MVZ460 Environmentální aspekty energetiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 10:00–11:40 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit posluchače s environmentální stránkou energetiky. S ohledem na světový vývoj a nárůst zájmu o environmentální aspekty energetiky a energetické bezpečnosti kurz reflektuje klíčové aspekty této problematiky. V první třetině kurzu se posluchači seznámí s obsahem pojmu a s jednotlivými součástmi environmentální stránky energetiky. Pozornost bude také věnována problematice globálního oteplování a jejího vlivu na energetický sektor a mezinárodní společenství. Druhá třetina kurzu se bude týkat České republiky a bude tématicky věnována legislativním, politickým a ekonomickým aspektům environmentálních aspektů energetiky a samozřejmě obnovitelným zdrojům energie. Konečně, závěr kurzu se bude věnovat konkrétním sektorům české energetiky, jmenovitě uhelnému, ropnému a jadernému, resp. elektrickému. Součástí kurzu je i studijní výjezd do Hoštětína, kde budou mít studenti mj. možnost vidět a pochopit fungování obnovitelných zdrojů energie v praxi. Díky úspěšnému absolvování kurzu se budou studenti bezpečně pohybovat na poli environmentálních aspektů energetiky, budou schopni kriticky hodnotit extrémní názory z obou konců názorového spektra na environmentální témata energetiky a dokáží oddělit populismus od reality. Studenti budou též schopni samostatně analyzovat environmentální stránku energetiky a budou umět vysvětlit jednotlivé její fenomény. Posluchači absolvováním kurzu získají také kvalitní informační základnu pro další studium nejen v tématu energetické bezpečnosti.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina - představení kurzu, seznámení s obsahem a požadavky 2) Evironmentální aspekty energetiky 3) Globální změny klimatu 4) Environmentální přístup k energetice v EU a dalších mezinárodních organizacích 5) Legislativní a politické aspekty environmentálních opatřeních v energetice 6) Snižování spotřeby energie 7) Reading week 8) Obnovitelné zdroje energie a jejich potenciál v ČR 9) Studijní výjezd 10) Environmentální aspekty uhelné energetiky 11) Environmentální aspekty ropného sektoru 12) Environmentální aspekty elektroenergetiky a jaderné energetiky 13) Modelové politické zasedání
Literatura
  • Polanecký, Karel et al. (2010): Chytrá energie: Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky – a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii, Hnutí DUHA /
  • Buchan, David (2010): Eastern Europe’s energy challenge: meeting its EU climate commitments, The Oxford Institute for Energy Studies, Paper EV 55, July 2010, pp. 3-43, 55-62.
  • Metelka, Ladislav - Tolasz, Radim (2009): Klimatické změny: fakta bez mýtů, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, on-line text (www.czp.cuni.cz/knihovna/publikace/klimaticke-zmeny-web.pdf).
  • Polanecký, Karel (2008, ed.): Energie NADOSAH: Bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky, Praha, Zelený kruh a Hnutí DUHA.
  • GIDDENS, Anthony. The politics of climate change. Malden, MA: Polity, 2009. viii, 264. ISBN 074564693X. info
Výukové metody
Přednášky zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů; seminární přípravy zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku v oblasti environmentálních aspektů energetiky a kriticky ji zhodnotit, modelové zasedání umožní studentům uplatit získané informace v praxi a vyzkoušet si komplikovanost jednání.
Metody hodnocení
Absolvování předmětu je podmíněno aktivní účastí na seminářích, zpracováváním seminárních příprav a napsáním průběžného a zkouškového testu.
Informace učitele
Důležité upozornění k podvodnému plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2011/MVZ460