MVZn4005 Kvalitativní metody mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Adriana Ilavská (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U41
Předpoklady
! MVZ405 Výzkum mezinárodních vztahů && ! NOW ( MVZ405 Výzkum mezinárodních vztahů )
Znalost metodologie vědy v rozsahu bakalářského studia nebo lepší.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá metodami sběru a vyhodnocení dat při výzkumu mezinárodních vztahů s důrazem na postup při analýze dat získaných z jednoho až několika desítek případů. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům návod na zpracování kvalitního návrhu výzkumného projektu (projektu diplomové práce, případně návrhu disertační práce), zopakovat zásady zpracování jednopřípadové studie, naučit je užívat kvalitativní komparativní analýzu (QCA) s pevnými množinami a zopakovat hlavní zásady akademického psaní.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: Samostatně vymezit a řešit komplexní problém s použitím vhodných teorií, konceptů a metod oboru. Analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a societální) Aplikovat metodologii výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů při expertní činnosti jak ve státní, tak v korporátní sféře.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina – představení kurzu, základní terminologie, věda, výzkumné perspektivy, výzkum Způsoby poznávání světa - věda versus nevěda; indukce versus dedukce;možnost falzifikace jako demarkační kritérium K. Poppera a jeho kritika; výzkum; kvalitativní versus kvantitativní přístup; vysvětlující kvalitativní výzkum versus interpretativní kvalitativní výzkum. Povinná četba Drulák, P. - Císař, O. - Beneš, V. Výzkum politiky a jeho epistemologické, metodologické a normativní souvislosti In Beneš, V. - Drulák, P. (2019) Metodologie výzkumu politiky. Praha, s. 9 - 16. Fajkus, B. (1997):Současná filosofie a metodologie vědy. Praha, Filosofia 1997, 37-51. Kořan, M. (2005): Filozofie společenských věd a mezinárodní vztahy. In: Pšeja, Pavel (ed.) Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno, 145–158. (knihovna) Popper, K. (1997): Logika vědeckého bádání. Praha, 3-28. Taleb, N. N. (2013): Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha-Litomyšl: Paseka, s. 58-102. 2. Kauzalita jak vrcholný cíl sociálně vědního výzkumu? Teorie a její význam pro poznání empirie mezinárodních vztahů; proměnná (podmínka v žargonu QCA) a typy proměnných; hypotéza jako vztah závislé a nezávislé proměnné; kauzalita a její typy (korelační, podmínková, mechanistická); operacionalizace konceptů a praktické příklady z mezinárodních vztahů. Povinná četba: Kouba, K. Metody a výzkumný proces v politologii, s. 31 - 49. Drulák, P. - Císař, O. - Beneš, V. Výzkum politiky a jeho epistemologické, metodologické a normativní souvislosti In Beneš, V. - Drulák, P. (2019) Metodologie výzkumu politiky. Praha, s. 9 - 16. Sedláková, R. (2014): Výzkum médií. Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada,111-150. 3. Vybrané techniky sběru dat v sociálně vědním a historickém výzkumu Dotazování a jeho typy; rozhovor a jeho formy; pozorování v sociálně vědním výzkumu; prameny a jejich členění; analýza pramenů a její formy. Povinná četba Sedláková, R. (2014): Výzkum médií. Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 151-248; 249-285, 287-330. Kolektiv autorů (2014) Úvod do studia dějepisu. 1. díl. Brno: Masarykova univerzita 44-68. 4. Návrh výzkumu (diplomové práce) Výzkumný rámec; výzkumná otázka; způsob práce s teorií; výběr případů; operacionalizace pojmů a vymezení dat; výzkumné schéma; zásady tvorby návrhu výzkumu, výzkumný návrh jako dokument (grantová žádost, návrh diplomové práce, návrh disertační práce); návrhy výzkumu založené na QCA. Povinná četba Císař, O - Beneš, V. Výzkumný rámec a jeho prvky. In Beneš, V. - Drulák, P. (2019): Metodologie výzkumu politiky. Praha, s. 17 - 36 Punch, K. (2008): Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, s. 21-50, 94-106. Osička, J. (2015): Základy výzkum a metodologie mezinárodních vztahů. In Pšeja, P a kol. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Brno: CDK, s. 348-352. 5. Analýza jednoho případu formou případová studie Případová studie v historii a současnosti; výzkumný rámec případové studie; jedinečná a instrumentální případová studie; zásady výběru případů u instrumentální případové studie, interpretativní případová studie; demonstrace na příkladech. Povinná četba Gerring, J. (2007): Case Study Research. Principles and Practices, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 17-63. Kořan, M. Případová studie. In Beneš, V. - Drulák, P. (2019): Metodologie výzkumu politiky. Praha, s. 37 – 53. Drulák, P. Interpretativní případová studie. In Beneš, V. - Drulák, P. (2019): Metodologie výzkumu politiky. Praha, s. 54-64. 