MEBn5902 Energetika v ČR: Exkurze

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB419 Firemní praxe – en. bezp. && ! NOW ( MEB419 Firemní praxe – en. bezp. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ462 nebo MEB413.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvování série praktických přednášek přímo u potenciálních zaměstnavatelů má za cíl zvýšit konkurenceschopnost studentů a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Za tímto účelem studenti postupně navštíví instituce a firmy, které utvářejí českou energetiku (například MPO, OTE, ČEPS, Innogy, ČEZ, SEVEn a další). Firemní praxe u uvedených partnerů budou mít formu přednášek vedených zástupci společnosti a následných interaktivních seminářů/diskuzí realizovaných přímo na firemních pracovištích, což umožní studentům ideální propojení teoretických znalostí s praktickými ukázkami z terénu. Jako součást firemní praxe je plánována i návštěva zařízení, které s činností společnosti souvisejí, typicky podzemního zásobníku na zemní plyn.
Výstupy z učení
Absolvování předmětu studentům
- poskytne hlubší porozumění fungování české energetiky
- rozšíří přehled o aktérech české energetiky
- zvýší šance na uplatnění v oboru
Osnova
  • Většina výjezdů je obvykle plánována na jeden týden v průběhu semestru. Konkrétní program kurzu (termíny výjezdů a domluvené instituce, případně instituce v jednání) bude představen na úvodním setkání kurzu, přesný program se pak během semestru může měnit v závislosti na změnách v dostupnosti přednášejících a konferenčních místností. Vzhledem k logistické a organizační náročnosti kurzu není možné přesný program předmětu stanovit s výrazným časovým předstihem.
Literatura
  • WARKENTIN-GLENN, Denise. Electric power industry in nontechnical language. 2nd ed. Tulsa, Okla.: PennWell Corporation, 2006. x, 294. ISBN 1593700679. URL info
  • HARRIS, Chris. Electricity markets : pricing, structures and economics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xvii, 519. ISBN 0470011580. URL info
  • MOKHATAB, Saeid, William A. POE a J. G. SPEIGHT. Handbook of natural gas transmission and processing. Burlington, MA: Gulf Professional Pub., 2006. xxxi, 636. ISBN 0750677767. info
  • RAYMOND, Martin a William L. LEFFLER. Oil and gas production in nontechnical language. Tulsa, Okla.: PennWell Corporation, 2006. xx, 255. ISBN 1593700520. info
Výukové metody
Přednášky, workshopy, semináře a diskuze.
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování kurzu je povinná účast studentů na všech realizovaných výjezdech a také úspěšné zakončení kurzu v podobě eseje o rozsahu 5 normostran. Cílem eseje je zaujetí kritického postoje k vybranému problému v rámci témat řešených v kurzu.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2023.