EVSb2041 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci

Fakulta sociálních studií
jaro 2025

Předmět se v období jaro 2025 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS141 Klíč. rozs. ESD a význ. pro EI && ! NOW ( EVS141 Klíč. rozs. ESD a význ. pro EI )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz Vliv Evropského soudního dvora (ESD) na proces evropské integrace si klade za cíl seznámit posluchače s rolí ESD v procesu evropské integrace. Působení ESD nemůže být rozhodně podceňováno, protože Soud sehrál (nebo alespoň pomáhal sehrát) klíčovou roli v mnoha oblastech aktivit současné EU. Například jím vyvinutý princip přednosti a princip přímého účinku práva ES patří ke stavebním kamenům celé evropské integrace. V rámci seminářů se budeme zabývat nejdůležitějšími judikáty ESD v jednotlivých oblastech působení ES a posluchači sami rozeberou vybraná rozhodnutí ze "zlatého fondu" ESD a pokusí se je kritizovat.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen vysvětlit, jak se ESD zasloužil o prohloubení evropské integrace, a bude schopen předvídat a odůvodnit jeho pozici v náhodně vybraných dalších případech.
Osnova
  • 1. Úvod do práva ES s akcentem na význam a postavení Evropského soudního dvora 2. 3. Základní principy práva ES formulované ESD (Costa, Van Gend en Loos, Simmenthal, Francovich...) 4. Předběžné otázky - specifický institut práva ES (Nordsee, Fotofrost, Wunsche III...) 5. Europeizace, vztah ESD k Evropskému soudu pro lidská práva, sporné případy (Solange I. Solange II.; Posudek 2/94; Charmasson, Chiquita) 6. Vnější vztahy + kompetenční spory mezi institucemi ES (Demirel, Aetr, Strýček Sam, Internationalfruit, Rovnováha mezi institucemi - Parlament v. Rada, Francie v. Komise) 7-8. Jednotný vnitřní trh - volný pohyb zboží (Dassonville, Casiss de Dijon, Davidoff, Keck) 9. Volný pohyb osob (Van Duyn, Lawrie-Blum) 10. Principy ochrany hospodářské soutěže (Vereeniging van Cementhandelaren, Pronuptia, Consten and Grundig, Magill) 11. Primární práva pracovníků + diskriminace (Van Duyn, Defrenne II, Marshall, Bosman) 12. Problematika ochrany lidských práv v judikatuře ESD (Stauder, Nold, Hoechst, Vlaamse Beokwezen, Connolly) Literatura: 1) ŠLOSARČÍK, Ivo. 2005. Evropa soudců a Evropa politiků. Vliv ESD na vývoj evropské integrace. Mezinárodní vztahy, č. 1, s. 22-47. 2+3) TÝČ, Vladimír. 2001. Základy práva Evropské unie. 3. vydání. Praha: Linde. kapitoly k jednotlivým tématům 4) ŠLOSARČÍK, Ivo. Evropský soudní dvůr a předběžná otázka podle čl. 234 SES. www.europeum.org. 5) SMEKAL, Hubert. 2005. Europeanizace práva. In Dančák, Břetislav Fiala, Petr, - Hloušek, Vít. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav a Masarykova univerzita, s. 344-364. 6-11) TÝČ, Vladimír. 2001. Základy práva Evropské unie. 3. vydání. Praha: Linde. kapitoly k jednotlivým tématům. 12) PIKNA, Bohumil. 2003. Vnitřní bezpečnost a pořádek v evropském právu. Praha: Linde. s. 103-119.
Literatura
  • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora. Praha: Linde, 2001, 348 s. ISBN 8072012525. info
  • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. aktualiz. a dopl. Praha: Linde, 2001, 335 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-296-7. info
  • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora. Praha: Linde, 2000, 359 s. ISBN 8072012045. info
Výukové metody
Mezi použité výukové metody patří přednášky, diskuze, tříbení argumentace, použití audiovizuálních materiálů (filmy) a následná debata o nich. Studenti zpracovávají čtyři úkoly, v nichž se snaží kritizovat rozsudky SD, případně navrhnout reakci na aktuální události.
Metody hodnocení
Zakončení kurzu: zkouška Podmínky pro udělení: 1. příprava rozsudků na jednotlivé hodiny - prověřeno diskuzí 2. úspěšné absolvování písemného testu 3. zpracování 4 písemných úkolů na zadané otázky - prověřuje schopnost argumentace, zpětná vazba studentům v podobě komentářů. 4. ústní zkouška
Informace učitele
Literatura: česká: 230 stran + rozsudky, smlouvy: 130 stran
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2025/EVSb2041