EVSb2097 EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Michalčáková (přednášející), Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Předpoklady
! EVS197 Čeští zemědělci a spotřebitelé && ! NOW ( EVS197 Čeští zemědělci a spotřebitelé )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je nejen seznámit studenty podrobněji s fungováním jedné z klíčových komunitárních politik EU, kterou je společná zemědělská politika (SZP). Širším cílem je též na příkladu této politiky ukázat studentům reálnou stránku fungování EU, včetně zapojení jednotlivých relevantních aktérů do tvorby této politiky. Oblast SZP již dávno není jen doménou prosté zemědělské produkce a její dotační podpory. V současnosti problematika zahrnuje významné oblasti ochrany spotřebitele i environmentální problémy, stále proto narůstá důležitost této agendy v každodenním životě. Navíc je tato problematika bezprostředně spojena s nejnovějším děním v EU (příprava nového finančního rámce pro období 2021-2027). V rámci kurzu bude proto věnován významný prostor také těmto tématům, jejich aktuálnímu vývoji a budoucnosti. SZP je také jako jedna z nejvíce kontroverzních politik EU spojena v českém prostředí s řadou mýtů. V kurzu bude proto věnován významný prostor i fungování SZP v českém prostředí. Studenti budou mít možnost seznámit se s pozitivními i negativními zkušenostmi s fungováním SZP a příbuzných agend (ochrana spotřebitele apod.) ve vztahu k ČR. První část kurzu bude probíhat přednáškovou formou, ve druhé části se studenti naučí diskutovat danou problematiku (také s externími experty) a řešit zadané úkoly a problémy spojené se SZP.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni lépe rozumět nejen vývoji SZP v kontextu vytváření jednotného trhu, ale i související problematice (ochrana spotřebitele, nekteré environmentální aspekty, příprava víceletého finančního rámce); lépe chápat i sami analyzovat praktické fungování této unijní politiky a roli jednotlivých klíčových aktérů (zemědělci a jejich lobby, spotřebitelé, zástupci vlád, institucí EU atd.); diskutovat danou problematiku (také s externími experty); řešit zadané úkoly a problémy spojené se SZP; pracovat ve skupině; sbírat a zpracovávat data získaná pomocí rozhovorů za účelem sepsání skupinové práce; prezentovat skupinovou práci.
Osnova
  • 1) Úvod do kurzu a problematiky, požadavky na absolvování kurzu 2) Klíčové mezníky vývoje SZP; reformy; základní pojmy a problémy 3) SZP v kontextu rozšiřování EU a vstupu ČR do EU; ČR a SZP 4) Aktuální problémy SZP - oblast ochrany spotřebitele; problematika ochrany spotřebitele ve vztahu k ČR 5) Aktuální problémy SZP: Problematika přípravy nové reformy ve světle nové finanční perspektivy 2021-2027 6) Co obnáší praxe dotačního a legislativního poradenství? 7) Problémy českého zemědělství, venkova a jeho fungování v rámci SZP 8) Problémy českého zemědělství, venkova a jeho fungování v rámci SZP (vystoupení zástupce organizovaných zájmů v zemědělství ČR - vystoupení zástupce Asociace pro soukromé zemědělství) 9) Aktuální problémy SZP (vystoupení zástupce institucí EU) 10) Exkurze 11) a 12) Prezentace skupinových prací 13) Závěrečný test
Literatura
  • Copus, A.K. and de Lima, P. (eds; 2018): Territorial Cohesion in Rural Europe: The Relational Turn in Rural Development. London: Routledge. ISBN 9781138363854.
  • HILL, Berkeley. Understanding the common agricultural policy. London: Earthscan, 2012, xi, 335. ISBN 9781844077786. info
  • KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie : příležitost pro změnu. 2. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxxiv, 630. ISBN 9788074000119. info
Výukové metody
Hlavní výukovou metodu kurzu představují přednášky doplněné seminární diskusí se studenty a praktické úkoly. Praktický úkol má formu prezentace (ve skupinkách) konkrétního problému týkajícího se české zkušenosti se SZP a/nebo s její dotační politikou. Praktický úkol má za cíl prohloubit analytické schopnosti studentů, dovednost práce ve skupině a prezentace výsledků. Seminární diskuse jsou vedeny nejen s vyučující kurzu, ale také s externími experty a odborníky z praxe, pro které mohou studenti připravovat diskusní otázky. Dobrovolnou součástí kurzu je absolvování exkurze v zemědělském podniku v blízkosti Brna.
Metody hodnocení
Absolvování kurzu bude podmíněno úspěšným zvládnutím závěrečného testu a praktického úkolu během výuky. Test bude složen z 10 uzavřených testových otázek se čtyřmi možnými variantami odpovědi (každá otázka za 2 body a 3 stručných otevřených otázek – každá oceněna 10 body. Celkem bude možné získat 50 bodů. Vypracování praktického úkolu a jeho prezentace (celkem 30 bodů) jsou podmínkami účasti na závěrečném testu. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat minimálně 60 bodů. Nad rámec bodů za povinné úkoly může student získat bonusové body za přípravu otázek pro experty a účast na exkurzi.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.