VPLn4423 Personální analýza a plánování

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/6. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alena Lubasová (přednášející)
PhDr. Richard Vít (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 P21
Předpoklady
! VPL423 Personální analýza a plánování && ! NOWANY ( VPL423 Personální analýza a plánování ) && ( VPL436 Řízení lidských zdrojů || VPLn4436 Řízení lidských zdrojů || SOUHLAS )
absolvování předmětu VPL435 Teorie organizace a řízení
a předmětu VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je orientovat studenty v jednotlivých oblastech personálního řízení, které tvoří nezbytnou součást komplexního procesu řízení organizace,
analyzovat jednotlivé procesy personálního řízení z hlediska cílů, aktivit, strategií a přístupů.
Zvláštní důraz při studiu je kladen na objasnění souvislostí mezi strategií-organizací-řízením-lidskými zdroji jako komplexního nedělitelného celku, v němž existence jednoho podmiňuje nutnost existence druhého.
Zvládnutí výchozích předpokladů personálního řízení t.j. plánování v oblasti lidských zdrojů a personálních analýz je základním východiskem pro systémový přístup k činnostem a procesům personálního řízení.
Právě tyto dvě činnosti bývají v praxi zpravidla nedostatečně prováděny, jak pro jejich relativní obtížnost, tak zejména pro nedostatečnou odbornou fundovanost odpovědných pracovníků v rolích personálních manažerů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout a kriticky reflektovat základní poznatky o přístupech a procesech řízení lidí v pracovních organizacích v soukromém i veřejném sektoru;
- aplikovat získané poznatky a vypracovat personální strategii a personální plány řešení konkrétních problémových situací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybraných pracovních organizacích
Osnova
 • A. Lidský faktor v systému řízení organizace
 • B. Plánování v oblasti lidských zdrojů - systémový přístup k řízení lidského potenciálu
 • C. Personální analýza - nezbytný institut pro tvorbu strategií a plánů
 • D. Základní personální proces - zajištění a stabilizace personálu
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, Michael, TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie v řízení firmy :cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7. info
 • CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 201 s. ISBN 8024713896. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • Management. Edited by Heinz Weihrich - Harold Koontz. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7. info
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Jak být ještě lepším manažerem. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 312 s. ISBN 80-85865-66-1. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • MALÝ, Milan a Jiří DĚDINA. Organizační architektura. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 170 s. ISBN 80-7187-064-1. info
Výukové metody
Přednášky , skupinový projekt,domácí teoretická příprava, prezentace projektu, řízená diskuse
Metody hodnocení
Skupinový projekt "Koncepce personálního řízení vybrané organizace", prezentace, písemný test, v případě absence na přednáškách vyšší než 75 % - ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/VPLn4423