MVZ107 Diplomový seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZb1500 Diplomový seminář && ! NOW ( MVZb1500 Diplomový seminář ) && ( MVZ174 Metod. výzk. pol. a MV || MVZb1003 Metod. výzk. pol. a MV )
Předmět si studenti zapisují většinou v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. To zahrnuje následující dovednosti a činnosti:
- Definovat specifické předměty výzkumu v dané oblasti zkoumání
- Organizovat, navrhovat a řídit nezávislý výzkum
- Sbírat a zaznamenávat data
- Analyzovat a interpretovat data
- Formulovat akademický text s patřičnými teoretickými, metodologickými a formálními standardy v oblasti zkoumání
- Být způsobilý/způsobilá obhájit svoji diplomovou práci
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání. Student musí postupovat v souladu s terminářem katedry. Student vkládá výsledek své práce do složky se jménem svého vedoucího. V případě, že vedoucí nemá složku vyznačenu, vloží ji do složky "ostatní". Zápočet v takovém případě uděluje garant předmětu.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci. Studenti postupují dle individuálních pokynů jednotlivých vedoucích.
Metody hodnocení
Předmět je založen na individuálních konzultacích diplomanta s vedoucím práce. Vedoucí práce uděluje zápočet na základě hodnocení textu práce, který student vloží ve stanoveném termínu do Odevzdávárny předmětu Diplomový seminář v IS. Předmět lze ukončit v řádném termínu tehdy, když je text vložen do Odevzdávárny v termínu stanoveném každý semestr katederním terminářem. Vložený text musí současně splňovat obsahová i formální kritéria pro uznání práce, stanovená KMVES. Není-li zápočet udělen v řádném termínu, diplomant má možnost draft textu upravit dle instrukcí školitele a ucházet se o udělení zápočtu ve stanovených opravných termínech. K obhajobě diplomové práce ovšem může přistoupit až v dalším semestru.
Informace učitele
Podmínky a standardy pro udělení zápočtu v předmětu Diplomový seminář na KMVES:
1. Vložení práce do odevzdávárny předmětu Diplomový seminář v termínu stanoveném v termináři KMVES.
2. Požadovaný rozsah textu v odevzdávárně: minimálně 80% ze stanoveného počtu znaků.
3. Rozsah: vyžadováno není pouze formální naplnění výše stanoveného percentuálního rozsahu práce z hlediska počtu znaků. Text rovněž musí být konsistentní po obsahové stránce a musí obsahovat plánovanou strukturu - hlavní pasáže práce(včetně většiny závěru). V daném stadiu se rovněž očekává, že v rámci práce již byl vyřešen výzkumný problém.
4. Nemusí být zcela dokončen poznámkový aparát.
5. Nemusí být kompletní seznam použitých pramenů a literatury.
6. Nemusí obsahovat plánované přílohy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MVZ107