VPLn8817 Současné problémy veřejné a sociální politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit poznatky o soudobé české sociální politice v evropském kontextu a rozvíjet schopnost studentů tvůrčím způsobem aplikovat teoretické, metodologické a věcné poznatky získané v jiných předmětech při analýze, hodnocení a přípravě sociálně-politických řešení aktuálních problémů sociální politiky v České republice.
Výstupy z učení
Výstupy z učení - na konci kurzu - je student schopen rozeznat základní dilemata řešená v soudobé sociální politice - formulovat kriteria k hodnocení jakým způsobem jsou dilemata řešena - operacionalizovat k nim indikátory - provést hodnocení politik v různých oblastech - koncipovat vlastní návrhy na řešení těchto dilemat
Osnova
  • Témata Téma 1 Důchodová reforma; Téma 2 Politika zaměstnanosti Téma 3 Koncepce a realita rodinné politiky; Téma 4 Sociální pomoc a sociální služby v kontextu sociálního začleňování. Každé téma je diskutováno ve třech seminářích: 1 Obecná východiska řešení. Etické volby. 2 Rozbor a hodnocení současných a navrhovaných řešení. 3 Vypracování a zdůvodnění vlastních (alternativních) řešení.
Literatura
  • Saraceno, Ch. (ed) 2002. Social Assistance Dynamics in Europe. National and Local Poverty Regimes. Bristol: The Policy Press,
  • Gallie D., Paugam S. Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. Oxford Univ. Press 2000,
  • Saxonberg, S., Sirovátka, T. 2006 Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis 8 (2): 189-206.
  • Sirovátka, T. 2000. Česká sociální politika na prahu 21, století: efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: MU
  • Castles, F.G. 2003.
  • Esping Andersen, G., Gallie, D., Hemerijck, A. a J. Myles 2002. Why We Need a New Welfare State? A New Welfare Architecture for Europe. Oxford: Oxford University Press.
Výukové metody
Zadání literatury a úkolů k zpracování. Prezentace úkolů na semináři, diskuse. Zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
diskuse v hodině, skupinové projekty a jejich prezentace, domácí úkoly, četba (povinná literatura), seminární práce zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.