BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
1/1. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Stará
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 13:30–15:00 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolventi kursu budou schopni naplánovat, připravit a provést empirický výzkum. Budou schopni konstruovat, aplikovat a testovat teorie v rámci výzkumu s malým i velkým N. Budou moci vybrat metodologie adekvátní jejich výzkumnému problému a argumentovat ve prospěch užití specifických metod. Budou tak připraveni nejen pro jejich magisterskou práci, ale pro jakoukoli výzkumnou práci v budoucnosti.
Osnova
  • 1. Úvod 2. Základy výzkumu v sociálních vědách 3. Výzkum začíná otázkou 4. Teorie, argument, logiky vysvětlení 5. Od teorie k empirickému výzkumu, konceptualizace, operacionalizace, výběr případů 6. Základní elementy návrhu výzkumu a výzkumného projektu 7. Týden určený pro samostudium 8. Seminář I – diskuse pracovních verzí plánů výzkumu 9. Seminář II – diskuse pracovních verzí plánů výzkumu 10. Základy zpracování dat 11. Případová a komparativní studie 12. Etika výzkumu 13. Zkouškový test
Literatura
    povinná literatura
  • WYSOCKI, Diane Kholos. Readings in social research methods. 3rd ed. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, c2008, xiv, 236 p. ISBN 9780495093374.
  • MARTIN, Paul R. a P. P. G. BATESON. Úvod do teorie a metodologie měření chování. Translated by Ivo Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 221 s. ISBN 9788073675264. info
  • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 9788073673857. info
  • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
  • PUNCH, K. F. Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-381-9. info
  • GEORGE, Alexander L. a Andrew BENNETT. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. xv, 331. ISBN 0262572222. info
  • VAN EVERA, Stephen. Guide to methods for students of political science. Ithaca: Cornell University Press, 1997. vi, 136. ISBN 080148457X. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a diskuse pracovního návrhu výzkumu.
Metody hodnocení
Seminární práce: Studenti musejí v průběhu semestru připravit plán výzkumu pro zamýšlenou či modelovou magisterskou práci. V polovině semestru nejprve musejí odevzdat pracovní návrh plánu výzkumu (nejméně čtyři normostrany), týden před koncem semestru pak odevzdají konečnou verzi (nejméně deset normostran). Přesná data odevzdání budou určena na počátku semestru. Vybrané pracovní verze plánů výzkumu budou diskutovány v semináři. Účast na semináři je povinná. Odevzdání konečné verze plánu je podmínkou připuštění ke zkouškovému testu. Maximální počet, který lze získat za seminární práci, je 20 bodů.
Zkouškový test: Studenti musejí absolvovat závěrečný zkouškový test (čtyři otázky, každá otázka max. 5 bodů). Maximální počet, který lze získat za test, je tak 20 bodů.
Celkem lze v rámci předmětu získat 40 bodů; podmínkou absolvování je dosažení nejméně 24 bodů. Hodnocení:
A 40 – 38 bodů
B 37 – 34 bodů
C 33 – 30 bodů
D 29 – 27 bodů
E 26 – 24 bodů
F 23 – méně bodů
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.