EVSb2095 Spory o region, o národ, o stát

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS195 Spory o region, o národ, o stá && ! NOW ( EVS195 Spory o region, o národ, o stá )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 41/30
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na stále aktuální fenomén sporů o region, o národ či přímo o stát ve vybraných teritoriích několika západoevropských zemí. Úvod kurzu je věnován teoretickému vymezení tématu, zbylé přednášky se soustřeďují na jednotlivé případové studie. Důraz je kladen na historický kontext případů, na současnou situaci, na postavení rozebíraných území v rámci domovských států i na mezinárodní konotace sporů o region, o národ, o stát. Cílem kurzu je seznámit studenty se soudobými projevy nacionalismu a regionalismu v prostoru západní Evropy tak, aby porozuměli tématice v teoretické i empirické rovině a byli o ní schopni komplexně rozvažovat i v širších souvislostech.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
-fundovaně rozvažovat nad problematikou soudobých projevů nacionalismu a regionalismu,
-porozumět vnitropolitickému i mezinárodnímu politickému postavení probíraných teritorií,
-prokázat znalost historického i aktuálního kontextu vybraných sporů o region, o národ, o stát.
Osnova
 • Úvod: Představení obsahu kurzu, organizační pokyny, požadavky k úspěšnému ukončení předmětu.
 • Teoretická východiska: Vysvětlení a konceptualizace základních pojmů (stát, sebeurčení, národ, nacionalismus, region, regionalismus, autonomie, separatismus, secese ad.). Fenomén národního státu, vznik a jeho vývoj (nation-building, state-building). Třídění států dle jejich vnitřní politicko-teritoriální konfigurace - stát unitární vs. stát složený. Fenomén decentralizace a její formy. Mezinárodní právo a národní sebeurčení.
 • Případová studie: Severní Irsko. Normanská invaze, vztahy mezi Anglií a Irskem od 12. do 16. století, tudorovská centralizace, kolonizace (plantation) Ulsteru, počátky náboženských konfliktů, období „trestného zákonodárství, sjednocení Irska s Velkou Británií, boje o Home Rule, válka za nezávislost, občanská válka a rozdělení ostrova, autonomie a přímá správa, Severní Irsko v současnosti.
 • Případová studie: Skotsko. Nezávislé Skotsko ve středověku, anglické pokusy o sjednocení, personální unie s Anglií, reálná unie – vznik Velké Británie, snahy o Home Rule, referenda o samosprávě, devoluce, současné postavení Skotska ve Spojeném království, soudobý skotský nacionalismus.
 • Případová studie: Wales. Wales ve středověku, postupná anglická asimilace, kulturní obrození, snahy o Home Rule, referenda o samosprávě, devoluce, současné postavení Walesu ve Spojeném království, soudobý velšský nacionalismus.
 • Případová studie: Katalánsko. Katalánsko ve středověku (Hispánská marka, Barcelonské hrabství, Aragonská koruna), sjednocení Španělska pod vládu Katolických veličenstev, Katalánsko za vlády Habsburků, válka o španělské dědictví, bourbonský centralismu, národní obrození v 19. století, autonomní Katalánsko v rámci Estado Integral, období frankismu, přechod k demokracii a obnovení autonomie, vývoj v 80. a 90. letech, radikalizace katalánského nacionalismu, referendum o nezávislosti a krize státu, současný stav věcí.
 • Případová studie: Baskicko. Středověké království Navarra, baskické provincie jako součást moderního Španělska, formování baskického nacionalismu, Baskicko za druhé republiky, Baskicko v období frankismus, přechod k demokracii a vznik Estado de las Autonomías, nejnovější vývoj.
 • Případová studie: Flandry. Flandry ve středověku – Vlámské hrabství, Jižní Nizozemí součástí Španělské říše, období 18. století, Spojené království Nizozemska, vznik Belgie, vlámské kulturní hnutí a jazyková emancipace, stanovení jazykové hranice, státní reformy – decentralizace, vznik federativní Belgie, Belgie na prahu rozpadu?, aktuální situace.
