MVZn4002 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Maya Hadar, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Adriana Ilavská (cvičící)
Mgr. Martin Chovančík, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ404 Teorie konf.,války a míru v MV && ! NOW ( MVZ404 Teorie konf.,války a míru v MV )
Schopnost číst v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá teorií konfliktu a teorií války a míru. Studenti se naučí interpretovat obecnou teorii konfliktu a problematiku ozbrojených konfliktů v mezinárodních vztazích včetně jejich prevence, přičemž důraz bude položen na problematiku války a míru v teorii mezinárodních vztahů. Na konci kurzu budou studenti schopni využívat teoretické koncepty revoluce ve vojenských záležitostech; analyzovat válku ve všech jejích aspektech; nastínit hlavní teorie zabývající se ozbrojenými konflikty, válkou a mírem; generovat typologii válečných konfliktů; reflektovat válku a mír v mezinárodním právu; charakterizovat způsoby regulace válečných konfliktů a zhodnotit problémy spojené s prováděním humanitárních intervencí.
Výstupy z učení
Mezi obecné cíle kurzu patří porozumění teorii používané při výzkumu míru a války, zlepšení schopnosti studentů tuto teorii aplikovat ve výzkumu a vymezení hlavních rozdílů mezi jednotlivými teoretickými školami. Specifickými cíli potom je: Tvořivě používat moderní teorie mezinárodních vztahů při expertní činnosti. Teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové politice. Analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a societální)
Osnova
  • 1. Uvedení do problematiky, teorie a jejich význam. 2. Základní pojmy v oblasti výzkumu konfliktů 3. Čtyři hlavní vize současného světa ve vztahu k válce a míru 4. Teoretická reflexe příčin válek – biologické a psychologické teorie 5. Teoretická reflexe příčin válek – marxistické teorie o příčinách válek. 6. Liberální teorie o příčinách válek. 7. Teoretická reflexe příčin válek – model racionálního aktéra, OPM model, teorie akce a reakce, byrokratický model politiky. 7. Teoretická reflexe příčin válek – systémové přístupy (realismus a neorealismus), cyklické teorie a historicko-strukturální teorie války. 8. Systémové přístupy - realismus a neorealismus. 9. Teoretická reflexe příčin válek – konstitutivní přístupy s důrazem na koncept spravedlivé války, Responsibility to protect - prezentace PP. 10. Conflict Prevention and Conflict Management 11. Conflict Resolution and Peace Building 12. Přednesení závěrů kolektivních studií I. 13. Přednesení závěrů kolektivních studií II.
Literatura
  • Conflict after the Cold War : arguments on causes of war and peace. Edited by Richard K. Betts. 3rd ed. New York: Pearson Longman, 2008. xi, 654. ISBN 0205583520. info
  • WALLENSTEEN, Peter. Understanding conflict resolution : war, peace and the global system. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2007. iv, 311. ISBN 9781412928595. info
  • BARTOS, Otomar J. a Paul Ernest WEHR. Using conflict theory. New York: Cambridge University Press, 2002. xi, 219. ISBN 0521794463. info
  • TOFFLER, Alvin a Heidi TOFFLER. Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. Translated by Bohuslav Blažek - Jan Miřejovský. 1. vyd. Praha: Dokořán a Argo, 2002. 303 s. ISBN 8072034456. info
  • CASHMAN, Greg. What causes war? : an introduction to theories of international conflict. Lanham: Lexington Books, 1993. x, 360. ISBN 0739101129. info
Výukové metody
Přednášky slouží důsledně pouze jako uvedení do problematiky. Předpokládá se, že hlavní část látky zvládnou studenti prostřednictvím samostudia povinné odborné literatury. Position paper slouží ke zlepšení schopnosti studentů shrnout určitou problematiku v oblasti teorie konfliktu, války a míru a kriticky ji zhodnotit. Analytické studie zlepšují schopnosti studentů analyzovat danou problematiku a pracovat s primárními i sekundárními zdroji. Referáty mají mimo jiné za cíl zlepšit prezentační schopnosti studentů.
Metody hodnocení
V průběhu kursu studenti zpracovávají, obhajují a odevzdávají 1 referát, napíší jednu kolektivní analytickou studii na předem zadané téma a absolvují 2 průběžné písemné prověrky (5 otázek, po třech bodech, 30 minut) z povinné literatury. Každý dílčí úkol bude ohodnocen. Výsledná známka bude váženým aritmetickým průměrem. Známka z ústní zkoušky v rozsahu povinné literatury bude započítána dvakrát. Hodnocení průběžných prověrek 5 otázek po 3 bodech 15-14 bodů - A 13-12 bodů - B 11-10 bodů - C 9 bodů - D 8 bodů - E
Informace učitele
Kurz bude zajímavý a těžký. Musí být těžký, protože je za 8 kreditů. Lekce 9, 10 a 11 proběhnou v anglickém jazyce včetně referátů. Poznámky k analytické studii V analytické studii rozeberou studenti vybraný problém dle podrobného zadání. Očekává se, že týmy budou průběh prací na studii podrobně a průběžně konzultovat s doc. Křížem. Studenti se rozdělí do 6 týmů po 5-6 lidech a určí si vedoucího, který bude komunikovat s vyučujícím a řídit činnost týmu. Týmy si vytvoří studenti dle vlastního uvážení v období do konce změn v registraci předmětů. Studenti se k tématům definitivně přihlásí (nahlásí téma) po ukončení změn v zápisu předmětů, nejpozději však 9. 10. Za tento krok je zodpovědný vedoucí týmu! Vedoucí týmu si domluví konzultaci s doc. Křížem a na ní budou probrány všechny podrobnosti. Výběr témat je na domluvě mezi studenty a vyučující do něj nebude zasahovat. Analytické studie musí být odevzdány do 15. 12. 2019 do příslušné složky v IS a definitivně přijaty nejpozději do začátku zkouškového období. Studie musí být napsána v rozsahu zhruba 15 normostran a vybavena poznámkovým aparátem dle standardů Politologického časopisu. Témata pro analytické studie: 1. Příčiny vzniku argentinsko-britské války 1982 2. Příčiny vzniku irácko-iránské války 3. Příčiny vzniku války mezinárodního společenství a Iráku roku 1991 4. Příčiny vzniku války v Bosně a Hercegovině 5. Příčiny vzniku války NATO a Jugoslávie roku 1999 6. Příčiny vzniku války v Sýrii. Poznámka k referátům Přihlašování k referátům proběhne pomocí IS. Česky psané publikace k referátům si studující dohledají pomocí knihovny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZn4002