části zkoušky, tedy 5 bodů z průběžného písemného přezkoušení, 9 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení a 2 body z písemné práce. Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/BSS102