MVZn5018 Německá zahraniční a bezpečnostní politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislava Brajerčíková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 U23
Předpoklady
! MVZ418 Německá zahr. a bezp. politika && ! NOW ( MVZ418 Německá zahr. a bezp. politika )
Znalost německého jazyka je výhodou, není však podmínkou úspěšného absolvování kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na analýzu a interpretaci německé zahraniční a bezpečnostní politiky. Důraz je kladen zejména na německou zahraniční a bezpečnostní politiku od znovusjednocení do současnosti, nicméně pozornost je věnována i historickým tématům, které mají přesah do současnosti. V rámci analýzy německé zahraniční a bezpečnostní politiky jsou využívány klíčové teoretické koncepty jako například civilní mocnost, mocnost středního řádu, obchodní stát a další. Z hlediska metodologie si osvojí zejména metodu historické deskripce a komparativní analýzy. Absolvováním kurzu studenti získají datovou bázi týkající se německé zahraniční a bezpečnostní politiky, posílí si své porozumění historickým souvislostem zahraniční a bezpečnostní politiky Německa a budou umět analyzovat její základní současné trendy na základě teorií mezinárodních vztahů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat hlavní východiska německé zahraniční a bezpečnostní politiky a zasadit je do historického kontextu;
- vysvětlit důležité trendy německé zahraniční a bezpečnostní politiky od r. 1949 do současnosti;
- zhodnotit současné zahraničně- a bezpečnostně-politické události a odvodit jejich širší implikace;
- analyzovat klíčové bilaterální a multilaterální vztahy SRN.
Osnova
 • 1) Úvod (19.9.) - JU
 • 2) Východiska, koncepty a aktéři německé zahraniční a bezpečnostní politiky (26. 9.) – JU
 • 3) Německá zahraniční a bezpečnostní politika od nulté hodiny ke znovusjednocení (3. 10.) – JU
 • 4) Éra kancléře Kohla: Kontinuita Německa coby civilní mocnosti (10. 10.) – JU
 • 5) Éra kancléře Schrödera: Německo jako sebevědomá mocnost středního řádu? (17. 10.) – JU
 • 6) Éra kancléřky Merkel: Vládnutí v době plné krizí (24. 10.) – JU
 • 7) Angela Merkel: Zahraničně-politická biografie (31. 10.) – JU
 • 8) Klíčové bilaterální vztahy Německa: Francie, USA, Rusko, Čína (7. 11.) – JU
 • 9) Beseda s diplomatem MZV Tomášem Kafkou: Německo a střední Evropa (20. 11., 8:00-10:00, U23 - pozor, změna obvyklého času výuky) - JU
 • 10) Německo a EU: V roli evropského hegemona (21. 11.) – JU
 • 11) Německo a OSN: Symbiotické partnerství (28. 11.) – JU
 • 12) Německo a NATO: Kosovo a Afghánistán jako milníky německé bezpečnostní a obranné politiky (5. 12.) – ZK
 • 13) Reforma Bundeswehru: Nekonečný příběh? (12. 12.) – ZK
Literatura
 • HELLMANN, Gunther, Rainer BAUMANN a Wolfgang WAGNER. Deutsche Außenpolitik. 2., überarbeitete Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 2014. 289 s. ISBN 9783658050214. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. 265 s. ISBN 978-80-210-7061-5. info
 • FULBROOK, Mary. Dějiny moderního Německa : od roku 1918 po současnost. Translated by Eva Prášková. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 304 s. ISBN 9788024731049. info
 • MISKIMMON, Alister. Germany and the common foreign and security policy of the European union : between europeanisation and national adaptation. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. xiv, 265. ISBN 9780230506527. info
 • Handbuch zur deutschen Außenpolitik. Edited by Siegmar Schmidt - Gunther Hellmann - Reinhard Wolf. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. 968 s. ISBN 9783531136523. info
 • Germany's uncertain power : foreign policy of the Berlin Republic. Edited by Hanns W. Maull. First published. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. xvi, 296. ISBN 1403946620. info
 • MANN, Golo. Dějiny Německa, 1919-1945. Praha: Český spisovatel, 1993. 245 s. ISBN 80-202-0441-5. info
Výukové metody
Základem kurzu jsou přednášky. Zároveň je velký prostor věnován společným diskusím a vlastní práci studentů. Důležitou roli hraje četba, jež slouží k rozšíření a prohloubení znalostí, které studenti získají na přednáškách. Povinná literatura bude pravidelně základem diskusí a skupinových úkolů, je proto nezbytné se jí před každou hodinou věnovat. Referáty slouží nejen k rozšíření znalostí o německé zahraniční a bezpečnostní politice, ale i ke zdokonalení prezentačních schopností studentů a dovednosti shrnout v omezeném čase to podstatné. Eseje posilují schopnost uspořádat a zformulovat vlastní myšlenky na základě získaných empirických znalostí a kriticky uchopit zvolené téma. Pravidelné diskuse o aktuálních událostech na poli německé zahraniční a bezpečnostní politiky udržují studenty v obraze a učí je zasazovat jednotlivé epizody do širšího kontextu. Nedílnou součástí výuky je poskytování zpětné vazby studentům, a to jak ve vztahu vyučující – student (viz poznámkové bloky v ISu), tak mezi studenty navzájem. Samozřejmostí je otevřenost vyučujících vůči zpětné vazbě ze strany studentů.
Metody hodnocení
- Aktivní účast v diskusích, přehled o současném dění na poli německé zahraniční a bezpečnostní politiky, studium povinné literatury;
- esej na vybrané téma z oblasti německé zahraniční a bezpečnostní politiky v rozsahu cca 5 normostran;
- referát (10-15 min) vypracovaný z předem daného textu;
- písemný zápočtový test napsaný alespoň na 60 % bodů.
Informace učitele
Osobou zodpovědnou za kurz je Jana Urbanovská. Jakékoli dotazy prosím směřujte na email 79161@mail.muni.cz, případně se zastavte v konzultačních hodinách čt 10-11 hod, kancelář 427.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/MVZn5018