PSY104 Vývojová psychologie II

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Kyjonková, MSc, PhD, PGCert (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Daňsová (cvičící)
Mgr. Barbora Fejtová (cvičící)
Mgr. Veronika Hanáčková (cvičící)
Mgr. Kristína Chabadová (cvičící)
Mgr. Iva Korábová (cvičící)
Mgr. Kristína Kotrčová (cvičící)
Mgr. Martina Koubíková (cvičící)
Mgr. Eliška Moravcová (cvičící)
Mgr. Lenka Pivodová (cvičící)
Mgr. Tatiana Sedláková (cvičící)
Bc. Olga Vlachynská (cvičící)
Mgr. Anežka Kohoutová (pomocník)
Klára Marešová (pomocník)
Mgr. Lucia Oráviková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé úterý 13:30–15:00 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY104/SA: každé sudé úterý 15:15–16:45 U23
PSY104/SB: každé sudé úterý 17:00–18:30 U23
PSY104/SC: každé liché úterý 15:15–16:45 U23
PSY104/SD: každé liché úterý 17:00–18:30 U23
Předpoklady
PSY103 Vývojová psychologie I
Psy 103 Vývojová psychologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je vyučován v rámci bakalářského studia. Kurz se věnuje vývoji lidského jedince od početí do smrti. Sleduje zákonitosti psychomotorického, kognitivního, sociálního a emocionálního vývoje v jednotlivých vývojových obdobích a zahrnuje také aplikace poznatků v oblasti výchovy, vzdělávání a poradenství. Absolvováním kurzu student získá základní znalosti o psychickém vývoji a jeho souvislostech. Od studentů se očekává, že budou schopni integrovat své dosavadní znalosti psychologie, vlastní pozorování lidského vývoje se znalostmi získanými v rámci tohoto kurzu.
Osnova
 • Kognitivní vývoj (vývoj myšlení, vývoj řeči, vývoj paměti a učení)
 • Biologické souvislosti vývoje mozku. Piagetova periodizace kognitivního vývoje a její klíčové pojmy (asimilace a akomodace, grupování, senzomotorická a symbolická schemata, předpojem, egocentrické myšlení). Kognitivní model vývoje mysli. Inteligence. Vývoj řeči - předřečové aktivity, sociální kontext dorozumívání řečí - Kašpar Hauser, "vlčí děti", teorie vývoje řeči (Vygotskij), pojem interiorizace, zóna nejbližšího vývoje. Charakteristika procesu učení, význam rituálů v předškolním věku.
 • Speciální témata: vývoj chápání fenoménu smrti, vývoj kreativity
 • Sociální učení v ontogenezi - sebeuvědomění, identita, role.
 • Vývoj člověka z perspektivy teorie sociálního učení A. Bandury - klíčová role kognitivních procesů, zprostředkování, sebereflexe a seberegulace. Observační učení, význam symbolických modelů, zprostředkované důsledky. Pozornost - podržení - jednání - motivace. Reciproční determinismus v procesu vývoje a socializace. Já a sociální učení - sebemonitorování (self-monitoring) a sebeúčinnost (self-efficacy). Vývoj jáské zkušenosti v ontogenezi, poznatky o druhých a sociální srovnávání. Utváření identity v dětství, dospívání a dospělosti. Dětské porozumění rolím, autoritě, sociálním jevům a strukturám.
 • Emocionální inteligence
 • Biologický a fyziologický kontext emocí - neuroanatomie, sympatikus, parasympatikus, hormonální regulace. Vybrané teorie emocí (periferní, talamická, aktivační). Ontogeneze emocí a její souvislosti s růstem a zráním. Emočně bohatá životní období - stadium negativismu, puberta... Pojem emocionální inteligence. Stadia empatie. Sociální souvislosti emocí. Jak naučit děti chápat a kontrolovat své emoce.
 • Speciální témata: postnatální deprese a její možný vliv na emocionální vývoj dítěte, vliv způsobu výchovy na emocionální a osobnostní vývoj
 • Vývoj sociálních a interpersonálních vztahů - rodiče, vrstevníci, blízké vtahy, děti, vnuci...
 • Sociální poznávání v ontogenezi, rozvoj sociální kompetenece. Vývoj důležitosti interpersonálních vztahů, empatie, kooperace, soupeření. Vztah k rodičům a jeho proměny, vztahy k sourozencům. Vztahy k vrstevníkům a jeho proměny. Význam školní třídy a školní sociální situace v jednotlivých fázích vývoje dítěte a dospívajícího. Přátelství a kamarádství, jeho zvláštnosti v jednotlivých etapách života člověka.Erotické vztahy, jejich vývoj v období dospívání a v dospělosti. Vývoj rodičovské role a vztahu k dětem v průběhu života. Prarodičovská role a vnuci.
