EVS440 Vzdělávací a výzkumná politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Lukáš Hamřík (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 U43
Předpoklady
! EVSn5040 Vzdělávací a výzkumná politika && ! NOW ( EVSn5040 Vzdělávací a výzkumná politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Výzkumná a vzdělávací politika seznamuje studenty se základními politickými, sociálními a ekonomickými problémy vzdělávání a výzkumu v současné společnosti. Soustřeďuje se na představení struktury, procesů a výstupů vzdělávací a výzkumné politiky a její klíčové aktéry, na organizaci, řízení a financování školské soustavy, vysokých škol a výzkumných institucí. Pozornost je věnována konceptu společnosti vědění, vazbě mezi individuální a společenskou dimenzí vzdělávání, důsledkům přechodu od elitního, přes masové, až k univerzálnímu terciárnímu vzdělávání, problémů organizace a řízení výzkumu a jeho evaluace, a také souvislosti mezi hodnocením kvality a financováním vzdělávacích a výzkumných činností a institucí.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat hlavní aktéry vzdělávací politiky
Student dokáže vysvětlit hlavní výzvy vdělávací politiky
Student dokáže identifikovat hlavní slabiny a možnosti vzdělávací politiky Student dokáže vysvětlit komponenty vzdělávací politiky
Osnova
 • 1. Politologické přístupy ke vzdělávací a výzkumné politice (analýza policy)
 • 2. Vzdělávání, věda a politika
 • 3. Společnost vědění
 • 4. Řízení, organizace a aktéři školské soustavy
 • 5. Sociální, ekonomické a politické problémy vzdělávání
 • 6. Teorie (ne)vzdělanosti
 • 7. Systém terciárního vzdělávání
 • 8. Vysoké školy: autonomie, performativita, odpovědnost
 • 9. Politika podpory výzkumu, vývoje a inovací
 • 10. Komparace vzdělávacích a výzkumných politik evropských zemí
 • 11. Evropská vzdělávací politika
 • 12. Evropská politika podpory výzkumu a vývoje
Literatura
  povinná literatura
 • PRUDKÝ, Libor, Petr PABIAN a Karel ŠIMA. České vysoké školství : na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 162 s. ISBN 9788024730097. info
 • FIALA, Petr a Jiří NANTL. Evropská vzdělávací politika a zájmy České republiky. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 63-75. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9. info
 • Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 172 s. ISBN 8024612593. info
Výukové metody
Výuka je založena na přednáškách, řízené diskusi, pravidelné četbě odborné literatury a na aktivní individuální a skupinové práci v seminářích.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování předmětu předpokládá průběžnou přípravu na jednotlivá setkání včetně pravidelné četby zadané literatury, vypracování zadaných úkolů (3 kratší skupinové a jedna individuální práce) a aktivní účast na seminářích (70% hodnocení). Předmět je zakončen písemným testem ověřujícím dosažené znalosti (30 % hodnocení).
Informace učitele
pfiala@muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/EVS440