EVSb2022 Smlouvy a informační zdroje EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2025

Předmět se v období jaro 2025 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS122 Smlouvy a inf. zdroje EU && ! NOW ( EVS122 Smlouvy a inf. zdroje EU ) && ( SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 41 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/41, pouze zareg.: 0/41
Jiné omezení: Nezapisují si studenti 3. ročníku, předmět je určen pouze pro studenty 1. a 2. ročníků.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentovat studentům klíčové zdroje informací o EU: dokumenty primárního a sekundárního práva, elektronické informační zdroje, zpravodajské portály, informační centra, databáze. Je určen především těm, kteří začínají EU studovat a chtějí se orientovat v informačních zdrojích a jejich kategorizaci. Předmět je zaměřený především prakticky.
Výstupy z učení
Identifikovat základní zdroje informací o EU.
Třídit a kategorizovat elektronické informační zdroje
Analyzovat dokumenty primárního a sekundárního práva EU.
Využívat dostupné databáze EU.
Osnova
  • Předmět je rozvržen do tří základních částí:
  • 1. Zdroje informací o Evropské unii, především dostupné elektronické zdroje a jejich kategorizace, zpravodajské portály, debaty s odborníky z praxe.
  • 2. Základní orientace v jednotlivých smlouvách a jejich revizích (primární právo EU), členění těchto dokumentů, jejich hierarchie a koncepce.
  • 3. Orientace v sekundárním právu EU, online vyhledávání dokumentů, práce s databázemi EU.
Literatura
  • REGULATION (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents.
  • Access to European Parliament, Council and Commission documents. A user's guide. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002.
  • Studijní materiály a prezentace dostupné v IS MU
Výukové metody
Přednášky, internetové prezentace, práce s elektronickými zdroji a databázemi, nácvik vyhledávání konkrétních dokumentů EU, praktický úkol.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro jeho získání je nezbytná povinná účast na diskusi s experty a splnění praktického úkolu. Ten spočívá ve vyhledání a analýze relevantních unijních dokumentů, včetně popisu způsobu, jak student k řešení dospěl.
Informace učitele
! Výuka předmětu probíhá blokově. Viz rozvrhová informace a interaktivní osnova předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2025/EVSb2022