PSYb1040 Vývojová psychologie II

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (cvičící)
Mgr. Petra Pátková Daňsová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Fejtová (cvičící)
Mgr. Jana Fikrlová (pomocník)
Mgr. Marie Rudolfová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 19. 9. 14:00–15:40 Aula, Út 3. 10. 14:00–15:40 Aula, Út 17. 10. 14:00–15:40 Aula, Út 31. 10. 14:00–15:40 Aula, Út 14. 11. 14:00–15:40 Aula, Út 28. 11. 14:00–15:40 Aula, Út 12. 12. 14:00–15:40 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1040/S01: Út 19. 9. 16:00–17:40 U23, Út 3. 10. 16:00–17:40 U23, Út 17. 10. 16:00–17:40 U23, Út 31. 10. 16:00–17:40 U23, Út 14. 11. 16:00–17:40 U23, Út 28. 11. 16:00–17:40 U23, Út 12. 12. 16:00–17:40 U23, L. Lacinová
PSYb1040/S02: Út 19. 9. 18:00–19:40 U23, Út 3. 10. 18:00–19:40 U23, Út 17. 10. 18:00–19:40 U23, Út 31. 10. 18:00–19:40 U23, Út 14. 11. 18:00–19:40 U23, Út 28. 11. 18:00–19:40 U23, Út 12. 12. 18:00–19:40 U23, L. Lacinová
PSYb1040/S03: Út 26. 9. 16:00–17:40 P21b, Út 10. 10. 16:00–17:40 P21b, Út 24. 10. 16:00–17:40 P21b, Út 7. 11. 16:00–17:40 P21b, Út 21. 11. 16:00–17:40 P21b, Út 5. 12. 16:00–17:40 P21b, L. Lacinová
PSYb1040/S04: Út 26. 9. 18:00–19:40 P21b, Út 10. 10. 18:00–19:40 P21b, Út 24. 10. 18:00–19:40 P21b, Út 7. 11. 18:00–19:40 P21b, Út 21. 11. 18:00–19:40 P21b, Út 5. 12. 18:00–19:40 P21b, L. Lacinová
Předpoklady
! PSY104 Vývojová psychologie II && ( PSY103 Vývojová psychologie I || PSYb1030 Vývojová psychologie I )
Psy 103 Vývojová psychologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na výuku Vývojové psychologie I (PSY103). Kurz VP II dále pokračuje ve výkladu vývojových období od mladšího školního věku po období stárnutí a stáří. V rámci tohoto výkladu jsou dále prezentovány vývojové teoretické koncepce, metodologické možnosti zkoumání a studenti se seznámí s dalšími výsledky současných empirických studií, které se vztahují k probíraným vývojovým obdobím. Cílem kurzu je:
- kriticky využívat osvojených znalostí základních pojmů a zákonitostí VP k porozumění komplexu dynamických procesů psychického vývoje, k pochopení vývojových trendů a zákonitostí vývoje a k integrování těchto poznatků do obrazu celoživotního utváření osobnosti;
- porozumět zákonitostem a charakteristikám jednotlivých vývojových období v kontextu rozdílných vývojových teorií;
- pochopit variabilitu, unikátnost, typičnost a všeobecné trendy ve vývoji;
- prohloubit dovednost metodologického myšlení v souvislosti se zkoumáním intraindividuálních změn, interindividuálních rozdílů a vývojových trajektorií v psychickém vývoji;
- osvojit si základní zákonitosti a charakteristiky typické pro jednotlivá období vývoje od mladšího školního věku po stáří;
naučit se interpretovat jednotlivé projevy chování, prožívání apod. v rámci tzv. normativního vývoje a naučit se využívat jednotlivé teoretické přístupy k jejich explanaci.
Kurz předpokládá:
- obeznámenost se základními poznatky z biologie a antropologie člověka, syntézu s poznatky z dalších aktuálně studovaných psychologických disciplín, především z obecné psychologie a sociální psychologie, ale též statistiky a metodologie;
- dovednosti z oblasti práce s odbornými zdroji (včetně elektronických databází);
- znalost manuálu APA6th.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- rozumět základním pojmům a konceptům ve VP
- rozumět zákonitostem a charakteristikám jednotlivých vývojových období v kontextu rozdílných vývojových teorií
- zahrnout a zohlednit variabilitu, unikátnost, typičnost a všeobecné trendy ve vývoji při analýze lidského chování, prožívání, schopností a dovedností
- rozumět metodám zkoumání intraindividuálních změn a interindividuálních rozdílů v psychickém vývoji
- využívat znalosti základních zákonitostí a charakteristik typických pro jednotlivá období vývoje od mladšího školního věku po stáří pro pochopení lidského chování, prožívání, schopností a dovedností
- interpretovat jednotlivé projevy chování, prožívání apod. v rámci tzv. normativního vývoje a naučit se využívat jednotlivé teoretické přístupy k jejich explanaci
- zpracovat výsledky empirických studií, přehledových článků, meta-analýz do přehledu dosavadních poznatků ("introduction") ve zvolené oblasti vývojové psychologie
- navrhnout vývojově psychologickou otázku vhodnou pro empirický výzkum
- prakticky realizovat administraci vývojově-psychologické metody
Osnova
 • Mladší školní věk. Piagetova teorie kognitivního vývoje.
 • Adolescence. Vývojové teorie I.: Teorie psychosociálního vývoje, teorie adolescentního egocentrismu, teorie vývoje partnerských vztahů v adolescenci.
 • Vynořující se dospělost. Vývojové období či proces? Debata nad konceptem emerging adulthood.
 • Dospělost. Vývojové teorie II.: Evoluční psychologie, etologie a sociobiologie, ekologický model vývoje.
 • Stárnutí a stáří. Vývojové teorie III.: Emocionální vývoj, teorie socio-emocionální selektivity, teorie celoživotního vývoje, model SOC.
 • Aplikace vývojové psychologie v praxi.
 • Vývojové teorie a výzkum aktuálně.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • UPTON, Penney. Developmental psychology. First published. Harlow, England: Prentice Hall is an imprint of Pearson, 2012. xii, 260. ISBN 9780273735168. info
 • UPTON, Penney. Developmental psychology. First published. Exeter: Learning Matters, 2011. x, 222. ISBN 9780857252760. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 s. ISBN 80-7178-747-7. info
  doporučená literatura
 • ARNETT, Jeffrey Jensen. Human development : a cultural development. 1st ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 760. ISBN 9781292039596. info
 • NEWMAN, Barbara M. a Philip R. NEWMAN. Development through life : [a psychological approach]. Edited by Clarissa Uttley. 11th ed. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. vi, 153. ISBN 9781111349042. info
  neurčeno
 • ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka. Translated by Jiří Šimek. Vyd. 2., přeprac., v Portá. Praha: Portál, 2015. 147 s. ISBN 9788026207863. info
 • STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 8071782742. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Myšlení a řeč. Translated by Jan Průcha. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s. URL info
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Vývoj vyšších psychických funkcí. Translated by Miluše Sedláková - Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s. URL info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte [Piaget, 1970]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 115 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová diskuse, průběžný test, revize seminární práce ("introduction")
Metody hodnocení
Povinná docházka na semináře. Zápočet: písemný test + závěrečná seminární práce - introduction
Zkouška: závěrečná ústní zkouška dle okruhů k SZZ
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Kurz je vyučován každoročně. Uvedená literatura je doplněna v interaktivních osnovách předmětu. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1040