6. Komparativní případová studie Proč a co srovnávat; jak srovnávat; komparativní metoda a studium diverzity a kovariace; Millovy metody a jejich význam pro QCA; Povinná četba Karlas, J. Komparativní případová studie In Beneš, V. - Drulák, P. (2019): Metodologie výzkumu politiky. Praha: Slon, 65-80. Čechák, Vladimír (2006): Metodologicko-filozofické aspekty díla J. S. Milla. In: Marek Loužek (ed.) John Stuart Mill. Dvě stě let od narození. Praha: CEP, 43-54. 7. Úvod do kvalitativní komparativní analýzy, variety QCA, demonstrace výzkumu a jeho výstupu. Epistemologické předpoklady QCA; základy teorie množin (opakování učiva v rozsahu střední školy konce 80. let minulého století); binární kalibrace (kódování) a její zásady; způsoby formálního zápisu csQCA; metodologická východiska QCA; nutné a postačující podmínky; základní booleovské operace; základy booleánské algebry: prime implikant, boolean negation; demonstrace výstupu QCA analýzy; parametrs fit; seznámení se způsoby formálního zápisu. Úvodní seznámení s programem fsQCA3.0. Je vhodné si nosit vlastní zařízení s tímto programem na všechny hodiny ke QCA. Povinná četba Kouba, K. – Došek, J. Kvalitativní srovnávací analýza In Beneš, V. - Drulák, P. (2019) Metodologie výzkumu politiky. Praha: Slon, s. 81 – 99. Rihoux, Benoît and Charles C. Ragin, eds. (2009): ConfigurationalComparativeMethods. QualitativeComparativeAnalysis (QCA) and RelatedTechniques. ThousandOaks and London: Sage, s. 1-32, 123-145. Ragin, Ch. (2017): USER’S GUIDE TO Fuzzy-Set /QualitativeComparativeAnalysis 8. Postup při csQCA krok za krokem Postupná praktická aplikace QCA na dvou případech s pomocí programu fsQCA3. 0. Je vhodné si donést vlastní zařízení s tímto programem. Povinná četba Rihoux, Benoît and Charles C. Ragin, eds. (2009): ConfigurationalComparativeMethods. QualitativComparativeAnalysis (QCA) and RelatedTechniques. ThousandOaks and London: Sage, s. 33-68. Ragin, Ch. (2017): USER’S GUIDE TO Fuzzy-Set /QualitativeComparativeAnalysis, 27-46. 9. Cvičení ke csQCA. Jak zacházet s kontradiktorními řádky a logickými zbytky, výběr prime implikant. Cvičení ke QCA. Postupná aplikace QCA na dvou případech s pomocí programu fsQCA 3. 0. Je vhodné si donést vlastní zařízení s tímto programem. Povinná četba Rihoux, Benoît and Charles C. Ragin, eds. (2009): ConfigurationalComparativeMethods. QualitativeComparativeAnalysis (QCA) and RelatedTechniques. ThousandOaks and London: Sage, s. 33-68, 123-145. Ragin, Ch. (2017): USER’S GUIDE TO Fuzzy-Set /QualitativeComparativeAnalysis, 27-46. 10. Cvičení ke csQCA. Použití dat z kolektivních studií, opakování jádra csQCA. Analýza dat z kolektivních studií. Je vhodné si donést vlastní zařízení s tímto programem. Povinná četba Rihoux, Benoît and Charles C. Ragin, eds. (2009): ConfigurationalComparativeMethods. QualitativComparativeAnalysis (QCA) and RelatedTechniques. ThousandOaks and London: Sage, s. 33-68. Ragin, Ch. (2017): USER’S GUIDE TO Fuzzy-Set /QualitativeComparativeAnalysis, 27-46. 11. Cvičení ke csQCA. Použití dat z kolektivních studií, opakování jádra csQCA Analýza dat z kolektivních studií. Je vhodné si donést vlastní zařízení s tímto programem. Povinná četba Rihoux, Benoît and Charles C. Ragin, eds. (2009): ConfigurationalComparativeMethods. Qualitativ Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. Thousand Oaks and London: Sage, s. 33-68. Ragin, Ch. (2017): USER’S GUIDE TO Fuzzy-Set /QualitativeComparativeAnalysis. 12. Cvičení ke csQCA. Použití dat z kolektivních studií, úvod fsQCA Analýza dat z kolektivních studií, seznámení s fsQCA; úvod do fsQCA; hlavní rozdíly mezi cs a fsQCA. Je vhodné si donést vlastní zařízení s tímto programem. Povinná četba Rihoux, Benoît and Charles C. Ragin, eds. (2009): Configurational Comparative Methods. Qualitativ Comparative Analysis (QCA) and RelatedTechniques. Thousand Oaks and London: Sage, s. 33-68, 87-121. Ragin, Ch. (2017): USER’S GUIDE TO Fuzzy-Set /QualitativeComparativeAnalysis. 13. Jak referovat o výzkumu. Zásady akademického psaní aneb jak napsat dobrou diplomovou práci. Logika výzkumu versus logika referování o výzkumu; literature review a jeho místo v DP; abstrakt, anotace, recenze; strategie psaní odborného textu; vybrané žánry odborných statí ve společenských vědách: kompilace, komparace, recenzní stať, přehledová stať, odborná esej a původní teoretická stať; žánry diplomové práce; hlavní zásady publikační etiky. Povinná četba Drulák, P. – Beneš, V. Závěrem: Logika, rétorika a standardy výzkumu. In Beneš, V. - Drulák, P. (2019) Metodologie výzkumu politiky. Praha: Slon, 199-217 Šanderová, Jadwiga (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 40-142.
