MVPd0002 Kvantitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 20 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s klíčovými aspekty kvantitativního výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a politologicky zaměřených evropských studií. Kurs pokrývá relevantní koncepty, metody a výzkumné strategie.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen používat kvantitativní metody, bude rozumět klíčovým konceptům kvantitativního výzkumu a bude schopen aplikovat tyto metody na své téma disertačního výzkumu.
Osnova
  • 1) Klíčové pojmy kvantitativního výzkumu 2) Korelace 3) Regresní analýza 4) Srovnání průměrů 5) Neparametrické testy 6) Analýza kategorických dat 7) Víceúrovňové lineární modely
Literatura
    povinná literatura
  • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
  • AGRESTI, Alan. Categorical data analysis. Third edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2013, xvi, 714. ISBN 9780470463635. info
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009, xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
Výukové metody
Předmět kombinuje přednášky a seminární výuku.
Metody hodnocení
Studenti se seznámí postupně se všemi texty povinné literatury, jejichž znalost bude průběžně prověřována na seminářích s povinnou docházkou (70 procent závěrečného hodnocení). Na konci předmětu odevzdají studenti esej, ve které ukáží, jaké kvantitativní metody a jakým způsobem mohou využít ve svém disertačním výzkumu (30 procent závěrečného hodnocení). Pokud povaha projektu dizertačního výzkumu vylučuje použití kvantitativních metod, úkolem studenta bude tuto skutečnost přesvědčivě ve své eseji vysvětlit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MVPd0002