MVZn4001 Mezinárodní politická ekonomie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie && ! NOW ( MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie ) && ! MVZn4203 && ! NOW ( MVZn4203 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mezinárodní politická ekonomie je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících sub-disciplín mezinárodních vztahů. Jde o zkoumání souvislosti mezi politickými a ekonomickými procesy a jevy v prostředí mezinárodní politiky. Tento kurz poskytuje základní představu o hlavních teoretických východiscích mezinárodní politické ekonomie, o nejdůležitějších problémech, na které se zaměřuje a o logice ekonomických a politických procesů probíhajících v mezinárodním prostředí.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí sumu informací o problematice mezinárodní ekonomiky jako dimenze mezinárodních vztahů. Zároveň si rozšíří svou teoretickou a konceptuální výbavu tak, aby mohli odborně interpretovat a analyzovat základní problémy a aktuálně široce diskutované otázky v rámci disciplíny. Především se naučí vysvětlit vztah mezi ekonomickými proměnnými a politickou mocí a posoudit vliv ekonomické dimenze mezinárodních vztahů na výstupy v mezinárodním systému. Mezi obecné výstupy pak patří schopnost tvořivě používat moderní teorie mezinárodních vztahů při expertní činnosti; teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové politice; analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a societální).
Osnova
 • 1) Úvodní setkání
 • 2) Ekonomika jako aspekt výzkumu v mezinárodních vztazích. (23.9.) Literatura: Frieden, Jeffry A., Lake, David A. (2000), s. 1-16, 16 s.; Baylis, John, Smith, Steve (1999), s. 214-228, 15 s.; Aldcroft, Derek H., Sutcliffe, Anthony (1999), s. 1-12, 12 s.; Krpec, Pšeja (2006), s. 9-20, 11s.
 • 3) Ideologie politické ekonomie. Literatura: Gilpin, Robert (1986), s. 25-64, 40 s.; Krpec, Pšeja (2006), s. 21-50, 29 s.
 • 4) Moderní teorie mezinárodní politické ekonomie. Literatura: Gilpin, Robert (1986), s. 65-117, 53 s.
 • 5) Světová ekonomika: geneze, nejvýznamnější trendy a jejich projevy. (14.10) Literatura: Žídek, L (2007), s. 25 – 159, 134 s.
 • 6) Mezinárodní obchod jako aspekt politické moci a jeho povaha. Literatura: Spero, Joan E., Hart, Jeffrey A. (2000), s. 49-95, 40 s.; Strange, Susan (1994), s. 23-43, 20 s.; doporučeno: Krpec, Pšeja (2006), s. 77-102, 25 s.
 • 7) Globalizace – ekonomické aspekty a perspektiva. (4.11) Literatura: Žídek, Libor (2004), s. 173-198, 25 s.
 • 8) Finanční nástroje mezinárodní ekonomiky a problematika peněz. Literatura: Spero, Joan E., Hart, Jeffrey A. (2000), s. 8-48, 37 s.; Gilpin, Robert (1986), s. 306-328, 23 s.; doporučeno: Krpec, Pšeja (2006), s. 51-76, 25 s.
 • 9) Nadnárodní korporace a jejich vliv na mezinárodní politiku. Literatura: Spero, Joan E., Hart, Jeffrey A. (2000), s. 96-148, 46 s.
 • 10) Hospodářský vývoj a problematika závislosti. Literatura: Gilpin, Robert (1986), s. 263-305, 43 s.; doporučeno: doporučeno: Krpec, Pšeja (2006), s. 103-122, 19 s.
 • 11) Globalizace a další faktory ekonomické problematiky: vztah Sever-Jih, ekologické otázky atd. (2.12) Literatura: McMichael, Philip, „Globalisation: Trend or Project?“, in Palan, Ronen (2002), s. 100-113, 14 s.; Spero, Joan E., Hart, Jeffrey A. (2000), s. 167-214, 43 s.
 • 12) Hegemonie jako nástroj stabilizace mezinárodního systému? Literatura: Guzzini, Stefano (1998), s. 142-160, 19 s.; Krasner, Stephen, „State Power and the Structure of International Trade“, in Frieden, Lake (2000), s. 19-36, 18 s.; Keohane, Robert (1984), s. 136-159, 24 s.; doporučeno: Krpec, Pšeja (2006), s. 145-158, 13 s.
 • 13) Závěrečné shrnutí klíčových témat a problémů
Literatura
 • Guzzini, Stefano, Realism in International Relations, Routledge, London 1998
 • ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 392 s. ekonomické monografie. ISBN 978-80-7380-035-2. info
 • KRPEC, Oldřich a Pavel PŠEJA. Mezinárodní politická ekonomie. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 2006. 159 s. Studie 44. ISBN 80-210-4121-8. info
 • ŽÍDEK, Libor. Problém ekonomického vymezení pojmu globalizace. In ROLNÝ, I. a L. LACINA. Globalizace, etika, ekonomika. 2. vyd. Věrovany: Jan Piszkiewizc, 2004. s. 173 - 198, 25 s. ISBN 80-86768-04-X. info
 • ŽÍDEK, Libor. Korea pět let po měnové krizi. Národohospodářský obzor, 2003, č. 3. ISSN 1213-244. info
 • Global political economy : contemporary theories. Edited by Ronen Palan. 1st pub. London: Routledge, 2000. xvii, 286. ISBN 0415204895. info
 • LAKE, David A. International political economy : perspectives on global power and wealth. Edited by Jeffry A. Frieden. 4th ed. London: Routledge, 2000. ix, 485. ISBN 0415222796. info
 • Europe in the international economy 1500 to 2000. Edited by Derek Howard Aldcroft - Anthony Sutcliffe. Cheltenham: Edward Elgar, 1999. xi, 289. ISBN 184376332X. info
 • STRANGE, Susan. States and markets. 2nd ed. London: Continuum, 1994. 266 s. ISBN 082647389X. info
 • GILPIN, Robert. The political economy of international relations. Edited by Jean M. Gilpin. Princeton: Princeton University Press, 1987. xvi, 449 s. ISBN 0-691-02262-3. info
 • KEOHANE, Robert O. After hegemony : cooperation and discord in the world political economy. Princeton: Princeton University Press, 1984. ix, 290 s. ISBN 0-691-07676-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek. Studenti jsou v jejich rámci seznámeni s teoretickými koncepty mezinárodní politické ekonomie, které jsou doplněny adekvátními příklady, jejichž smyslem je motivace studentů k vlastním úvahám o praktické aplikaci probíraných konceptů. Cílem seminární práce je rozvinutí schopnosti studentů aplikovat probírané teoretické koncepty na konkrétní problematické oblasti.
Metody hodnocení
1) Zkouškový test – cca 4 otázky na témata z povinné literatury a/nebo přednášek. 2) Seminární práce – její odevzdání a přijetí je podmínkou pro zápis ke zkoušce.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout. Warning: The teaching at FSS MU supposes, that the students know the rules and do not trick during the fulfilling their study duties, especially cribbing during the exams and plagiarism, consequently personalization of other authors ideas without the citation. Plagiarism is one of the stickiest derelictions in academic area, denies mission of the university and study. In terms of law plagiarism is a thievery of the other’s intellectual property. Fraudulently fulfilling of the study duties is in no circumstances possible to be tolerated. Every case of fraud acting will be penalized by the strictest sanction respectively exclusion from the study. We advice the students to be informed with the problems of plagiarism in detail and the ways how to avoid it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZn4001