MVZb1001 Úvod do mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vladimír Bízik (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů && ! NOW ( MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů )
Studenti mimo mateřský obor nemohou tento kurs zapsat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří předmět již absolvovali pod kódem MVE101.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kursu je seznámit studenty s pojmy, které se v disciplíně mezinárodních vztahů pouzívají, s povahou a postavením hlavních aktérů mezinárodního dění, charakterisovat nejčastěji aplikované přístupy k mezinárodním vztahům a nabídnout jim přehled vývoje a orientace tohoto vědního oboru.
Výstupy z učení
Cílem tohoto kursu je seznámit studenty s pojmy, které se v disciplíně mezinárodních vztahů pouzívají, s povahou a postavením hlavních aktérů mezinárodního dění, charakterisovat nejčastěji aplikované přístupy k mezinárodním vztahům a nabídnout jim přehled vývoje a orientace tohoto vědního oboru.
Osnova
  • INOVOVANY SYLABUS, KTERY JE JEDINE PLATNY PRO TENTO KURS NA PODZIM 2009, JE K DISPOSICI V IS POD KODEM PRISLUSNEHO KURSU V ODDILE STUDIJNI MATERIALY!!! TAMTEZ NALEZNETE I TEXTY KE STUDIU! 1) Povaha, předmět a metody disciplíny mezinárodní vztahy (16. 9.) Povinná četba: Goldstein (2001), s.3-20, 16 s. Modelová otázka: Jaká jsou hlavní roviny analýzy v mezinárodních vztazích? Pozn.: Na úvod prvního setkání budou studenti seznámeni s informacemi o povaze a problémech studia mezinárodních vztahů, o principech studia, a obdrží řadu informací a tipů pro zdárné studium. 2) Aktéři - (národní) stát kontra nestátní aktéři (IGO, NGO atd.) (23. 9.) Povinná četba: Hocking, Smith (1995), s.50-59, 10 s., Baylis, Smith (1999), s.288-308, 21 s., Plechanovová (2003), s.32-38, 6 s. Modelová otázka: Charakterisujte roli nevládních organisací v současném světě. 3) Mezinárodní systém a jeho historický vývoj (30. 9.) Povinná četba: Goldstein (2001), s.24-52, 21 s. Modelová otázka: Popište základní rysy mezinárodního systému po třicetileté válce. 4) Moc a bezpečnost v mezinárodním prostředí (7. 10.) Povinná četba: Goldstein (2001), s.59-66, 81-95, 19 s., Baylis, Smith (1999), s.193-211, 19 s. Modelová otázka: Charakterizujte situaci tzv. bezpečnostního dilematu. 5) Zahraniční politika, zájmy a cíle (14. 10.) Povinná četba: Goldstein (2001), s.163-176, 13 s., Plechanovová (2003), s.38-46, 8 s. Modelová otázka: Jaké jsou modely rozhodování v zahraniční politice? 6) Konflikty a jejich řešení (21. 10.) Povinná četba: Viotti, Kauppi (2001), s.140-170, 26 s., Waisová (2002), s.78-94, 16 s., Plechanovová (2003), s.56-68, 12 s., Waisová (2005), s. 23-59, 37 s. Modelová otázka: Vyjmenujte a stručně charakterizujte typy válek. 7) První zápočtový test (témata 1-5) (4. 11.) 8+9) Mezinárodní politická ekonomie – ekonomika v rozvinutém světě (11. 11., 18. 11.) Povinná četba: Baylis, Smith (1999), s.214-228, 15 s., Plechanovová (2003), s.96-107, 12 s. Modelová otázka: Co se rozumí termínem „globální ekonomika“? 10) Globalizace – podoby, přednosti, rizika (25. 11.) Povinná četba: Kegley, Wittkopf (2001), s.292-323, 26 s., Baylis, Smith (1999), s.360-372, 12 s., Císař (2004), s.23-32, 9 s. Modelová otázka: Formulujte definici nacionalismu. 11) „Občanská společnost“ v mezinárodním prostředí? (2. 12.) Povinná četba: Baylis, Smith (1999), s.470-481, 11 s., Goldstein (2001), s.322-336, 15 s. Modelová otázka: Jaké jsou zdroje mezinárodního práva? 12) Třetí svět v globální politice; druhý zápočtový test (témata 6-12) (9. 12.) Povinná četba: Baylis, Smith (1999), s.450-466, 16 s., Goldstein (2001), s.600-626, 21 s. Modelová otázka: Kriticky zhodnoťte ekonomické uspořádání po 2. světové válce.
Literatura
  • PLECHANOVOVÁ, Běla. Úvod do mezinárodních vztahů :výběr textů. Translated by Vladimír Petkevič - Běla Plechanovová. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2003. 288 s. ISBN 80-86130-22-3. info
  • GOLDSTEIN, Joshua S. International relations. 4th ed. New York: Longman, 2001. xvi, 697 s. ISBN 0-321-07061-5. info
  • KEGLEY, Charles W. a Eugene R. WITTKOPF. World politics :trend and transformation. 8th ed. Boston: Bedford, 2001. xxvii, 669. ISBN 0-333-94578-6. info
Výukové metody
Jedná se o povinný základní kurs, který je postaven na přednáškovém principu. Třebaže se studenti mohou zapojit do diskuse, primárně se od nich očekává studium předepsané literatury a následná aplikace získaných znalostí.
Metody hodnocení
2 zápočtové testy, zkouška. 1. zápočtový test: 25 bodů 2. zápočtový test: 25 bodů závěrečná zkouška: 50 bodů Pro úspěšné absolvování kursu je nutno získat alespoň 61 bod.
Informace učitele
INOVOVANY SYLABUS, KTERY JE JEDINE PLATNY PRO TENTO KURS NA PODZIM 2008, JE K DISPOSICI V IS POD KODEM PRISLUSNEHO KURSU V ODDILE STUDIJNI MATERIALY!!! TAMTEZ NALEZNETE I TEXTY KE STUDIU! Baylis, John, Smith, Steve, The Globalization of World Politics, Oxford University Press, Oxford 1999 Císař, Ondřej, Transnacionální politické sítě, MPÚ, Brno 2004 (s. 23-32) Goldstein, Joshua S., International Relations, 4. vyd., Pearson, New York 2001 Hocking, Brian, Smith, Michael, World Politics, 2. vyd., Longman, London 1995 Plechanovová, Běla, Úvod do mezinárodních vztahů. Výběr textů, ISE, Praha 2003 (s. 32-107) Kegley, Charles W., Wittkopf, Eugene R., World Politics, 8. vyd., Palgrave, London 2001 Viotti, Paul R., Kauppi, Mark V., International Relations and World Politics, 2. vyd., Prentice-Hall, New Jersey 2001 Waisová, Šárka, Úvod do studia mezinárodních vztahů, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2002 (s. 11-26, 78-106) Waisová, Šárka, Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Portál, Praha 2005 (s. 23-59) Pozn.: U knih vydávaných opakovaně lze použít i novější vydání. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZb1001