 • Morální vývoj. Potřeby, motivace, zájmy, hodnoty, postoje v průběhu života.
 • Koncepce a teorie morálky v pojetích různých psychologických směrů a škol. (Freud, Piaget, Kohlberg, Gilliganová, sociálně-psychologické, sociologické, sociobiologické pojetí vývoje morálky, humanistické koncepce, novější směry...) Morální vývoj a motivace, seberealizace a hodnoty. Morálka jako existencionální problém. Hodnoty a postoje.
 • Problémy a krize v průběhu života, otázka životní spokojenosti a smyslu života
 • Zvláštnosti jednotlivých období ve vztahu k prožívání životní spokojenosti. Specifické problémy jednotlivých období vývoje. Pojem vývojová krize a životní krize. Specifické problémy se zaměřením se na období dospělosti a stáří. Odpoutávání se od primární rodiny, společenské uplatnění a profesní dráha, budování vztahů a vlastní intimity (intimita vs izolace), manželství a rodinný život, krize středního věku, klimakterium ... ), sexualita. Involuční proces (tělesná a psychická involuce, zhoršování kognitivních funkcí, nemoci), změna sociálních rolí, aktivní stáří, hodnota života.
 • Prenatální, novorozenecké a kojenecké období
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Období batolete
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Předškolní a mladší školní věk
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Adolescence - časná, střední, pozdní
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Dospělost - mladší, střední, pozdní
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
 • Stárnutí a stáří
 • Celková charakteristika z hlediska rozumového, emocionálního a sociálního vývoje
Literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 s. ISBN 80-7178-747-7. info
 • Kurtines, W.M.; Gewirtz, J.L.: Moral Development - an Introduction.Heedham Heights. Allyn &Bacon, 1995.
 • Švancara, J.: Kriteria dětského citového vývoje. Čs. Pediatrie XVII, 7-8, 1962, str. 607 - 614
 • Schneewind, K. A. (1996). Family influences on Human Development . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 250-253.
 • Bandura, A. (1996). Social Learning Theory of Human development . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 101-107.
 • Durkin, K. (1996). Developmental Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishers, str. 21-26, 173-179, 287-323, 346-359.
 • Eisenberg, N. (1996). Development of Prosocial Behavior . In: E. DeCorte, F. E. Weinert, International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford, Elsevier, str. 206-209.
 • Durkin, K. (1996). Developmental Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishers, str.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 8071848034. info
 • SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 267 s. ISBN 80-7178-238-6. info
 • BERNE, Patricia H. a Louis M. SAVARY. Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti. Translated by Zdeňka Dostálová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 132 s. ISBN 80-7178-192-4. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Translated by Markéta Bílková. Praha: Columbus, 1997. 248 s. ISBN 80-85928-48-5. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. In Z. Kalvach a kol., Úvod do gerontologie a geriatrie. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1997. s. 57-77. Učebnice. ISBN 80-7184-366-0. info
 • BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje :[nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 111 s. ISBN 80-7178-109-6. info
 • FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. 88 s. ISBN 80-901601-4-X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Mít pro co žít. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1994. 94 s. ISBN 80-85495-33-3. info
 • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha: Avicenum, 1991. 284 s. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 135 s. ISBN 80-201-0076-8. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. 407 s. ISBN 80-7038-158-2. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk a Josef LANGMEIER. Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. 365 s. : i. info
 • MILLAR, Susanna. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč : Izbrannyje psichologičeskije issledovanija (Orig.). Translated by Jan Průcha. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. (Lev Semenovič). Vývoj vyšších psychických funkcí : Razvitije vysšich psichičeskich funkcij (Orig.). Translated by Jan Průcha - Miluše Sedláková. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 183 s. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte [Piaget, 1970]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 115 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová diskuse, seminární práce (přehledová studie)
Metody hodnocení
Povinná docházka na semináře. Zápočet: průběžný písemný test + závěrečná seminární práce (přehledová studie) Zkouška: závěrečný písemný test (cca 25 otázek, max 50 bodů, min 33 bodů)
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Kurz je vyučován každoročně. The course is taught annually. Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálů IS a v jeho interaktivních osnovách. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály. Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.