ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna)

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radovan Plášek (přednášející)
Bc. Samuel Prílepok (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR203/01: Po 12:00–13:40 PC54, R. Plášek
ZUR203/02: Po 16:00–17:40 PC54, R. Plášek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako praktická dílna (workshop). Cílem je frekventanty motivovat k profesnímu zájmu o český jazyk, upevnit znalosti získané předchozím studie a soustředěným tréninkem tyto znalosti prohloubit. Nedílnou součástí kurzu je práce se základními příručkami (zejména Akademickou příručkou českého jazyka a její internetovou podobou) a s dalšími jazykovými zdroji, jež by měla vést k větší pravopisné jistotě a samostatnosti. Každé setkání je zaměřeno na několik tematických oblastí: jednotlivé jevy jsou prakticky procvičovány při korekturách účelově vytvořených textů, společně analyzovány a vysvětlovány. Po zvládnutí tematického okruhu studenti/ky píší kontrolní testy, k nimž dostávají zpětnou vazbu. Probrané jazykové jevy se následně stávají součástí jednotlivých cvičení a kontrolních testů. Kromě jevů pravopisných se frekventanti v kurzu seznámí i se základními typografickými pravidly, stavbou věty a některými stylistickými aspekty textu.
Výstupy z učení
Student si v průběhu kurzu nejen upevní znalosti gramatiky a stylistiky, ale také je prohloubí a doplní. Získá větší citlivost ve vztahu k některým jazykovým jevům. V případě pochybností umí použít potřebné příručky a text jazykově opravit či vylepšit. Bude tedy schopen vytvářet jazykově kvalitní texty a provádět jejich korektury.
Osnova
 • Úvodní lekce: seznámení s náplní kurzu a podmínkami absolvování; seznámení s příručkami a dalšími zdroji (tištěnými i internetovými), které budou využívat; spisovný jazyk, úzus a kodifikace; vstupní test a jeho analýza. Druhá lekce: velká písmena; psaní slov přejatých (předpony dis/dys, poli/poly, vice/více); cvičení na s/z; jevy spojené s podstatnými jmény (osobní jména – domácí, antická atd.; zeměpisná jména – psaní i skloňování); zrádná slova (abychom, aniž by, být s to, lobbovat…). Třetí lekce: opakování z minula (úvodní cvičení); přídavná jména a zájmena; shoda podstatného a přídavného jména (mladá děvčata); složená přídavná jména a spojovník; psaní slov typu tematický; chytáky v přídavných jménech (bizarní, dceřiný, spontánní, potenciální, tamější…); přídavná jména účelová a dějová; zájmeno mě/mně, já, jenž/jež, týž/tentýž, můj/svůj, vaši/vaší; velká písmena podruhé. Čtvrtá lekce: interpunkce (přívlastky, přístavky, vsuvky); stupňování přídavných jmen a příslovcí; číslovky a jejich pravopis; duál; opakování s/z; přechodníky; velká písmena potřetí. Pátá lekce: dublety; interpunkce ve větě jednoduché; shoda podmětu a přísudku; zrádná slova a jiné pravopisné nástrahy (průběžně); podstatná jména – opakování a doplnění; souhrnné opakování s vyhodnocením v další hodině. Šestá lekce: vyhodnocení souhrnného opakování; interpunkce v souvětí; infinitiv a sloveso být; zrádné pravopisné jevy – spřežky a spřahování (například/ na příklad, poprvé/ po prvé, v celku/ vcelku, za to / zato, na to/ nato); skloňování cizích jmen (vyhledávání a vzájemná korekce); složitější shody podmětu s přísudkem. Sedmá lekce: další interpunkční znaménka (tečka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník, tři tečky, závorky, lomítko, uvozovky a přímá řeč); interpunkce v souvětí – doplnění a procvičení; sémantika některých slov (důvod a příčina, trasa a trať, komunikační a komunikativní, katastrofický a katastrofální, povědomí a podvědomí…). Osmá lekce: věta a výpověď; slovosled; aktuální větné členění a využití otázky; prohřešky (slovesná substantiva, jmenné části věty, nadužívání trpného rodu, vynechání činitele…); slovesné a jmenné vazby (poprvé). Devátá lekce: kondenzace a dekondenzace textu; odchylky od větné stavby (základní vymezení a příklady); vybrané problémy aneb setkávání gramatiky a stylistiky (konkurence 1. a 7. pádu v přísudku jmenném se sponou, příznak trvalý v 1. pádě, příznak platný aktuálně v 7. pádě – je pravdou / je pravda; díky něčemu, diskutovat o něčem/něco, hlasovat o něčem/něco, je to o tom). Desátá lekce: složité souvětí a spojovací výrazy (opakování); zkratky, značky a tituly (jejich pravopis); vybrané typografické otázky/problémy. Jedenáctá lekce: úvod do administrativních dovedností – úprava písemností, jazyková zdvořilost a nezdvořilost; vybrané typografické otázky/problémy; na závěr souhrnné opakování. Dvanáctá/třináctá lekce: vyhodnocení souhrnného opakování; upevňování probraných jevů a zjištění nedostatků.
