PSY287 Konstruktivistické metody v psychologii

Fakulta sociálních studií
jaro 2019

Předmět se v období jaro 2019 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ) || SEMESTR ( 8 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu je seznámit studenty s dvěma vybranými konstruktivistickými metodami: test repertoárových mřížek (repertory grid technique) a dialogická narativní analýza. Konstruktivistické metody představují alternativu k běžnějším metodám (dotazníky, testy). Jsou citlivé k individualitě participantů, jejich výstupy ale umožňují i zobecnění a empirické testování; dále také organicky kombinují kvalitativní (interpretativní) přístup s kvantifikací. Kurz je koncipován jako cyklus seminářů. Po úvodu do konstruktivistické metodologie budou studenti prezentovat a konzultovat vlastní malý projekt/výzkum s jednou z uvedených metod. Kurz tak mohou využít při přípravě výzkumu k bakalářské či diplomové práci.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni použít konstruktivistivké metody v psychologickém výzkumu (test repertovárových mřížek, dialogická narativní analýza), včetně návrhu konkrétní varianty metody, sběru dat a interpretace výsledků. Znalosti budou umět uplatnit ve vlastním výzkumu nebo psychologické praxi.
Osnova
  • 1. Teorie osobních konstruktů: pojem "konstrukt" a "konstruování", konstrukční alternativizmus, osobní konstrukt, konstrukční systém, validizace a invalidizace konstrukčního systému; mapování konstrukčního systému testem repertoárových mřížek. 2. Test repertoárových mřížek, fáze "rep grid interview": specifikace problému, sestavení elementů, elicitace konstruktů, analýza a interpretace konstruktů. 3. Nástroj pro analýzu dat testu repertoárových mřížek OpenRepGrid package pro R: instalace, formátování a import dat, analýza dat (distance mezi konstrukty, dimenzionální a hierarchické modely konstrukčního systému, indexy "kognitivní komplexity" a jejich interpretace, bootstrapová hierarchická klastrová analýza a její interpretace). 4. Kvalitativní varianta testu repertoárových mřížek (perceiver-element grid). 5. Teorie dialogického self: pojem "dialog", "dialogický vztah" a "self pozice"; metafora dialogického self, propojenost "vnějšího" a "vnitřního" dialogu; adaptivní a narušená organizace vnitřního dialogu (monolog, kakofonie, ochuzený dialog). 6. Narativní analýza na základě teorie dialogického self; její fáze: definování problému, výběr/získání textových dat (rozhovor, aj.), narativní analýza: identifikování self pozic, analýza vztahů mezi self pozicemi, zhodnocení struktury dialogu. 7. Prezentace vlastních projektů: každý účastník semináře provede malý výzkum buď s testem repertoárových mřížek, nebo s použitím narativní dialogické analýzy a krátce prezentuje jeho jednotlivé fáze a výstupy/výsledky; následovat bude diskuze a zpětná vazba.
Literatura
  • Strobachová, B., & Filip, M. (2016). School is our common world - A constructivist-phenomenological study of the construing of the Roma pupils ... In D. Winter, N. Reed (Eds.),The Wiley handbook of personal construct psychology, pp. 388-396.
  • Sarangi, S., Canter, D., Youngs, D. (2013). Themes of radicalisation revealed through the personal constructs of Jihadi terrorists. Personal Construct Theory & Practice, 10, 40- 60.
  • Hermans, H. J. M. (2006). The self as a theater of voices: Disorganization and reorganization of a position repertoire. Journal of Constructivist Psychology, 19, 147-169
  • Lysaker, P. H., & Lysaker, J. T. (2004). Schizophrenia as dialogue at the ends of its tether: The relationship of disruptions in identity with positive and negative symptoms. Journal of Constructivist Psychology, 17, 105-119.
Výukové metody
"flipped classroom", prezentace vlastních pilotních studií
Metody hodnocení
docházka (1 možná absence) aktivní účast na seminářích krátká prezentace vlastní pilotní studie - musí splňovat požadavky upřesněné na prvním setkání
Další komentáře
Studijní materiály

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/PSY287