EVS162 Současná Evropská unie

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Čechová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 11:30–13:00 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! OBOR ( EVS ) && ! OBOR ( EVS1 ) && ! OBOR ( EVSC )
Poskytuje základní informace o EU a je určen studentům politologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují si studenti kombinace oborů PL-EVS.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako základní vhled do problematiky evropského integračního procesu. Vysvětluje politický vývoj EU, její instituce, politiky a rozšiřovací proces. Je určen studentům, kteří chtějí získat základní znalosti a souvislosti o této nadnárodní mezinárodní organizaci. Hlavním cílem předmětu je: porozumět základním mezníkům vývoje EU včetně aktuálního dění, analyzovat institucionální strukturu EU, získat znalosti o fungování zásadních politik EU a porozumět procesu rozšiřování ES/EU.
Osnova
  • Předmět je rozdělen do následujících bloků
  • I. Dějiny evropské integrace, přehled základního smluvního rámce (Markéta Pitrová);
  • II. Instituce EU, jejich fungování, rozhodovací proces (Petr Kaniok);
  • III. Společné politiky, vybrané koordinované politiky, financování EU (Zdeněk Sychra);
  • IV. Rozšiřování ES/EU, strategie a přístupy (Zdeněk Sychra)
  • Přesný rozpis přednášek a bloků v rámci semestru, viz Interaktivní osnova předmětu.
Literatura
  • Lisabonská smlouva. On-line: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:CS:HTML
  • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2. info
Výukové metody
Kurz je postaven na přednáškách, powerpointových prezentacích a individuální práci se studijními zdroji. Kurz pracuje s interaktivní osnovou v is.muni.cz, kterou mají studenti povinnost používat.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je absolvování elearningového testu zaměřeného na znalost vybraných pasáží Lisabonské smlouvy. Tento test se píše individuálně v průběhu druhé poloviny kurzu pomocí IS muni. Test bude možné spustit max. 5 krát. Poté bude student hodnocen jako neprospěl. Závěrečná zkouška je písemná formou testu. Test bude obsahovat uzavřené otázky (výběr z několika možností, vždy jedna je správně) a tři komplexní otevřené otázky. Otevřené otázky (jedna otázka za 5 bodů) budou opraveny pouze za předpokladu, že student získá 20 bodů z 40 možných při uzavřených otázkách. Pro absolvování předmětu je třeba získat min. 33 bodů z 55. Rozložení bodů v rámci závěrečného hodnocení: A. 55 - 52 B. 51 - 47 C. 46 - 42 D. 41 - 37 E. 36 - 33 --- F. 32 a méně
Informace učitele
V rámci literatury Fiala, Pitrová: Evropská unie (2009) jsou nepovinné kapitoly na s. 488-502 a 526-546 (kap. 15.2.4., 15.2.5., 15.2.6., 15.2.8.).
UPOZORNĚNÍ:
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout. Další podrobnosti jsou v interaktivní osnově kurzu. https://is.muni.cz/auth/el/1423/jaro2010/EVS162/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2014/EVS162