SPRn4408 Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 14/30
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je prohloubení znalostí a dovedností, které umožňují využít při práci s klienty přístup zaměřený na řešení problémů a teorii vyjednávání a řešení konfliktů v oblasti poradenství a mediace. Důraz se přitom klade na mediaci jako proces, ve kterém sociální pracovník - mediátor zprostředkovává sporným stranám vyjednávání a pomáhá jim dospět k oboustranně akceptovatelné dohodě. Součástí kurzu je prezentace mediace a praktické nacvičení vybraných dovedností mediátora na příkladech.
Výstupy z učení
Absolvent/ka kurzu by měl/a lépe rozumět teorii a metodám mediačního (vyjednávacího) procesu, měl/a by být schopen/a lépe reflektovat tento proces i svoje vlastní komunikační a vyjednávací dovednosti a měl/a by být schopen/a rozvinout efektivnější osobní vyjednávací strategie.
Osnova
 • Přístup orientovaný na řešení problémů podle Egana
 • Vztah jako pracovní spojenectví, význam hodnot, přístup k rezistentním klientům
 • Mediace - charakteristika mediace a mediační styly, mediace v rodinné oblasti - fáze rozchodu, obranné reakce a asymetrie, manipulace, fantazijní postavy
 • Ukázka mediace, technika mediace - fáze, úloha mediátora
 • Teorie konfliktu - funkce, zdroje, cyklus, způsoby řešení konfliktů
 • Teorie vyjednávání - distributivní a konstruktivní, základní charakteristiky
 • Konstruktivní vyjednávání: oddělení lidí a problému; oddělení pozic a zájmů; hledání alternativ; využívání objektivních kritérií
 • Základní fáze mediačního procesu
 • Vyjednávání s problémovými lidmi, nátlakové taktiky
 • Zastupování a vyjednávání
 • Vybrané etické problémy mediace, etický kodex mediátora, institucionální zázemí
Literatura
  povinná literatura
 • BROŽOVIČOVÁ, Klára a Mirka NEČASOVÁ. Možnosti využití mediace jako metody sociální práce v reakci na výzvy současné doby. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2021, roč. 21, č. 5, s. 106-121. ISSN 1213-6204. URL info
 • DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Mirka NEČASOVÁ. Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání? Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 5, s. 70-86. ISSN 1213-6204. URL info
 • ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Facilitativní mediace : řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 207 s. ISBN 9788026200918. info
 • BUSH, Robert A. Baruch a Joseph P. FOLGER. The promise of mediation : the transformative approach to conflict. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2005, xiii, 287. ISBN 0787974838. info
 • WINSLADE, John a Gerald MONK. Narrative mediation : a new approach to conflict resolution. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2000, xviii, 261. ISBN 0787941921. info
  doporučená literatura
 • HOLÁ, Lenka, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Martina URBANOVÁ. Mediace a možnosti využití v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 9788024741093. URL info
 • POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. 1. vyd. Praha: Alfom, 2013, 197 s. ISBN 9788087785003. info
 • FISHER, Roger, William URY a Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu : zásady úspěšného vyjednávání. Translated by Aleš Lisa. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011, 173 s. ISBN 9788072612260. info
 • HOLÁ, Lenka. Mediace : způsob řešení mezilidských konfliktů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003, 190 s. ISBN 8024704676. info
 • EGAN, Gerard a Rich MCGOURTY. Exercises in helping skills :a manual to accompany The skilled helper. 7th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 2002, 178 s. ISBN 0-534-36732-1. info
 • EGAN, Gerard. The skilled helper : a problem-management approach to helping. 6th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1998, xvii, 377. ISBN 0-534-34948-X. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, praktický nácvik dovedností mediátora
Metody hodnocení
průběžně zadávané písemné úkoly, videonahrávka cvičné mediace a rozbor kauzy
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech v ISu. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály. Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPRn4408