Literatura
 • Česká technická norma Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 016910. Kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV: Editor a text (úvod do praktické textologie). Paseka, Praha – Litomyšl, 2006.
 • Náhradní obsah: Hlavsová, J. Čeština bez chyb. 333 slov, v nichž se často chybuje. Fortuna, Praha 1997.Hlavsová, J.: Čeština na každý den. 365 slov, v nichž se často chybuje. Víkend. Praha 2007.Hlavsová, J: Opravník omylů v českém jazyce. Víkend, Praha
 • Náhradní obsah: Marek, J.: Český pravopis, obtížná slova. Alda, Olomouc 2000.Svozilová, N.: Jak mluvíme, píšeme a jak hřešíme proti dobré češtině. H+H 1999.Kolektiv autorů z jazykové poradny: Na co se nás často ptáte. Scientia, Praha 2002. www.ujc.cas.cz
 • Chadim, O.: Jak bysme (bychom) měli mluvit, kdybychom (kdybychom) chtěli. Adonai, Praha 2001. Kol.autorů: Čeština jak ji znáte i neznáte. Academia, Praha 1998. Sgall, P., Panelová, J: Jak psát a jak nepsat česky. UK Karolinum 2004. Praha.
 • Náhradní obsah: Kol.autorů: Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravopis, výslovnost, tvary, význam. Academia , Praha 2004.Kol. autorů: Na co se nás často ptáte. JAK POUŽÍVAT ČÁRKU a další interpunkční znaménka. Klett, Praha 2006.
 • Staněk, V.: Jak psát správně čárky. Fortuna. Praha 1997. Kol. autorů: Hrátky s češtinou. SPN. Praha 2007.Kol. autorů: Hrátky s češtinou II. ISV, Praha 2001.Fucimanová, M.: Jak psát správně velká počáteční písmena v češtině. Vakát, Brno 2008.
 • Hůrková, J.: Antická jména. Jak je číst a skloňovat. AMU, Praha 2005. Sochorová, M.: Český jazyk v kostce. Fragment, Praha 2007. Martincová, O a kol: Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Academia Praha 1998.
 • Polívková, A.: Naše místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985.Korekturní znaménka: Čsl. státní norma (ČSN 88 04 10.) Čmejrková, A., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999.
 • Šanderová, J: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2005.Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Vydavatelství KNIHAŘ, Brno 2002.Meško, D., Katušák, D., Bindera, J., a kol: Akademická příručka. Osveta 2006.
 • Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia. Praha 2000.Čechová, M a kol.: Stylistika současné češtiny. ISV – nakladatelství. Praha 1997.Čechová, M. a kol.: Současná česká stylistika. ISV – nakladatelství. Praha 2003.
 • Náhradní obsah: Pravidla českého pravopisu. Academia, Praha 2004.Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2000.SSJČ (Spisovný slovník jazyka českého), osmidílný. ČSAV, Academia, Praha 1989.
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny. 1, Zásady a pravidla : výslovnost slov českých. Praha: Academia, 1967. info
 • ROMPORTL, Milan. Výslovnost spisovné češtiny : výslovnost slov přejatých : výslovnostní slovník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 318 s. info
 • HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. info
 • DOLANSKÁ, N. 1994. Jak se stát Hemingwayem : příručka pro budoucí žurnalisty. Praha : Karolinum.
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana a Jiří KRAUS. Písemnosti v našem životě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 159 s. ISBN 8071683019. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • NĚMEC, Igor a Jan HORÁLEK. Dědictví řeči. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 468 s. info
 • JELÍNEK, Jaroslav a Vlastimil STYBLÍK. Čtení o českém jazyku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 362 s. info
 • Jazyková příručka, najdete: http:////prirucka.ujc.cas.cz/
Výukové metody
jazyková cvičení textové úkoly diskuse výklad četba
Metody hodnocení
Základní podmínkou absolvování kurzu je aktivní účast studenta/ky (80% účast), plnění zadaných úkolů a cvičení včetně domácích (četba, příprava na seminář, textové výstupy), napsání průběžných kontrolních testů i testu závěrečného.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/ZUR203