SOC660 Sociologický výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 PC26
Předpoklady
! NOW ( SOC560 Sociologický výzkum ) && ! SOC560 Sociologický výzkum && ! SOC662 Sociologický výzkum: analýza k && ! NOW ( SOC662 Sociologický výzkum: analýza k )&& SOUHLAS
Povinný předmět pro studující magisterského programu sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Studující volí jeden ze 3 nabízených metodologických kurzů. Alespoň jedna verze předmětu je obvykle nabízena v každém semestru. Kurz je sice doporučován v prvním semestru, vyprofilovaným studujícím s jasně vyhraněným metodologickým zájmem nicméně doporučujeme, aby si zapsali tu verzi kurzu, která je blízká jejich preferovanému metodologickému přístupu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Předmět si zapisují jen ti studenti, který jej opakují, pro nové imatr. ročníky je určen SOC662
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět SOC660 "Sociologický výzkum" je - v nejobecnější rovině - průvodcem tvorbou/designem, realizací a vyhodnocením sociologického výzkumu. Cílem je poučit studující o obecné struktuře sociologického výzkumu a o základních pravidlech myšlení v empirickém výzkumu a jeho ontologických a epistemologických východiscích. Rozšiřuje znalosti z bakalářského programu, co se týče logiky a základních principů i charakteristik jednotlivých etap/fází sociologického výzkumu od volby tématu a předmětu výzkumu přes výběr z možných výzkumných strategií a přes formulaci tomuto výběru relevantních výzkumných otázek a přes výběr výzkumného souboru a výzkumných jednotek až po identifikaci dat/faktů shromažďovaných pro odpovědi na výzkumné otázky a po výběr metod jejich shromažďování a analýzy. Významným cílem předmětu je také zasvětit studující do jednotlivých výzkumných (průřezových i longitudinálních) strategií, do způsobu výběru relevantních technik analýzy empirických dat a do způsobu jak smysluplně výsledky analýzy těchto dat prezentovat. V podziním semestru se obvykle vyučuje kurz zaměřený na statistickou analýzu kvantitativních dat z výběrových sociologických šetření. Ten nabízí seznámení s pokročilými metodami zpracování dat a zejména rozvíjí schopnosti tyto metody používat v konkrétním, teoreticky motivovaném výzkumu. Na konci semestru bude každý (úspěšně) studující schopen zpracovat, sociologicky interpretovat a publikačně efektivně využít statistická data. Kurz se věnuje celé řadě statistických technik a analytických postupů (pro jejich soupis viz níže). Těžiště kurzu spočívá ve schopnosti dospívat na základě statistických dat a modelů k substantivním závěrům ohledně fungování sociálního světa, v umění tyto závěry efektivně prezentovat a popsat v odborném textu. Budeme se zabývat analýzou kvantitativních dat z (reprezentativních) vzorků dobře definovaných populací. V reálném empirickém výzkumu mohou být tyto populace v principu tvořeny čímkoli, počínaje jednotlivými lidmi (respondenty dotazníkového šetření), formálními organizacemi i celými společnostmi, přes povolání až po sociální skupiny. Ve všech těchto případech totiž musíme řešit podobné analytické úlohy. Kurz se nezabývá technikami sběru dat, pokud se přímo nedotýkají analytických otázek.
Výstupy z učení
Student umí efektivně používat základní i pokročilé metody analýzy kvantitativních dat pro potřeby teoreticky motivovaného sociologického výzkumu. Umí identifikovat vhodnou metodu pro daný výzkumný problém/datový soubor, umí data připravit pro analýzu, umí analýzu provést, prezentovat v odborném textu (včetně případné vizualizace dat), interpretovat, komentovat a zhodnotit. Zejména umí použít analýzu tabulek a mnohorozměrnou lineární. Chápe logiku modelu elaborace. Zvládá management dat a analýzu v programu STATA.
Osnova
 • 1) Úvod: Statistika a sociologie; základy statistiky a statistického usuzování
 • 2) Principy a účel analýzy dat, vícerozměrná analýza, model elaborace – nepravý vztah
 • 3) Přímá standardizace, potlačený vztah
 • 4) Zvláštní příklady tabulek
 • 5) Míry asociace v tabulkách, index nepodobnosti; Test dobré shody
 • 6) Rychlokurz ve STATě
 • 7) Lineární korelace a regrese, metoda nejmenších čtverců
 • 8) Mnohorozměrná regrese
 • 9) Chybějící data – mnohonásobná imputace vs. jiné metody
 • 10) Práce s plauzibilními hodnotami (v testových datech)
 • 11) Robustní standardní chyby a jiné způsoby práce s hierarchicky uspořádanými daty
Literatura
  povinná literatura
 • TREIMAN, Donald J. Quantitative data analysis : doing social research to test ideas. Edited by Deirdre D. Johnston - Thomas J. Grites. San Francisco: Jossey-Bass, 2008. xxxii, 443. ISBN 9780470380031. info
  doporučená literatura
 • FOX, John. Applied regression analysis and generalized linear models. Third edition. Los Angeles: Sage, 2016. xxiv, 791. ISBN 9781452205663. info
 • LONG, J. Scott a Jeremy FREESE. Regression models for categorical dependent variables using Stata. 3rd ed. College Station, TX: Stata press, 2014. xxiii, 589. ISBN 9781597181112. info
 • ACOCK, Alan C. A gentle introduction to stata. 3rd ed. College Station, TX: Stata Press, 2010. xxiv, 393. ISBN 9781597180757. info
Výukové metody
přednášky, semináře, praktická cvičení v počítačové laboratoři, průběžné domácí úkoly, závěrečná samostatná práce
Metody hodnocení
Součástí hodnocení kurzu je průběžné práce ve smyslu Studijního a zkušebního řádu MU. Tato průběžná práce se skládá z praktických týdenních analytických úkolů (zadávaných 10x). Každý průběžný úkol je hodnocen 2 body; je třeba získat celkem alespoň 10 bodů z 20 možných, aby studující postoupil ke zkoušce (odevzdání a obodování závěrečné práce-tu lze v souladu se Zkušebním řádem přepracovat). Souhrnná analytická práce je hodnocena 20 body. Závěrečnou práci odevzdávají pouze studující, kteří splnili alepoň 10 bodů z průběžných prací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC660