MVZb1005 Teorie mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vladimír Bízik (cvičící)
Garance
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18:00–19:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVZb1005/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MVZb1005/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů && ! NOW ( MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů ) && ! SEMESTR ( 1 ) && ! SEMESTR ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je základním seznámením s hlavními teoriemi, které se rozvinuly za dobu existence oboru mezinárodních vztahů. Po úvodním přehledu problematiky mezinárodních vztahů, následuje podrobnější rozbor těch konkrétních teorií, které v rámci oboru mají největší význam. Kurz se věnuje liberalismu, realismu, jejich neovariantám, různým marxistickým variacím (teorie světového systému, feminismus) a konstruktivismu. Základním zdrojem poznatků, ze kterého budou studenti čerpat, bude zadaná povinná literatura, popřípadě na ni navazující literatura doporučená; důležitou roli však hraje i znalost informací prezentovaných na přednáškách. Studijní materiály, z nichž budou studenti čerpat, jsou povětšinou anglické učebnicové texty doplněné primárními zdroji. Předpokladem úspěšného zvládnutí předepsaného učiva je dobrá znalost angličtiny.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu si osvojí znalost klasických teorií mezinárodních vztahů v historické perspektivě doplněné o moderní debaty a populární témata. Absolvent kurzu posílí své soft-skills jako týmová práce, veřejná prezentace a kritické myšlení.
Osnova
 • 1) Úvod - Seznámení s kurzem, informace o obsahu a požadavcích. 2) Druhý týden – Úvod do problematiky; obecný kontext teorie MV 3) Třetí týden – Klasický realismus 4) Čtvrtý týden - Klasický liberalismus 5) Pátý týden - I. seminář 6) Šestý týden – Neovarianty liberalismu 7) Sedmý týden – Neovarianty realismu 8) Osmý týden – Kritické teorie, marxismus a jeho neovarianty 9) Devátý týden – II. seminář 10) Desátý týden – Debata pozitivismus versus post-pozitivismus 11) Jedenáctý týden – Sociální konstruktivismus 12) Dvanáctý týden – Současné reflexe debat a aktuální trendy uvažování o mezinárodní politice 13) Třináctý týden – III. seminář
Literatura
 • PŠEJA, Pavel. Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: MPU MU, 2005. 160 s. Studie 36. ISBN 80-210-3837-3. info
 • The globalization of world politics : an introduction to international relations. Edited by John Baylis - Steve Smith - Patricia Owens. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2005. xxxvii, 81. ISBN 0199271186. info
 • DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 220 s. ISBN 80-7178-725-6. info
 • FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Translated by Michal Prokop. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2002. 379 s. ISBN 80-86182-27-4. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací :boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. info
 • BURCHILL, Scott. Theories of international relations. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave, 2001. viii, 322. ISBN 033391418X. info
 • HOLLIS, Martin a Steve SMITH. Mezinárodní vztahy: výklad a porozumění : Explaining and understanding international relations (Orig.) : Teorie mezinárodních vztahů : interpretace a porozumění (Variant.). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 248 s. ISBN 80-85959-64-X. info
Výukové metody
Díky charakteru náplně předmětu probíhá výuka zejména formou přednášek. Nicméně je doplněna třemi povinnými semináři, jejichž náplní je prezentace skupinových prací a diskuze nad nimi. Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
V průběhu kursu studenti sepíší dva kontrolní testy, kurs je zakončen písemnou zkouškou.
Informace učitele
Předmět není vhodný pro studenty v prvním nebo druhém semestru studia. Detailní a závazný sylabus se všemi nezbytnými informacemi je umístěn v sekci organizační pokyny tohoto kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZb1005