MEBn5011 U.S. Energy Policy: Development and Challenges

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB411 Energetická bezpečnost USA && ! MVZ442 Energetická bezpečnost EU && ! ESSn5020 U.S. Energy Policy && ! ESS420 U.S. Energy Policy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 26/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s energetickým sektorem USA, jakožto nejvýznamnějším aktérem na globálních trzích se zdroji energie. Významná část kurzu bude věnována ropě, klíčové surovině pro ekonomiku Spojených států a většiny vyspělých zemí světa. Pozornost bude věnována počátkům ropného průmyslu v USA, jeho vývoji a roli na domácí scéně i v zahraniční politice. V kurzu se studenti dále seznámí se situací v ostatních sektorech energetiky a jejich významem pro ekonomiku USA. Důraz bude přitom kladen na aktuální témata, konkrétně tzv. tichou revoluci, respektive nekonvenční zdroje fosilních paliv a otázku změn klimatu. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni definovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostní politiky USA a analyzovat její zahraničně-politické důsledky.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni definovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostní politiky USA a analyzovat její zahraničně-politické důsledky.
Osnova
  • (1) Organizace kurzu (2) Úvod do problematiky, role ropy v energetice USA (3) Vývoj ropného sektoru do 1. světové války (4) Ropa v zahraniční politice I – Meziválečné období (5) Ropa v zahraniční politice II – období studené války (6) Ropa v zahraniční politice III – období po konci studené války Průběžný test (7) Ropa v zahraniční politice USA – partneři a dodavatelé (8) Uhlí a jádro (9) Obnovitelné zdroje energie a klimatická politika (10) Plynárenský sektor (11) Současné trendy I. (12) Současné trendy II.
Literatura
  • GERI, Laurance R. a David E. MCNABB. Energy policy in the U.S. : politics, challenges, and prospects for change. Boca Raton: CRC Press, 2011. xxxvii, 29. ISBN 9781439841891. info
  • STOKES, Doug a Sam RAPHAEL. Global energy security and American hegemony. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010. 280 p. ISBN 9780801894978. info
  • United States foreign oil policy since World War I : for profit and security. Edited by Stephen J. Randall. 2nd ed. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2005. x, 416. ISBN 9780773529236. URL info
  • VIETOR, Richard H. K. Energy policy in America since 1945 : a study of business government relations. New York: Cambridge University Press, 1984. xvii, 363. ISBN 0521266580. URL info
Výukové metody
Přednášky, semináře zahrnující vypracování psané přípravy (position paper) na každý seminář, vedení seminářů, průběžný test, závěrečná zkouška, četba rozšiřující a prohlubující znalosti studentů získané prostřednictvím přednášek.
Metody hodnocení
Během semestru studenti odevzdají seminární přípravy a absolvují průběžný test. Ve zkouškovém období absolvují ústní zkoušku.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/MEBn5011