 • Případová studie: Jižní Tyrolsko. Středověké hrabství Tyrolsko, začlenění pod habsburské dominium, habsburské Tyrolsko, dočasné rozdělení Tyrolska v napoleonském období, první světová válka a divize Tyrolska, vznik Horní Adiže, meziválečné spory Rakouska a Itálie, Jižní Tyrolsko po druhé světové válce – regionalizace Itálie, udělení speciálního statut, internacionlizace tyrolské otázky, upevnění samosprávného postavení, současná situace.
 • Ostatní případy: Alandské ostrovy, Madeira a Azorské ostrovy. (Kořeny zvláštního postavení Alandských ostrovů – historický exkurz, Alandské ostrovy a vznik nezávislého Finska, mezinárodní kontext alandské samosprávy, vývoj autonomie ve 20. století, Alandské ostrovy jako součást Finska a EU. Portugalské atlantické ostrovy v minulosti, 70. léta 20. století a zisk autonomního postavení, vývoj ostrovní samosprávy, současný stav.)
Literatura
 • ROSŮLEK, Přemysl. Politický secesionismus & etické teorie : Allen Buchanan a jeho kritici. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. 171 s. ISBN 9788074850370. info
 • DVOŘÁK, Pavel. Španělské regionální politické strany a jejich postoje ke státu autonomií. Politologická revue. Česká společnost pro politické vědy, 2014, roč. 20, č. 2, s. 63-92. ISSN 1211-0353. info
 • Federalism beyond federations : asymmetry and processes of resymmetrization in Europe. Edited by Ferran Requejo - Klaus-Jürgen Nagel. Burlington, VT: Ashgate Pub. Co., 2011. xv, 279. ISBN 9781409409229. info
 • CABADA, Ladislav. Evropa regionů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 223 s. ISBN 9788073801632. info
 • ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický systém Irska. Vyd. 1. Praha: Slon, 2007. 270 s. ISBN 9788086429618. info
 • SWENDEN, Wilfried. Federalism and regionalism in Western Europe : a comparative and thematic analysis. New York: Palgrave Macmillan, 2006. xv, 325. ISBN 1403906270. URL info
 • Federalism and territorial cleavages. Edited by Ugo M. Amoretti - Nancy Gina Bermeo. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004. xii, 498. ISBN 0801874084. URL info
 • FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Praha: Moneta-FM ve spolupráci s katedrou politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedrou politologie Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze, 2002. 616 s. ISBN 8090096581. info
Výukové metody
Kurz je realizován formou přednášek, během nichž se očekává aktivní zapojení posluchačů do debat o některých otázkách souvisejících s probíranou matérií. Seminární práce slouží jako prostředek pro rozšíření znalostí, k lepšímu kontextuálnímu pochopení problematiky a v neposlední řadě ke zdokonalení tvůrčích schopností studentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Pro její složení je nutné zpracovat seminární práci (max. 15 bodů), absolvovat průběžný test (max. 10 bodů), absolvovat závěrečný test (max. 25 bodů). V případě závěrečného testu je třeba dosáhnout alespoň 60% bodového hodnocení. Celkově lze nasbírat 50 bodů. 3 body nad rámec celkového součtu lze získat za aktivitu během přednášek. Stupnice známek: 50-46 bodů = A, 45-42 bodů = B, 41-38 bodů = C, 37-34 bodů = D, 33-30 bodů = E, 29 bodů a méně = F. K závěrečnému testu budou připuštěni pouze ti studenti, kteří se zúčastnili nejméně 70 % výuky, odevzdali seminární práci a absolvovali průběžný test.
Informace učitele
Téma seminární práce nechť vychází z takového sporu o region, o národ, o stát, který není pokryt v rámci výše načrtnutých přednášek. Námět seminární práce musí být s vyučujícím předem konzultován. Rozsah práce je vymezen rozmezím 10-12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků). Seminární práce musí splňovat všechny předpoklady akademického textu. Citační norma nechť odpovídá standardu platnému v rámci Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Odevzdání textu se předpokládá minimálně jeden kalendářní týden před příslušným zkouškovým termínem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/EVSb2095