PSYb1080 Sociální psychologie II

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (přednášející)
Mgr. Nikol Kvardová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY108 Sociální psychologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení základních pojmů, poznatků a některých teorií sociální psychologie (SP). Dále také osvojení základů sociálně psychologické metodologie a sociálně psychologického myšlení. Kromě nezbytné eklektičnosti půjde o výklad převážně z pozic kognitivní sociální psychologie. Navazuje na studium sociálního a interpersonálního poznávání (PSY107), zaměřuje se především na sociální jednání, na malé sociální skupiny, sociálního chování ve velkých skupinách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: - rozumět základním pojmům a konceptům ve SP; - identifikovat souvislosti mezi sociálně psychologickými jevy; - popisovat a interpretovat chování jedince v interakcích s druhými; - rozumět osobnostním charakteristikám, které pomáhají vysvětlit interpersonální percepci a sociální jednání; - porozumět základním principům a pravidlům, které platí pro sociální poznávání a meziskupinové vztahy - aplikovat sociálně psychologické teorie na interpersonální chování člověka; - navrhnout sociálně psychologickou otázku vhodnou pro empirický výzkum; - prakticky realizovat administraci metod sociální psychologie, týkajících se intra- a interpersonální percepce, postojů a meziskupinového jednání
Osnova
  • Tématické okruhy studia a výkladu:
  • (1) Sociální vlivy: konformita, vyhovění, poslušnost Konformita (conformity): klasické experimenty zaměřené na konformitu (Sherifův experiment o formování norem, Aschův experiment na zkoumání skupinového tlaku, Milgramovy experimenty o poslušnosti). Informační sociální vliv. Normativní sociální vliv. Vyhovění (compliance) žádosti o změnu chování. Poslušnost (obedience) vůči autoritě.
  • (2) Interpersonální atraktivita a blízké vztahy Sociální atraktivita, faktory, které ji ovlivňují (blízkost, podobnost, reciprocita, fyzická atraktivita). Psychologické teorie interpersonální přitažlivosti (H. Kelley, J. Thibaut, D. Buss). Zisky a ztráty v blízkých vztazích (důvěra, úzkost, kompetence, odpovědnost). Komplementarita a podobnost partnerů. Fáze utváření vztahu, jeho dynamika a krize. Ztráta blízkého vztahu, sociální osamělost.
  • (3) Variabilita sociálního chování: orientace na druhé, prosociální chování Kulturní determinanty sociálního chování: individualismus a kolektivismus, vliv hodnotové orientace (H. Triandis, S. Schwartz, S. Kitayama). Prosociální orientace a prosociální chování - evoluční, osobnostní a situační vlivy (bystander effect, pluralistic ignorance, diffusion of responsibility, E. Wilson, H. Kelley, J. Thibaut, R. Cialdini, C. Bateson). (4) Osobnostní, situační a kulturní determinanty agresivního chování, ubližování a tolerance vůči násilí (L. Berkowitz, A. Bandura, R. Baron, N. Malamuth).
  • (5) Malá sociální skupina Základní možná vymezení skupiny, klíčové charakteristiky pro definování. Klasifikace a typologie skupin. Struktura skupiny: pozice, role normy, status. Vývojové procesy v malých skupinách: vývoj struktury skupiny, vývoj skupiny v čase. Skupinová dynamika skupiny: koheze, tenze. Vlivy skupiny na jednotlivce: sociální facilitace, sociální zahálení (loafing), deindividualizace. Skupinové řešení problémů: skupinová polarizace, groupthink. Vůdcovství. Sociometrie - metoda analýzy skupinových vztahů.
  • (6) Společenské stereotypy a předsudky. Masové a mediální vlivy. Společenské normy, stereotypy, mýty a předsudky (W. Lippmann, G. Allport, S. Fiske). Determinace chování a prožívání jedince velkou skupinou. Charakteristika davu, fenomény davového chování. Některé teorie davového chování (G. LeBon, R.W. Brown, Turner, N. Smesler). Skupinová anonymita a sugesce. Mediální tlak na chování a prožívání.
Literatura
  • VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociálna psychológia. info
  • ARONSON, Elliot a Robin M. AKERT. Social psychology. Edited by Timothy D. Wilson. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005. xxxvii, 65. ISBN 0131327933. info
Výukové metody
Předmět tvoří 6 - 7 přednáškových bloků, na které navazují semináře. Přednášky i semináře se konají jednou za 14 dní.V průběhu semestru studenti pracují na několika úkolech. Jejich 100% realizace a odevzdání v určených termínech je předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit ke zkoušce. Úkoly jsou zadávány na seminářích a doplňovány informacemi ve studijních materiálech k předmětu v IS MU.
Metody hodnocení
Výuka je založena na přednáškách, studiu literatury, účasti na seminářích, na plnění seminárních úkolů a splnění závěrečného písemného testu. Celkový bodový výsledek, ze kterého se odvozuje klasifikace předpokládá: - účast na seminářích - splnění dvou seminárních úkolů - zvládnutí závěrečného písemného testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1423/podzim2008/PSY107/
Aktuální syllabus, harmonogram výuky a studijní materiály (postupně budou vkládány) najdete v IS na výše uvedené stránce předmětu.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.