MVZb1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Zuzana Ringlerová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Petr Svatoň (cvičící)
Garance
Zuzana Ringlerová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! MVZ174 Metod. výzk. pol. a MV && ! NOW ( MVZ174 Metod. výzk. pol. a MV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kursu student zaprvé porozumí základům vědeckého zkoumání, jeho základním omezením, problémům a přednostem. Zadruhé bude student schopen formulovat a konstruovat základní výzkumný design, kriticky pracovat s primárními a sekundárními zdroji dat a na tomto základě bude schopen vytvořit vlastní projekt vědeckého výzkumu.
Po obecném úvodu, který bude diskutovat základní charakteristiky vědy a vědeckého zkoumání a vymezí specifika věd sociálních následuje úvod do základních metodologických problémů a přehled nejvýznamnějších metodologických nástrojů politických věd. Obsahem kurzu je také seznámení se základními pravidly vědecké etiky, práce s literaturou a se zdroji vědeckých poznatků. V průběhu kurzu budou studentům představeny dostupné informační databáze, el. Informační zdroje, knihovní fond a práce s internetovými vyhledávači a katalogem knihovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni vymezit vědecký výzkum, jeho základní atributy a přístupy; budou schopni užívat standardních metodologických nástrojů sociálních věd a dokáží vytvořit vlastní výzkumný projekt.
Osnova
 • 1) Věda a vědecké zkoumání
 • 2) Politické vědy – charakteristika a vymezení
 • 3) Limity zkoumání sociálních systémů
 • 4) Literatura, zdroje, vědecká práce
 • 5) Metodologie návrhu výzkumu
 • 6) Vybrané metody sociálních věd
Literatura
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. [Brno]: [Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky], 2020. 1 online. URL info
 • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 9788073673857. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášek, v průběhu semestru studenti zpracují vlastní výzkumný projekt.
Metody hodnocení
Celkové hodnocení zahrnuje domácí úkoly, práci v hodinách, průběžný test a závěrečný test.
Informace učitele
Případné dotazy směřujte na ringler@fss.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MVZb1003