MEBn4001 Bezpečnost: teorie a koncepty

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Johan Bartoš (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 U53
Předpoklady
! MEB427 Bezpečnost: teorie a koncepty && ! NOW ( MEB427 Bezpečnost: teorie a koncepty )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu se studenti seznámí s hlavními teoretickými přístupy k bezpečnosti v disciplíně mezinárodních vztahů (MV). Cílem kurzu je stručně představit historický vývoj pojmu bezpečnosti v MV, odlišné způsoby (např. z hlediska pozice aktéra či typu referenčního objektu) konceptualizace tohoto pojmu a demonstrovat propojení tohoto/těchto konceptu/ů s teoriemi MV. To vše s důrazem na energetická témata. Úvod kurzu se zaměřuje dvěma dominantním, tradičním, přístupům k MV, realismu a liberalismu. A dále na nich založených pojetích energetické bezpečnosti, tj. strategickému a tržnímu přístupu. Následující přednášky jsou zaměřeny na revizionistické přístupy k bezpečnosti. Postupně je představen sociální konstruktivismus – coby sociální teorie i systémová teorie mezinárodních vztahů, kodaňská škola a teorie sekuritizace, vybrané koncepty pařížské školy založené na sociologii Pierra Bourdieua, současné interpretace Marxismu, velšská škola kritických bezpečnostních studií, a nakonec nový materialismus, který rozvíjí myšlení Bruno Latoura. Studenti tak získají komplexní vhled do problematiky (energetické) bezpečnosti v teoriích mezinárodních vztahů, který jim umožní s jednotlivými koncepty a teoriemi nakládat informovaným a tvůrčím způsobem. Velmi důležité je přitom zapojení studentů v rámci semináře, v němž si formou diskuse studenti jednotlivé argumenty, koncepty, teorie atd. aktivně osvojují.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni: 1. porozumět obecným charakteristikám jednotlivých přístupů k bezpečnosti v kontextu teorií MV; 2. posoudit využitelnost jednotlivých přístupů ve vztahu k aktuálním problémům proměňujícího se mezinárodního prostředí; 3. použít jednotlivé přístupy ke kritické reflexi a analýze témat v oblasti mezinárodní bezpečnosti a energetické bezpečnosti.
Osnova
 • Organizace kurzu / Koncepty a teorie: proč jsou důležité?
 • Realismus: strategický přístup a rovnováha moci
 • Liberalismus: tržní přístup a interdependence
 • Revizionistické přístupy k bezpečnosti v mezinárodních vztazích
 • Sociální konstruktivismus
 • Kodaňská škola: bezpečnostní komplex a teorie sekuritizace
 • Kodaňská škola: revize
 • Pařížská škola: pole, habitus a praktiky
 • Současné interpretace Marxismu
 • Velšská škola: strukturální omezení a emancipace
 • Nový materialismus: asambláž, síť aktérů a překlad
Literatura
 • BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu. Translated by Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005, 267 s. ISBN 8090333362. info
 • NYE, Joseph S. a Robert O. KEOHANE. Power and interdependence. 3rd ed. New York: Longman, 2001, xviii, 334. ISBN 0-321-04857-1. info
 • KATZENSTEIN, Peter, J. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York, 1996. Columbia University Press. info
Výukové metody
přednášky, 10 seminářů zahrnujících vypracování psané přípravy (position paper) na každý seminář, každý student je povinen vypracovat a prezentovat referát vztahující se k probíranému tématu, seminární přípravy a referáty zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku a kriticky ji zhodnotit, průběžný test, závěrečná zkouška, četba rozšiřující a prohlubující znalosti studentů získané prostřednictvím přednášek
Metody hodnocení
Hodnocení je zadáváno na základě součtu bodů získaných z následujících šesti částí hodnocení: (1) docházka, (2) aktivita na semináři, (3) seminární příprava (position paper), (4) referát, (5) závěrečná zkouška.
Informace učitele
Vyučovacím jazykem je čeština. The teaching language is Czech. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/MEBn4001