SPRn4406 Služby pro seniory

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit studenty s aktuálním demografickým vvývojem,novými trendy v pojetí stáří, vvývoje v sociální práci se seniory a poskytováním sociálních služeb v České republice a dalších zemích. Jsou prezentovány základní formy a druhy poskytování sociálních služeb, financování sociálních služeb a dále možnosti zajištění péče o seniora v kombinaci rodinny a sociálních služeb. Zvláštní prostor je věnován poskytování pomoci v pobytových zařízeních, transformaci těchto zařízení na jiné formy služeb a potenciál pečovatelské služby.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by student měl být schopen: - popsat demografický trend v ČR a vyspělých zemích; - vysvětlit kontext politiky sociálních služeb pro seniory; - vysvětlit trendy v sociálních službách pro seniory; - rozlišit specifika jednotlivých forem a druhů sociálních služeb pro seniory; - porovnat poskytování sociálních služeb v České republice s dalšími zeměmi EU; - navrhnout argumentačně promyšlená rozhodnutí při vytváření koncepcí sociálních služeb pro seniory; - posoudit efektivitu poskytování sociálních služeb pro seniory na lokální úrovni.
Osnova
 • Základní pojmy, definice a teoretické koncepty
 • Demografický vývoj v ČR a Evropě
 • Systém sociálních služeb pro seniory v ČR
 • Specifika poskytování péče v pobytových zařízeních
 • Specifika poskytování péče v rodině
 • Specifika teréních sociálních služeb
 • Trendy v poskytování sociálních služeb pro seniory - příklady zahraničních projektů
 • Trasnformace pobytových zařízení na jiné formy sociálních služeb
 • Standardy kvality v peči o seniory
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 108/2006 o sociálních službách
 • GODAROVÁ, Jana, Robert TRBOLA, Robert JAHODA a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017, 159 s. ISBN 978-80-7416-250-3. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT a Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017, 236 s. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. URL info
 • WILSON, Christine Brown. Caring for older people : a shared approach. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2013, xiv, 151. ISBN 9781446240960. info
 • Understanding quality of life in old age. Edited by Alan Walker. 1st ed. Berkshire: Open University Press, 2005, xii, 209. ISBN 0335215246. info
 • Growing older : quality of life in old age. Edited by Alan Walker - Catherine Hagan Hennessy. New York, NY: Open University Press, 2004, x, 268. ISBN 0335215076. info
 • TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus : průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vydání. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002, 45 stran. ISBN 8023895060. info
 • Social care and social exclusion :a comparative study of older people's care in Europe. Edited by Tim Blackman - Sally Brodhurst - Janet Convery. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2001, x, 226 s. ISBN 0-333-91964-5. info
 • PHILLIPSON, Chris. Reconstructing old age :new agendas in social theory and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 1998, viii, 161. ISBN 0-8039-7989-4. info
 • TINKER, Anthea. Older people in modern society. 4th ed. London: Longman, 1997, xvi, 368. ISBN 0582294886. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995, 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 138 s. ISBN 80-85850-08-7. info
 • Caring for frail elderly people : new directions in care. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1994, 143 s. ISBN 92-64-14160-X. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989, 407 s. ISBN 80-7038-158-2. info
  doporučená literatura
 • Standardy kvality v sociálních službách. 2002. MPSV ČR, Praha
 • JEŘÁBEK, Hynek. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, 316 s. ISBN 9788074191176. info
 • The Sage handbook of aging, work and society. Edited by John Field - Ronald J. Burke - Cary L. Cooper. 1st ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013, xix, 540. ISBN 9781446207826. info
 • TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 270 s. ISBN 8072623656. info
 • MORGAN, Leslie a Suzanne KUNKEL. Aging : the social context. 2nd ed. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2001, xxiv, 509. ISBN 0761987312. info
 • Novodobá péče o seniory. Edited by Eva Rheinwaldová. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 86 s. ISBN 8071698288. info
 • Psychologie stárnutí. Edited by Ian Stuart-Hamilton - Jiří Krejčí. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, 319 s. ISBN 80-7178-274-2. info
 • Soužití se staršími lidmi :praktické informace pro ty, kdo doma pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotnické pracovníky. Edited by Clément Pichaud - Isabelle Thareauová - Abigail Kozlíková. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 156 s. ISBN 80-7178-184-3. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, četba, diskuse v hodině, exkurse, individuální projekt.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: závěrečný písemný test, hodnocení individuálního projektu. Závěrečný test sestává z 5 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je nezbytné dosáhnout alespoň 60 bodů, tj. 60% úspěšnost. Finální hodnocení vychází z výsledků testu a hodnocení individuálního projektu.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.