EVSb1500 Diplomový seminář

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS106 Diplomový seminář && ! NOW ( EVS106 Diplomový seminář ) && ( MVZ174 Metod. výzk. pol. a MV || MVZb1003 Metod. výzk. pol. a MV || EVSb1005 Základy analýzy v EVS || EVS194 Základy analýzy v EVS )
Předmět si studenti zapisují většinou v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. To zahrnuje následující dovednosti a činnosti:
- Definovat specifické předměty výzkumu v dané oblasti zkoumání
- Organizovat, navrhovat a řídit nezávislý výzkum
- Sbírat a zaznamenávat data
- Analyzovat a interpretovat data
- Formulovat akademický text s patřičnými teoretickými, metodologickými a formálními standardy v oblasti zkoumání
- Být způsobilý/způsobilá obhájit svoji diplomovou práci
Výstupy z učení
Student bude mít zlepšenou schopnost použít analytický koncept
Student bude schopen propojit a aplikovat teoretické poznatky na empirická data
Studentovi se zvýší schopnost porozumět odborné literatuře
Student bude schopen předložit a obhájit bakalářskou práci
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání. Student musí postupovat v souladu s terminářem katedry. Student vkládá výsledek své práce do složky se jménem svého vedoucího. V případě, že vedoucí nemá složku vyznačenu, vloží ji do složky "ostatní". Zápočet v takovém případě uděluje garant předmětu.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci. Studenti postupují dle individuálních pokynů jednotlivých vedoucích.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Hodnocení předmětu je průběžné. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce do odevzdávárny předmětu ve Studijních materiálech v IS v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Informace učitele
Podmínky a standardy pro udělení zápočtu v předmětu Diplomový seminář na KMVES:
1. Vložení práce do odevzdávárny předmětu Diplomový seminář v termínu stanoveném v termináři KMVES.
2. Požadovaný rozsah textu v odevzdávárně: minimálně 80% ze stanoveného počtu znaků.
3. Rozsah: vyžadováno není pouze formální naplnění výše stanoveného percentuálního rozsahu práce z hlediska počtu znaků. Text rovněž musí být konsistentní po obsahové stránce a musí obsahovat plánovanou strukturu - hlavní pasáže práce(včetně většiny závěru). V daném stadiu se rovněž očekává, že v rámci práce již byl vyřešen výzkumný problém.
4. Nemusí být zcela dokončen poznámkový aparát.
5. Nemusí být kompletní seznam použitých pramenů a literatury.
6. Nemusí obsahovat plánované přílohy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/EVSb1500