ZURb1228 Krizová komunikace

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Tomandl (přednášející)
Mgr. Tereza Fojtová (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 P24b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/20, pouze zareg.: 5/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/20
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty seznámit nejen s teoretickými základy, ale také praktickými ukázkami krizové komunikace. Předmět je vedený za aktivní účasti odborníků z praxe, kteří do výuky přinášejí zkušenosti ze své každodenní práce. Aktivní účast studentů zajištují prezentace zadaných úkolů a simulací a rozprava o nich. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Předmět připravuje prostřednictvím nabytých znalostí budoucí novináře na styk s profesionály public relations (v oblasti krizové komunikace) v žurnalistické praxi, ale také studentům přináší základní informace pro uplatnění přímo v public relations (v krizové komunikaci). Po úspěšném absolvování předmětu si studenti odnesou znalosti a dovednosti, které by měl ovládat každý, kdo chce úspěšně zvládnout krizovou komunikaci, budou schopni se připravit na možné komunikační krize a rozpoznat pravý čas, kdy začít s krizovou komunikací. Získají také teoretické znalosti a rozhled a dovednosti užitečné při působení v PR agenturách či komunikačních/tiskových odděleních. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni uplatnit nabyté znalosti v praxi.
Osnova
 • Osnova přednášek: 1. Svět médií a příprava na komunikaci s nimi: jak fungují současná média, co se změnilo a mění, aktuální situace v médiích, způsoby konzumace médií. 2. Svět novinářů, příprava a zvládnutí rozhovoru, obtížné situace, praktické ukázky. 3. Základy krizové komunikace: co to je krizová komunikace, teorie a typy krizové komunikace. 4. Zdroje a příčiny krizí, co dělat v krizové situaci. 5. Krizové manuály vybraných společností, řešení krizových situací oceněné na významných PR soutěžích (I.). 6. Krizové manuály vybraných společností, řešení krizových situací oceněné na významných PR soutěžích (II.). 7. Sociální sítě: jak sociální sítě využít a co (ne)dělat při krizové komunikaci. 8. Monitoring médií a internetu jako důležitý nástroj pro běžnou i krizovou komunikaci. 9. Nástroje komunikace, náležitosti a specifika: tiskové zprávy, press kity, tiskové konference, kulaté stoly, dokumenty Q&A, média listy. 10. Interní komunikace: specifika, techniky, nástroje, co a jak komunikovat v krizové situaci. 11. Case study: ukázky různých typů krizí a různých způsobů jejich řešení (I.). 12. Case study: ukázky různých typů krizí a různých způsobů jejich řešení (II.). Osnova seminářů: 1.–4. Týmové referáty (prezentace, diskuze, vyhodnocení, zpětná vazba): ukázky a rozbor krizové komunikace ve vybraných světových a českých firmách. 5.–8. Simulace krizové komunikace (simulace, diskuze, vyhodnocení, zpětná vazba): studenti si sami v týmech vyzkouší krizovou komunikaci v praxi. 9.–12. Prezentace seminárních prací (prezentace, diskuze, vyhodnocení, zpětná vazba): návrh strategie komunikace, včetně návrhu řešení krizové situace a návrhu tiskové zprávy.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 221 stran. ISBN 9788021096363. URL info
 • CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 169 s. ISBN 9788024742342. URL info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012, 183 s. ISBN 9788024737805. URL info
  doporučená literatura
 • ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, 130 stran. ISBN 9788024634432. URL info
 • ANTUŠÁK, Emil. Krizová připravenost firmy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 182 s. ISBN 9788073579838. info
 • FEARN-BANKS, Kathleen. Crisis communications : a casebook approach. 4th ed. New York: Routledge, 2011, xi, 381. ISBN 9780415880589. info
 • ANTUŠÁK, E. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 395 s. ISBN 978-80-7357-488-8. info
 • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management : krizová komunikace. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 91 s. ISBN 8024509458. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, týmová tvorba samostatných prací a praktických projektů, studium předepsané literatury. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Kurz formou zápočtu úspěšně zakončí posluchači, kteří odevzdají a odprezentují v dohodnutém termínu a v minimálně dostatečné kvalitě: 1) Individuální referát. 2) Týmovou seminární práci. Součástí každé prezentace je diskuze, rozprava o prezentované problematice. Týmová seminární práce: Studenti se rozdělí do týmů a vyberou si zadání, v rámci kterého připraví pro konkrétní společnost návrh strategie komunikace, včetně návrhu řešení krizové situace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ZURb1228