ZURb1234 Zvuková technologie a tvorba v mediální praxi

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Bibiána Hroncová (pomocník)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 20:00–21:40 Střižna 531
Předpoklady
ZUR367 Audio a video || ZUR369 Audio žurnalistika || ZURb1116 Technologické kompetence
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studentky a studenti si osvojí technické základy pro zpracovávání a výrobu zvuku v prostředí digitální domény, tj. prostřednictvím software na editaci zvuku. Získají také základní dovednosti pro snímání zvuku pomocí různých technologií. Seznámí se s technologiemi v oblasti zvukově obsahové stránky vstupů a především výstupů zvukové tvorby orientované na mediální prostředí (mikrofony, bezdrátové přenosy signálu, mixážní pulty).
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studentky a studenti schopni:
- snímat zvuk pomocí diktafonů, mikrofonů a digitálních záznamových přenosných zařízení, analogových mixážních pultů a software,
- zvolit vhodnou snímací techniku při záznamu a živém přenosu,
- pro účely mediální praxe zpracovávat (tj. editovat a používat processing) dříve nasnímaný zvuk v software,
- zvolit vhodný způsob práce a její posloupnost při editaci a processingu,
- dodržovat zvukové normy pro výstupy do rozhlasu, televize a na Internet,
- technicky a zvukově zvládnout odvysílat vlastní rozhlasový vstup ze studia Radia R a ze studia Muni TV/Studex.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina - seznámení s kurzem, zjištění pokročilosti návštěvnic a návštěvníků kurzu, diskuse nad tématy a stanovení obsahových priorit
 • 2. Lokační zvuk (location sound) 1
 • A. technika I.
 • Měniče zvuku - mikrofony
 • Mikrofony - směrové charakteristiky
 • Analogové vícestopé mixy
 • Digitální vícestopé rekordéry - vstupy, výstupy, práce s nahraným materiálem
 • 3. Lokační zvuk (location sound) 2
 • A. technika II.
 • Kabelové přenosy signálu - kabely, konektory, DI boxy
 • Bezdrátové přenosy signálu - mikroporty, handheld mikrofony
 • Bezdrátové přenosy signálu - in-ear monitoring
 • Synchronizace zvuku s obrazem - klapka, linka, timecode
 • 4. Lokační zvuk (location sound) 3
 • B. řemeslo
 • Interiér/exteriér
 • Boom
 • Práce s mikroporty - technika klopových mikrofonů, technika hidden mic
 • Zadání úkolu č. 1 - i.) záznam vlastního hlasu v exteriéru s atmosférou + ii) anketa
 • 5. „Živý” zvuk a zvuk ve studiových podmínkách 1
 • Rozhlasový a televizní zvuk
 • Zapojení systému
 • Nastavení systému
 • Digitální/analogová režie
 • Mix
 • Monitory
 • Mikrofony
 • Processing na vstupu a výstupu
 • 6. „Živý” zvuk a zvuk ve studiových podmínkách 2
 • Zvukové televizní a rozhlasové normy
 • Distribuce zvuku v nahrávce - mono, stereo, 5.1
 • 7.„Živý” zvuk a zvuk ve studiových podmínkách 3
 • A. sound design/postprodukce I.
 • Přehled software - Sound Forge, Audacity, Adobe Audition, Reaper, Pro Tools, Cubase, Sonic Visualiser
 • Projekt - import, vstupy, výstupy, export
 • Edit I. - v Sound Forge, Reaper, Adobe Audition (fade in, fade out, crossfade, automatizace)
 • 8.„Živý” zvuk a zvuk ve studiových podmínkách 4
 • A. sound design/postprodukce II.
 • Edit II. - střih - „clicks”, sykavky, výměna slova/slabiky/písmena, hlasitost pomocí clip gain/region gain
 • Zadání úkolu č. 2 - i.) edit úkolu č. 1, ii) voice over a jeho edit
 • 9. „Živý” zvuk a zvuk ve studiových podmínkách 5
 • A. sound design/postprodukce III.
 • Insert
 • Send
 • Pan/Balance
 • Processing - plug-in, VST vs. analog processing
 • Dynamika - kompresor, limiter, gate, expander, enhancer
 • 10. „Živý” zvuk a zvuk ve studiových podmínkách 6
 • A. sound design/postprodukce IV.
 • Processing - equalizer, multiband compressor, maximizer, efekt
 • Analýza - RTA, metry
 • Live mix, automatizace
 • Mastering
 • Zadání úkolu č. 3 - i.) processing zeditovaného úkolu č. 1, ii) processing úkolu č. 2, iii) tvorba vlastního zvukového tvaru o délce 4:30-5:00 minut s využitím vlastního mluveného slova, mluveného slova respondenta/ky, ruchu prostředí, hudby včetně editu, mixu (processing) a masteru ve stanovených normách
 • 11. „Živý” zvuk a zvuk ve studiových podmínkách 7
 • B. přehled hardware pro záznam a processing
 • Studiové monitory - kombinace poslechů, „ideální poslechové místo”, akustika poslechové místnosti/studia
 • 12. Poslechová a analytická hodina - rozhlasové tvary/exkurze/host z oboru
 • 13. Poslechová a analytická hodina - televizní a filmová tvorba/exkurze/host z oboru
 • 14. Ukončení - prezentace odevzdaných příspěvků a diskuse, evaluace kurzu
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. upravené vydání. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. 153 stran. ISBN 9788073313036. info
 • VIERS, Ric. The location sound bible : how to record professional dialogue for film and TV. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012. xv, 354. ISBN 9781615931200. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 9788086253466. info
Výukové metody
Kurz je koncipován jako seminář. Studenti budou plnit zejména praktická cvičení a skupinové úkoly.
Metody hodnocení
Požadována je prezence a aktivní účast (max. 2 absence). Vypracování a odevzdání 2 dílčích úkolů a 1 závěrečného úkolu. Prezentace odevzdaných příspěvků na závěrečném kolokviu. V úsecích o lokačním zvuku a sound designu budou studentky a studenti plnit dílčí praktické úkoly.
Informace učitele
Součástí semináře budou prezentace hostů z oboru.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1234