POL291 Křesťanství a politika

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Dominika Jágerová Ondráčková (přednášející)
Mgr. David Macek (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Vodová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:45–20:15 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti rozumí základním aspektům vztahu křesťanství a politiky, dokáží popsat pozici křesťanskodemokratických stran v současných evropských stranických systémech. Studenti jsou schopni diskutovat některé aktuální praktické otázky vztahu státu a církví.
Osnova
  • Kurz je rozdělen do dvou hlavních bloků: (1) v prvním teoreticko-politickém bloku budou představeny význačné teorie vzniku modernity analyzující ji v jejím vztahu ke křesťanství a k teologicko-politickému problému, který strukturoval středověk. Je křesťanství její zakládající matricí, nebo naopak modernita vznikla díky intelektuální opozici vůči principům křesťanství, které podstatným způsobem určovalo konfiguraci předmoderního světa? V druhém bloku (2) pak budou sledovány současné konflikty, napětí a způsoby uspořádání mezi náboženstvím (zde křesťanstvím) a politikou. Na pozadí celého příběhu vzniku sekulárního světa budou zkoumány současné problémy, které často určují síť vztahů mezi křesťany, křesťanstvím a demokratickým politickým řádem. Bude zmíněna pozice křesťanství v různých částech světa, ale hlavní důraz bude věnován současnému postavení křesťanů (organizovaných v politických stranách, či náboženských hnutích) v Evropě a vůbec pozici (převážně katolické) církve v našich politických systémech. Bude zmíněna i křesťanská „sociální nauka“, která může být některými považována za politický program a bude provedena reflexe jejích aktuálních otázek. Kurz zakončíme debatou o hlavních konfliktních liniích mezi náboženstvím a politikou, protože se zdá, že se náboženské otázky znovu dostávají na scénu.
Literatura
  • TAYLOR, Charles. Sekulární věk : dilemata moderní společnosti : vybrané kapitoly. Translated by Tomáš Chudý - Ondřej Štěch. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2013. 560 s. ISBN 9788070073933. info
  • FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
Požadavkem k úspěšnému ukončení kurzu je odevzdání nejméně pěti krátkých písemných příprav a závěrečné eseje. Přípravy: Studenti musí odevzdat 5 písemné přípravy o rozsahu 1 - 2 normostrany, kde budou diskutovat povinnou literaturu na danou hodinu. Odevzdání příprav je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Zkouška: výstupem je esej o striktním rozsahu 6 – 8 normostran, vycházející ze zadané literatury. Esej bude vypracována doma a odevzdána do odevzdávárny v ISu. Hodnocení: A – 100-90 procent B – 89-85 procent C – 84-80 procent D – 79-70 procent E – 69-60 procent F – 59 a méně procent
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout. Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS . Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.