Literatura
  povinná literatura
 • Beneš, V. - Drulák, P. (2019) Metodologie výzkumu politiky. Praha: Slon.
 • Marek Loužek (ed.) John Stuart Mill. Dvě stě let od narození. Praha: CEP, 43-54.
 • DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7. Digitální knihovna FF MU info
 • SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií : nejužívanejší metody a techniky. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 stran. ISBN 9788024735689. info
 • TALEB, Nassim. Černá labuť : následky vysoce nepravděpodobných událostí. Translated by Jan Hořínek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. 478 s. ISBN 9788074321283. info
 • Configurational comparative methods : qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques. Edited by Benoît Rihoux - Charles C. Ragin. Thousand Oaks: Sage, 2009. xxv, 209. ISBN 9781412942355. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádání. Translated by Jiří Fiala. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 617 s. ISBN 80-86005. info
 • FAJKUS, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 135 s. ISBN 80-7007. info
Výukové metody
Přednášky slouží důsledně pouze jako uvedení do problematiky. Předpokládá se, že podstatnou část látky zvládnou studenti prostřednictvím samostudia povinné odborné literatury. Přednášky budou vedeny problémovou formou výuky a předpokládá se, že všichni studenti přijdou na přednášku připraveni, to znamená, že budou mít přečtenou povinnou literaturu k příslušné hodině. V tomto předmětu je skutečně nezbytné mít povinnou literaturu načtenou před hodinou, ke které je určená!
Metody hodnocení
Kredity budou uděleny na základě: 1. výsledků průběžné prověrky přes IS z témat 1-7 a 13.; 2. kolektivní práce odevzdané do IS a 3.ústní zkoušky, kdy předmětem zkoušení bude teorie a praktická aplikace QCA (témata 8-12). Známka za ústní zkoušku bude do hodnocení započítána dvakrát. Vážení studující, dovolte mi Vás informovat o změněných podmínkách ukončení předmětu v souvislosti s čínskou chřipkou a opatřeními přijatými vládou, rektorem a děkanem. Zkouška z předmětu proběhne distanční formou přes IS. Složit zkoušku bude možné průběžně po celé zkouškové období. To znamená kdykoli od 18.5. do 30.9. 2020. Kdykoli v tomto čase se Vám otevře odpovědník, který bude obsahovat pět otevřených otázek. Tři budou z povinné literatury mimo QCA, dvě z literatury ke QCA. Na test budete mít k dispoizici 45 minut. Každému z Vás IS nakonfiguruje Váš jedinečný test. Pokud v prvním pokusu neuspějete, budete mít možnost test/termín opakovat tak, jak předpokládá studijní a zkušební řád MU. Za každou otázku bude možné získat 0-3 body. Hodnocení bude následující: 15-14 bodů A 13-12 B 11-10 C 9 D 8 E Zdraví Zdeněk Kříž 37415@mail.muni.cz MVZn4005 Kvalitativní metody mezinárodních vztahů MVZ405 Výzkum mezinárodních vztahů
Informace učitele
Kurz vychází z předpokladu, že každý má přístup k PC nebo laptopu a je IT gramotný na úrovni absolventa slušného gymnázia. Zvládnutí látky nesmírně ulehčí, pokud si studenti na svoje laptopy (případně jiné vhodné zevlopoidy) nainstalují program fsQCA 3.0, který je volně dostupný na http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml Manuál k programu je k dispozici na http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/download/fsQCAManual.pdf Dle zkušeností garanta kurzu program funguje přiměřeně spolehlivě na platformách PC IBM kompatibilní :) s operačním virem Windows a jeho klony. Se zevlopoidy běžícími na platformách nakousnutého jablka nemá garant kurzu zkušenosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZn4005