ZUR213 Rhetoric

Faculty of Social Studies
Autumn 2003
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
D. Holubová (lecturer), Drahomíra Soldánová (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Drahomíra Soldánová
Timetable
Mon 14:00–17:00 G019
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto volitelného kursu je seznámit budoucí žurnalisty se základními pojmy týkajícími se rétoriky a naučit je využívat těchto poznatků v praxi. Teoretická část výuky bude mimo jiné zahrnovat stručný přehled vývoje rétoriky jako samostatné disciplíny a její současné postavení mezi ostatními příbuznými obory (stylistika, teorie komunikace atd.). Profese žurnalisty klade vysoké nároky na schopnost komunikovat s okolím, získávat, hodnotit a předávat informace; proto bude v tomto kursu věnována pozornost především faktorům působícím na průběh komunikace, vlivu těchto faktorů na výstavbu řečnických projevů a praktickému rozvíjení komunikačních dovedností. Protože k rozvíjení těchto dovedností je nutná také aktivní znalost spisovné češtiny, jsou v seznamu literatury uvedeny kromě prací věnovaných rétorice (novější souhrnné teoretické práce - položky 14 - 16, výběr další literatury - položky 17 - 25) také slovníky (položky 1 - 4), mluvnice (položky 5 - 7) a další jazykové příručky (položky 8 - 13).
Literature
 • Havránek, B., aj. Slovník spisovného jazyka českého 1 - 8. 2. vyd. Praha : Academia.
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • PETRÁČKOVÁ, Věra and Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov : [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 834 s. ISBN 8020006079. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 356 s. ISBN 8020006400. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav and Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 25., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1996. 246 s. ISBN 807168306X. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny. 1, Zásady a pravidla : výslovnost slov českých. Praha: Academia, 1967. info
 • ROMPORTL, Milan. Výslovnost spisovné češtiny : výslovnost slov přejatých : výslovnostní slovník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 318 s. info
 • HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. info
 • Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině : podle původních jazykových pramenů a prací českých lingvistů. info
 • HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., v nakl. For. Praha: Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071689130. info
 • STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky : průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 85 s. ISBN 8071684732. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. Vyd. 2. (přeprac.). Praha: Academia, 1998. 182 s. ISBN 8020006591. info
 • LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. 166 s. ISBN 807067685X. info
 • ŠVANDOVÁ, Blažena and Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat (Argumentation and the art of communication). první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 pp. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Rétorika : nauka o řečnictví a slohu. Translated by Antonín Kříž. V Praze: Jan Laichter, 1948. info
 • GRUBER, David. Řečnické triky, aneb, Nenechte se ukecat. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Ostrava: Repronis, 1998. 91 s. ISBN 80-86122-19-0. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS and Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika :umění mluvit a jednat s lidmi. 3. vyd. Praha: Management Press, 1999. 159 s. ISBN 80-7261-002-3. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Jak (to) spolu mluvíme : (psychologie dorozumívání i nedorozumění mezi lidmi). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1992. 130 s. ISBN 8021004126. info
 • QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Základy rétoriky : Institutionis oratoriae libri XII (Orig.). Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 677 s. info
 • TOMAN, Jiří. Jak dobře mluvit. Vyd. 3., upravené. Praha: Svoboda, 1981. 353 s. info
 • Tribuni výmluvnosti : výbor ze starověkých řečníků. Edited by Bořivoj Borecký. Praha: Odeon, 1974. info
 • VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 308 s. : i. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k získání kreditů bude přednést v semináři samostatně připravenou cvičnou řeč na libovolné téma (v rozsahu 5 - 10 minut) a odevzdat v psané formě její osnovu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Přednostně jsou přijímáni studenti z 2. ročníku.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2003/ZUR213