MVZb1003 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislava Brajerčíková (cvičící)
Mgr. Tereza Stašáková (cvičící)
Mgr. Žaneta Vencourová (cvičící)
Garance
PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! MVZ174 Metod. výzk. pol. a MV && ! NOW ( MVZ174 Metod. výzk. pol. a MV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kursu student zaprvé porozumí základům vědeckého zkoumání, jeho základním omezením, problémům a přednostem. Zadruhé bude student schopen formulovat a konstruovat základní výzkumný design, kriticky pracovat s primárními a sekundárními zdroji dat a na tomto základě bude schopen vytvořit vlastní projekt vědeckého výzkumu.
Po obecném úvodu, který bude diskutovat základní charakteristiky vědy a vědeckého zkoumání a vymezí specifika věd sociálních následuje úvod do základních metodologických problémů a přehled nejvýznamnějších metodologických nástrojů politických věd. Obsahem kurzu je také seznámení se základními pravidly vědecké etiky, práce s literaturou a se zdroji vědeckých poznatků. V průběhu kurzu budou studentům představeny dostupné informační databáze, el. Informační zdroje, knihovní fond a práce s internetovými vyhledávači a katalogem knihovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni vymezit vědecký výzkum, jeho základní atributy a přístupy; budou schopni užívat standardních metodologických nástrojů sociálních věd a dokáží vytvořit vlastní výzkumný projekt.
Osnova
 • 1) Věda a vědecké zkoumání
 • 2) Politické vědy – charakteristika a vymezení
 • 3) Limity zkoumání sociálních systémů
 • 4) Literatura, zdroje, vědecká práce
 • 5) Metodologie návrhu výzkumu
 • 6) Vybrané metody sociálních věd
Literatura
 • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 9788073673857. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 303 s. ISBN 80-7178-461-3. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášek, v průběhu semestru studenti zpracují vlastní výzkumný projekt.
Metody hodnocení
Celkové hodnocení zahrnuje test a výzkumný projekt - konceptualizaci vybraného termínu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/MVZb1003