ZUR587 Dramaturgical analysis

Faculty of Social Studies
Spring 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. BcA. Miroslav Vlček (lecturer)
Supervisor
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
each even Thursday 15:15–18:30 AVC
Prerequisites (in Czech)
ZUR434 Methodology of Media Research || ZUR583 Critical Discourse Analysis || ZUR559 Methods and technigues
Nebo jiný metodologický kurz, na základě kterého vyučující udělí výjimku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/20, only registered: 0/20
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je představit různé přístupy k dramaturgické analýze jako tvůrčímu postupu uplatňovanému v procesu produkce audiovizuálních děl.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Dramaturgická analýza jako tvůrčí postup I – úvod a vymezení pojmu (+ projekce Matrix, 1999, r. The Wachowski Brothers) - 23.2.
 • 2. Dramaturgická analýza jako scenáristický postup I - Konvenční (americká) narativní struktura (+ projekce Pulp Fiction, 1994, r. Q. Tarantino) - 9.3.
 • 3. Dramaturgická analýza jako scenáristický postup II - Paralelní narace, Mozaika příběhů, Vyprávění se skupinovým hrdinou, Flashback... (Babie leto, r. 2014, r. G. Dezorz) - 23.3.
 • 4. Diskurzivní analýza jako nástroj analýzy filmu - Rasismus ve filmu (+ projekce La Nuit Américaine, 1973, r. F. Truffaut) - 6.4.
 • 5. Intertextualita ve filmu (+ projekce Time for Cheries [ONAT HADUVDEVANIM], 1990, r. Haim Bouzaglo) - 20.4.
 • 6. Dramaturgická analýza jako tvůrčí postup II - "Autorská analýza" (+ projekce) - 4.5.
 • 7. Dramaturgická analýza dokumentu - 18.5. Změna programu vyhrazena.
Literature
  required literature
 • Aronsonová, L. Scénář pro 21. století. 2014
 • MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie (Basic Issues of Dramaturgy). In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 45-79, 34 pp. ISBN 978-80-210-5826-2. URL info
 • NICHOLS, Bill. Engaging cinema : an introduction to film studies. 1st ed. New York: W. W. Norton & Co., 2010. xxvii, 545. ISBN 9780393934915. info
  recommended literature
 • Palúch, M. Autorský dokuemntárny film na slovensku po roku 1989
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 9788073311810. info
 • NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 234 s. ISBN 9788024613062. info
 • VAN DIJK, Teun A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications, 1998. 384 pp. ISBN 978-0-7619-5655-6. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, projekce, domácí práce studentů, diskuze.
Assessment methods (in Czech)
Každý student je povinen odevzdat alespoň 6 (z celkových sedmi) paperů k jednotlivým projekcím, před přednáškou k dané projekci. Paper v rozsahu 1 NS je odpovědí na soubor otázek (5–10) poskytnutých vyučujícím, přičemž student může odpovídat na libovolný počet otázek.
K úspěšnému zvládnutí předmětu je nutná účast na všech přednáškách. Případné neúčasti je možno, maximálně dvakrát, nahradit esejí v rozsahu 5 NS, týkajících se dané přednášky.
Předmět je zakončen analýzou jednoho ze souboru filmů s aplikováním jedné z metod z průběhu semestru (soubor filmů bude v průběhu semestru upřesněn). Po odevzdaní analýzy následuje rozprava s vyučujícím o dané analýze, který rozhodne a její přijetí nebo odmítnutí.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2017, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2018/ZUR587