SPRb1116 Odborná praxe a supervize III, skupinová

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/12. Celkem 156 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 P22
Předpoklady
( SPR115 Praxe II ) && ! NOW ( SPR117 Praxe III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům podpůrné zázemí při výkonu jejich praxí, které spočívá v řešení organizačních záležitostí i poskytované supervizi. Studenti se seznamují s metodami sociální práce se skupinou a jejím využitím v praxi. V rámci reflexe osobních zkušeností vyplývajících z praktického vzdělávání v organizaci je kladen klíčový důraz na posilování odolnosti studenta.
Výstupy z učení
Absolvování předmětu by mělo posílit odolnost studenta vzhledem k jeho budoucí profesní kariéře. Zároveň by měl mít větší znalosti z oblasti skupinové sociální práce i sebepéče sociálního pracovníka.
Osnova
 • Klíčovým aspektem je poskytování supervize studentům. V jejím rámci jsou akcentována níže uvedená témata. 1. Úvod do předmětu, zdůvodnění volby místa praxe, popis stážové pozice, supervizní kontrakt. 2. Organizace i pracoviště praxe. 3. Posouzení životní situace klientů organizace a popis metod intervence do jejich životní situace. 4. Sociální pracovníci organizace (jejich profesní předpoklady, přístup ke klientům, profesní hygiena). 5. Metody a techniky skupinové sociální práce. 6. Odolnost studenta i sociálního pracovníka.
Literatura
  povinná literatura
 • DOUGLAS, Tom. Basic groupwork. 2nd ed. London: Routledge, 2000. xvi, 146. ISBN 0415224802. info
  doporučená literatura
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • MAŠÁT, Vladimír. Vybrané postupy sociální práce se skupinou. 1. vydání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. 157 stran. ISBN 9788086057804. info
 • RIEGER, Zdeněk. Loď skupiny : inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii. Edited by Zbyněk Vybíral. Vyd. 2., v Portálu 1. Praha: Portál, 2007. 206 s. ISBN 9788073672225. info
 • DOEL, Mark. Using groupwork. London: Routledge, 2005. x, 180. ISBN 0415339316. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2., přepracované. Praha: Portál, 2002. 189 s. ISBN 80-7178-642-X. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. 285 s. ISBN 8072620967. info
 • ZASTROW, Charles. Social work with groups : using the class as a group leadership laboratory. 5th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 2001. xxii, 573. ISBN 0534528147. info
 • WHITAKER, Dorothy Stock. Using groups to help people. 2nd ed. Hove: Brunner-Routledge, 2001. xix, 356. ISBN 0415195616. info
 • BENSON, Jarlath F. Working more creatively with groups. 2nd ed. London: Routledge, 2001. viii, 324. ISBN 0415230381. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese [Kopřiva, 2000]. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 80-7178-429-X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 131 s. ISBN 8071695513. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej-naslouchám. 1. vyd. Praha: Návrat, 1993. 105 s. ISBN 80-85495-18-X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou supervizního semináře. V jeho rámci jsou využívány různé formy supervizí (např. Bálintovská skupina) a také různé interaktivní metody. Studenti se připravují absolvováním praxe, četbou zadané literatury, písemnými reflexemi na základě zadaných otázek. Supervize probíhají skupinovou i individuální formou.
Metody hodnocení
Předmět je zakončem ústním zápočtem na základě absolvovaného počtu hodin praxe, účasti na supervizích, odevzdání průběžných úkolů a závěrečného záznamníku z praxe.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1116