POL297 Základy politické modernity

Fakulta sociálních studií
podzim 2011
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Petříková
Rozvrh
Po 18:00–19:30 U41
Předpoklady
pol180 Politická filozofie
Schopnost číst odborné texty v českém i anglickém jazyce (tzn. alespoň pasivní znalost), ochota aktivně participovat v diskusích. Tento kurz bude sestávat z kratších přednášek, po kterých následuje seminární diskuse k tématu vycházející z písemných příprav na zadané téma. Předpokládá se, že studenti/tky budou mít prostudovanou povinnou literaturu a budou se zapojovat do debaty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni orientovat se v několika základních otázkách politického myšlení, které spoluformují rámec současných teoretických i praktických diskusí o politice. Studenti dokáží analyzovat způsob, jakým se utvářelo a utváří moderní politické (případně politicko-filosofické) pojmosloví. Na základě nabytých znalostí budou schopni vyvětlit kořeny nejvýznamnějších dnešních filosoficko-politických pohledů na společnost.
Osnova
 • 1. Úvod. Poslání a organizace kurzu
 • 2. Staří versus moderní
 • 3. Základy liberální teorie a politiky
 • 4. Ekonomické pojetí politiky
 • 5. Republikanismus
 • 6. Kritická analýza demokracie (Tocqueville)
 • 7. Čtecí týden
 • 8. Pozitivizmus a sociologie
 • 9. Charles Taylor a etika autenticity
 • 10. Alasdair MacIntyre a příběh o ztrátě ctnosti
 • 11. (Post-)marxismus (Marx, Althusser, frankfurtská škola)
 • 12. Friedrich Nietzsche – vůle, moc, morálka
 • 13. (Post-)strukturalismus (Deleuze, Foucault, Derrida)
Literatura
 • FOUCAULT, Michel. Zrození biopolitiky : kurz na Collège de France (1978-1979). Edited by François Ewald - Alessandro Fontana - Michel Senellart, Translated by. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 351 s. ISBN 9788073251819. info
 • MACINTYRE, Alasdair C. After virtue : a study in moral theory. 2nd Ed. London: Duckworth, 2006. xi, 286. ISBN 0715616633. info
 • BOUDON, Raymond. Tocqueville for today. Translated by Peter Hamilton. Oxford: Bardwell press, 2006. xii, 146. ISBN 0954868358. info
 • ARENDT, Hannah. Mezi minulostí a budoucností :osm cvičení v politickém myšlení. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2002. 262 s. ISBN 80-85959-92-5. info
 • Etika autenticity. Edited by Charles Taylor. 1. vyd. Praha: FILOSOFIA, 2001. 134 s. ISBN 80-7007-150-8. info
 • STRAUSS, Leo. Eseje o politické filosofii. Edited by Aleš Havlíček, Translated by Michal Mocek. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1995. 111 s. info
 • HAYEK, Friedrich August von. Kontrarevoluce vědy :studie o zneužívání rozumu. Translated by Ján Pavlík - Danica Slouková. Vyd. 1. Praha: Liberální institut, 1995. 212 s. ISBN 80-85787-87-3. info
 • MANENT, Pierre. An intellectual history of liberalism. Edited by Jerrold Seigel, Translated by Rebecca Balinski. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994. xviii, 128. ISBN 0-691-03437-0. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a návazných seminářů; tyto dvě části od sebe nebudou přísně odděleny. V rámci semiářů budou diskutovány písemné přípravy studentů, které musejí průběžně zpracovávat.
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen průběžně; hodnocení sestává z následujících částí:
(1) Písemné přípravy: Studenti/tky musí během semestru odevzdat minimálně šest krátkých esejů-příprav na aktuálně probírané téma, vycházejících z povinné literatury a dle vlastní úvahy i literatury doporučené. Odevzdané přípravy by měly následně sloužit jako východisko k seminárním diskusím.
Eseje o délce 2-3 normostrany mohou mít volnější strukturu, neboť jejich účelem je podnítit reflexi daného tématu, které lze ovšem uchopit z více stran. Zároveň je však nutné vycházet ze zadané (zejména povinné) literatury. Koherence i tematická relevance každého eseje bude hodnocena 0-5 body. Též platí, že eseje by v žádném případě neměly představovat pouhé shrnutí, resp. převyprávění zadaného textu (textů). Jejich koherence i tematická relevance bude hodnocena 0-5 body.
(2) Referát: Kromě písemných příprav student/ka jednou za semestr přednese referát (striktní délka 15 minut, v případě dvojice referujících 2×10 minut), který bude vycházet z povinné i doporučené literatury zadané ke konkrétnímu tématu a který podá komplexnější pohled na danou problematiku, než krátké přípravy. K tématu pokrytému vlastním referátem již student/ka přípravu nepíše. Podobně jako v přípravách se i v referátech předpokládá (vyžaduje) vlastní vklad autora/autorky. Kvalita prezentace bude hodnocena 0-10 body.
(3) Aktivita v diskusích: Hodnocena vždy 0-2 body
Bodová stupnice: 60-55b A; 54-50b B; 49-45b C; 44-40b D; 39-36b E; 35b a méně F
Informace učitele
Pro podrobnější informace viz sylabus kurzu ve Studijních materiálech v rámci ISu For additional information see the course syllabus, which is available in the Study Materials section within the Information System
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.