MVZn5015 Náboženství a politika na Blízkém východě

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ415 Náb. a pol. na BV && ! NOW ( MVZ415 Náb. a pol. na BV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 8/35
Jiné omezení: Předmět nezapisují studenti, kteří ho již absolvovali pod kódem MVE433.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními problematickými otázkami vztahu náboženství a politiky na současném Blízkém východě (s důrazem na Izrael, Palestinu, Libanon, Jordánsko, Saúdskou Arábii, Afghánistán) a v severní Africe (zemích Maghrebu). Po absolvování kurzu budou studenti rozumět základním rysům vztahu mezi náboženstvím a politikou; schopni rozlišovat islamismus od sekulárního nacionalismu v Palestině; formulovat specifika vztahu mezi náboženstvím a politikou ve vybraných zemích Blízkého východu; posoudit islamistickou výzvu v Maghrebu a vylepšit svou schopnost vést diskuse na tomto poli.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti rozumět základním rysům vztahu mezi náboženstvím a politikou; schopni rozlišovat islamismus od sekulárního nacionalismu v Palestině; formulovat specifika vztahu mezi náboženstvím a politikou ve vybraných zemích Blízkého východu; posoudit islamistickou výzvu v Maghrebu a vylepšit svou schopnost vést diskuse na tomto poli.
Osnova
 • 1. Náboženství a demokracie. Demokracie a teokracie. Stát a náboženství v Izraeli
 • 2. Judaismus a sionismus. Ortodoxní náboženské strany v Izraeli
 • 3. Náboženský sionismus. Nacionálně-náboženský fundamentalismus v Izraeli
 • 4. Islamismus vs. sekulární nacionalismus v Palestině
 • 5. Náboženství a politika v Libanonu
 • 6. Afghánistán - Mudžahedíni a hnutí Taliban
 • 7. Písemný test
 • 8. Náboženství a politika v Jordánsku a Saúdské Arábii
 • 9. Islamistická výzva v Maghrebu? Alžír, Tunisko, Maroko, Libye, Mauretánie
 • 10. Promítání dokumentárního filmu, debata
 • 11. Závěrečný test, esej.
Literatura
 • INTROVIGNE, Massimo. Hamás : islámský terorismus ve Svaté zemi. Praha: Vyšehrad, 2003. 108 s. ISBN 807021659X. info
 • BARŠA, Pavel. Západ a islamismus :střet civilizací, nebo dialog kultur? 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 188 s. ISBN 80-85959-96-8. info
 • AVINERI, Šlomo. Zrození moderního sionismu. Vyd. 1. Praha: Sefer, 2001. 250 s. ISBN 80-85924-28-5. info
 • KROPÁČEK, Luboš. Blízký východ na přelomu tisíciletí : dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 284 s. ISBN 8070212985. info
 • NEWMAN, Ja'akov a Gavri'el SIVAN. Judaismus od A do Z :slovník pojmů a termínů. Translated by Dušan Zbavitel - Gita Zbavitelová. Praha: Sefer, 1998. 285 s. ISBN 80-900895-3-4. info
Výukové metody
Kurz má formu semináře + debaty. Důraz je kladen na aktivní účast. Výukové metody zahrnují také prezentaci dokumentárního filmu s následnou diskusí. Četba slouží k rozšíření a prohloubení znalostí, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Kurz je uzavřen písemnou zkouškou. Zkoušení probíhá jak v průběhu kurzu (písemný test), tak na závěr kurzu (opět písemný test). Součástí hodnocení je také esej. Podrobný sylabus včetně hodnotících kritérií je dostupný na webu IS MU.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/MVZn5015