EVSb2076 Decentralizace v členských státech EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS176 Decentralizace v EU && ! NOW ( EVS176 Decentralizace v EU )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Záměrem předmětu je seznámit posluchače s problematikou decentralizace a s fenoménem rekonstrukce původně unitární mocensko-územní struktury vybraných států Evropské unie. Úvod kurzu bude věnován teoretickému základu, vymezení pojmů a prezentaci hlavních interpretačních přístupů. Následně budou představeny dva „tradičně“ federativní státy, a sice Spolková republika Německo a Rakousko. Náplní dalších hodin pak bude rozbor jednotlivých příkladů decentralizačních procesů. Každá případová studie bude uvedena historickým exkurzem, v jehož rámci bude pozornost zamířena k vytvoření tzv. národního státu – tj. ke státo(resp. národo)tvornému procesu. Poté budou analyzovány příčiny decentralizace, její podoba, okolnosti jejího průběhu i její výsledky. Sledován bude vliv decentralizace na politický a stranický systém daných států a rozebráni budou také aktéři procesu. Případovými studiemi bude procházet tématická linie akcentující interakce evropské integrace a decentralizace. Pozornost bude soustředěna k následujícím fenoménům: EU jako aréna regionálních autorit, kanály spolupráce sub-státních entit, participace sub-státních jednotek na legislativním procesu EU, význam ES/EU v rámci iniciace decentralizačních procesů, význam decentralizačních procesů pro EU a dopady členství v EU na decentralizované státy obecně.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
-porozumět a využít základních teoretických přístupů ke studiu decentralizace a federalismu
-prokázat znalost decentralizovaných politických systémů vybraných členských států EU
-srovnávat decentralizované systémy a decentralizační procesy navzájem
-vysvětlit soudobou formu mocensko-územního uspořádání těchto států
-porozumět roli evropské integrace v rámci decentralizačních procesů a významu a roli regionální úrovně v EU.
Osnova
 • Představení obsahu kurzu, organizační pokyny, požadavky k úspěšnému ukončení předmětu.
 • Teoretická východiska - třídění států dle jejich vnitřní politicko-teritoriální konfigurace - stát unitární vs. stát složený. Fenomén národního státu, jeho vznik a vývoj. Vymezení, význam a výklad pojmu region, termíny regionalizace a regionalismus, termíny decentralizace, dekoncentrace a devoluce, podoby a formy decentralizačních procesů a základní přístupy k jejich interpretaci, koncept víceúrovňového vládnutí.
 • „Tradiční“ federativní státy – Spolková republika Německo a Rakousko: Federalismus jakožto finální exprese decentralizace, vznik spolkových států, soudobá podoba německého a rakouského federalismu, kooperativní x kompetitivní federalismus, participatorní federalismus, administrativní a exekutivní federalismus.
 • Případová studie - Belgie: odtržení Jižního Nizozemí a vznik Belgického království, století jednoty, vlámská emancipace, stanovení jazykové hranice, federalizace a federace, krize státu – Belgie na prahu rozpadu?
 • Případová studie - Španělsko: jeden poloostrov – několik království, úsvit novověku a sjednocení Španělska, bourbonský centralismus, druhá republika a Estado integral, frankistická uniformita, přechod k demokracii a decentralizace, stát autonomií, federace na dosah?, katalánská otázka.
 • Případová studie - Spojené království Velké Británie a Severního Irska: Anglie a nezávislá království keltského okraje, unie s Walesem, Skotskem a Irskem, boje o Home Rule, rozdělení Irska a vznik Severního Irska, neúspěšný start devoluce, 90. léta – změna kurzu a implementace devolučního uspořádání, Skotsko na rozcestí.
 • Případová studie - Itálie: politicky rozdrobený apeninský poloostrov, il Risorgimento, Italské království dynastie Savojských, fašistická uniformita, ústava z roku 1948 a odložená regionalizace státu, práh nového milénia a ústavní reformy, odmítnutá federalizace.
 • Případová studie - Francie: francouzské pojetí státu a národa, Francie jako modelový unitární stát, zákony o decentralizaci z let 1982-1983 a 2003-2004, současná Francie – nedělitelná a decentralizovaná.
 • Případová studie - ostatní země: Polsko, Portugalsko, Finsko, Rumunsko.
 • Evropská unie a decentralizace – interakce evropské integrace a procesů decentralizace:
Literatura
  povinná literatura
 • DRAKE, Helen. Contemporary France. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011, xv, 239. ISBN 9780333792438. info
 • Federalism beyond federations : asymmetry and processes of resymmetrization in Europe. Edited by Ferran Requejo - Klaus-Jürgen Nagel. Burlington, VT: Ashgate Pub. Co., 2011, xv, 279. ISBN 9781409409229. info
 • CABADA, Ladislav. Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 295 s. ISBN 9788073802899. info
 • MAGONE, José M. Contemporary Spanish politics. 2nd ed. New York: Routledge, 2009, xxvii, 490. ISBN 9780415421898. info
 • CABADA, Ladislav. Evropa regionů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 223 s. ISBN 9788073801632. info
 • COLE, Alistair. Governing and governance in France. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xiii, 249. ISBN 9780521608312. info
 • Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Edited by Břetislav Dančák - Vít Hloušek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2007, 245 s. ISBN 9788021044586. info
 • SWENDEN, Wilfried. Federalism and regionalism in Western Europe : a comparative and thematic analysis. New York: Palgrave Macmillan, 2006, xv, 325. ISBN 1403906270. URL info
 • Federalism and territorial cleavages. Edited by Ugo M. Amoretti - Nancy Gina Bermeo. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004, xii, 498. ISBN 0801874084. URL info
 • FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Praha: Moneta-FM ve spolupráci s katedrou politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedrou politologie Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze, 2002, 616 s. ISBN 8090096581. info
Výukové metody
Kurz je realizován formou přednášek. Dvě z nich jsou doplněny o bodovanou diskusi, pro niž se předpokládá – vedle standardní přípravy spočívající v prostudování povinné literatury – také nastudování zadaného tematicky relevantního článku/textu či úvaha nad zadanou otázkou. Seminární práce má za cíl prohloubit znalosti posluchačů v určité konkrétní oblasti dotčené materie, stejně jako přispět ke schopnosti analýzy a práce s primárními a sekundárními prameny.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Pro její složení je nutné odevzdat seminární práci v rozsahu 9-12 normostran (max. 25 bodů), aktivně se účastnit diskusí (max. 6 bodů, každá ze dvou diskusí max. 3 body), absolvovat průběžný test (max. 20 bodů), absolvovat závěrečný test (max. 40 bodů). V případě závěrečného testu je třeba dosáhnout alespoň 60 % bodového hodnocení. Celkově lze nasbírat 91 bodů. Stupnice známek: 91-84 bodů = A, 83-76 bodů = B, 75-68 bodů = C, 67-61 bodů = D, 60-54 bodů = E, 53 bodů a méně = F. (5 extra bodů lze získat za aktivitu během přednášek.)
Informace učitele
Téma seminární práce musí být nahlášeno do pondělí 27. 11. 2017. Odevzdání textu se předpokládá minimálně jeden kalendářní týden před příslušným zkouškovým termínem. Seminární práce musí splňovat všechny předpoklady akademického textu. Citační norma nechť odpovídá vzoru uvedenému na webových stránkách katedry (http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/studijni-agenda/pokyny-k-seminarnim-pracem a http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/studijni-agenda/citace-a-akademicke-standardy).
The topic of the seminar paper must be submitted until November 27th 2017. The paper itself must be submitted at least one calendar week before the final exam.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2076