EVSb2025 Reflexe událostí v EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vít Dostál, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
EVSb1002 Evropa ve 20. století && EVSb1001 Evropská integrace && EVSb1003 Instituce EU
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 17/20
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je pochopit aktuální dění v EU v různých oblastech politik a rovinách vládnutí a jeho vliv na další vývoj evropské integrace. Širším cílem je pak prohloubení a upevnění znalostí o fungování EU na základě pravidelného sledování zasedání a iniciativ jednotlivých institucí. Kurz se nicméně nezaměřuje pouze na EU jako takovou, ale i na dění v jednotlivých členských státech. Agenda EU a jejích členských států je v posledních letech vlivem mnoha vnitřních i vnějších výzev a krizí velmi proměnlivá. Politika EU už dávno není o budování jednotného vnitřního trhu, ale zasahuje již mnohem více do takových oblastí jako je klimatická politika a energetika, digitalizace, vnitřní bezpečnost či obrana, které více či méně souvisí se základní myšlenkou evropské integrace. Pro pochopení odpovědí EU je proto nezbytné znát nejen historický vývoj Evropských společenství, ale také širší konsekvence, které mohou dílčí kroky EU přinést.
Výstupy z učení
Studenti by po absolvování kurzu měli být schopni lépe porozumět agendě a aktuálnímu dění EU, sami jej analyzovat a interpretovat, zhodnotit jeho konsekvence pro EU i členské státy a zasadit jej do širšího kontextu evropské integrace. V kurzu bude kladen důraz jak na každodenní agendu EU a jejích členských států, o které se budeme bavit na počátku každého semináře, tak také na větší (aktuální) témata, která v rámci institucí EU a jejích členských států budou rezonovat.
Osnova
  • Osnova bude upřesněna na počátku kurzu v závislosti na tom, co bude v danou dobu rezonovat na unijní agendě. V minulý ročnících se kurz zaměřil například na české předsednictví v Radě EU, brexit, reakci EU na koronavirovou pandemii, konferenci o budoucnosti Evropy, vztahy EU s Ruskem, Visegrádskou skupinu a její působení v EU, či německé a české parlamentní volby (a jejich evropský rozměr).
Literatura
    doporučená literatura
  • FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozší. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, 990 stran. ISBN 9788073254506. info
  • KANIOK, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2010, 243 s. Ediční řada Monografie, svazek 35. ISBN 978-80-210-5348-9. info
Výukové metody
Diskuse nad aktuálním děním, přednášky vyučujících (příp. externích expertů) k širším tématům, skupinové práce a jejich prezentace před ostatními, závěrečná esej Studenti budou muset sledovat aktuální dění v EU a vybrat si pro každý seminář alespoň tři aktuality, o kterých budou schopni diskutovat. Na přednáškovou část a skupinové práce pak předem získají zdroje k nastudování a přípravě na seminář. Skupinové práce mohou mít různou podobu v závislosti na diskutovaném tématu – může se jednat o přípravu stanoviska politické frakce v Evropském parlamentu k projevu předsedkyně Komise o stavu Unie, přípravu komunikační strategie pro české předsednictví v Radě EU, přípravu pozic zemí V4 k aktuální agendě EU nebo prosazování postojů členských států při simulaci jednání Rady/Evropské rady nad aktuálním tématem.
Metody hodnocení
Hodnocena bude jednak aktivita studentů během diskusí nad aktuálním děním a hlavním tématem přednášky, a dále kvalita (skupinové) práce vypracované a prezentované na každý seminář. Na závěr bude vypracována a hodnocena esej založená na jednom z diskutovaných témat. Každý student si na konci kurzu vybere jedno z hlavních témat, které bylo diskutováno v průběhu semestru, a na základě otázky z něj vzešlé sepíše zhruba pětistránkovou esej. Po jejím odevzdání v průběhu zkouškového období bude možné se o práci pohovořit s vyučujícími a vylepšit si tím případnou výslednou známku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Kurz je totožný s předmětem Aktuální dění v EU (provedena změna názvu).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2025