VPLn4436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blanka Plasová, PhD.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL436 Řízení lidských zdrojů && ! NOWANY ( VPL436 Řízení lidských zdrojů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- porozumění základním souvislostem mezi jedincem a organizačním prostředím, v němž se odehrává jeho pracovní chování;
- poznání zásad racionální regulace tohoto chování.
Studenti po absolvování kurzu získají schopnost vnímat organizační prostředí ve dvojí perspektivě. Na jedné straně bude jedinec představen jako objekt kontroly organizace a na druhé straně bude představen jako subjekt podílející na utváření organizačních vztahů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní poznatky o přístupech a procesech řízení lidí v pracovních organizacích v soukromém i veřejném sektoru;
- kriticky reflektovat současné koncepty a metody řízení lidí v organizaci v oblastech 1) zajišťování, náboru a výběru lidských zdrojů, 2) rozvoje lidských zdrojů a 3)zvyšování výkonnosti lidských zdrojů;
- aplikovat získané poznatky na vypracování personální strategie řešení konkrétních problémových situací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybraných pracovních organizacích
Osnova
 • Osnova kurzu:
 • Úvod do předmětu, organizace kurzu.
 • Základy řízení lidských zdrojů. Podoby a modely řízení lidských zdrojů.
 • Typy řízení lidských zdrojů: řízení zaměřené na schopnosti. Politika lidských zdrojů.
 • Řízení lidských zdrojů zaměřené na znalosti a analýzu pracovních míst a rolí. Intelektuální kapitál.
 • Zajišťování lidských zdrojů, nábor, výběr a propouštění zaměstnanců.
 • Pracovní adaptace a stabilizace zaměstnanců.
 • Proces rozvoje lidských zdrojů: Strategie rozvoje. Učení se v organizaci a učící se organizace. Odborné vzdělávání a výcvik pracovníků.
 • Talent management jako součást strategického řízení lidských zdrojů.
 • Plánování osobního rozvoje: Řízení a plánování kariéry, následnictví.
 • Výkon, výkonnost a současné přístupy k motivaci a stimulaci pracovníků.
 • Proces odměňování: Systémy řízení odměňování. Zásluhová odměna podle výkonu, schopností, dovedností a přínosu.
 • Pracovní hodnocení a zpětná vazba.
 • Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 798 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • BERGER, Lance A a Dorothy R BERGER. The Talent Management Handbook : Creating a Sustainable Competitive Advantage by Selecting, Developing, and Promoting the Best People. 2. edition. New York: McGraw-Hill Professional, 2010. ISBN 978-0-07-141434-0. info
 • WERTHER, William B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 808560504X. info
 • VODÁK, J a Adéla KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 212 s. ISBN 978-80-247-1904-7. info
 • ŠPAČEK, David. Public management : v teorii a praxi. 1. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xviii, 357. ISBN 9788021083448. info
 • D.G. Collings; G. Wood (2009). Human resource management: A critical approach. Routledge
  doporučená literatura
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: MotivPress, 2007. xi, 376. ISBN 9788025406984. info
 • BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění : průvodce pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 212 s. ISBN 9788024719788. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse během seminářů
Metody hodnocení
Písemný test (průběžný a zkouškový), zpracování případová studie
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.