ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiřina Salaquardová (přednášející)
Garance
PhDr. Jiřina Salaquardová
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 15:15–16:45 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Interaktivní kurz se věnuje formám zpravodajských žánrů v tištěných médiích. V souboru testů a stylistických cvičení student ověřuje schopnost aplikovat své, dříve získané, teoretické znalosti v praxi. Učí se pozorné textologické úpravě – v souboru autentických žurnalistických textů. Zpracovává také drobnější, dílčí stylistická cvičení. Důležitým prvkem výukové metodiky je práce v týmu.
Osnova
  • Osnova kurzu: 1. Tvorba titulku. Mezititulek. Prohřešky při tvorbě titulku. Analýza souboru titulků. 2. Informační nasycenost zprávy. Zpravodajská hodnota – vhodné a nevhodné stylistické výběry. Analýza textů. 3. Prohřešky ve výběru lexika. Plevelné slovní druhy. Stylistický příznak, parazitní výrazy, neplnohodnotná slovesa. Chybné slovesné vazby. Analýza textů. Cvičení. 4.Zpravodajství přebírané z cizojazyčných zdrojů (anglismy, rusismy, germanismy etc.). Analýza textů. 5.Prostředky při tvorbě publicistickém textu. Modelovost – aktualizace. Intertextuální odkazy. 6.Logika, srozumitelnost – prohřešky při vázání textu. Analýza textů (sportovní zpravodajství). 7. Typy úvodů. Jádro výpovědi (téma – réma). Slovosled. Větosled. Prohřešky při konstrukci žánru. Analýza textů. 8. Kompozice, provázanost textu. Odstavec. Analýza textů. 9. Konstrukce publicistického textu, struktura žánru. Prohřešky při tvorbě struktury. Nepravené věty vedlejší. Analýza textů. Cvičení. 10. Volba tématu, odstavec, proporce. Typy závěrů. Pointa. Kondenzace – dekondenzace. Analýza textů. Cvičení. 11. Textologická úprava rozsáhlejšího textu – postup.
Literatura
  • Bartošek, J.: Jazyk současné politiky. Olomouc: UP, 1993. Bečka, J.V: Česká stylistika. Praha: Academia, 1992. Bečka, J. V.: Sloh žurnalistiky. Praha, 1986. Čechová, M. a kol: Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů, 1997.
  • Čermák, F. aj.: Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4 sv. Praha: Academia, 1983-1994. Daneš, F. a kol: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. Daneš, F.: Věta a text. Praha: Academia, 1985.
  • Dolanská, N: Jak se stát Hemingwayem, příručka pro budoucí žurnalisty. Praha: UK, Karolinum, 1994. Homoláč, J.: A ta černá kronika. Doplněk, Brno 1998. Chloupek, J., a kol.: Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990.
  • Jirák, J. A kol.: Jazyk ve společenském kontextu, základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. Praha: UK, Karlova, Karolinum, 1996. Karlík, P., Rusínová, Z., Nekula, M: Příruční slovník mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995.
  • Kapferer, J-N: Fáma - nejstarší médium světa. Práce 1992. Nebeská, I.: Úvod do psycholingvistiky. Praha: H+H, 1992. Osvaldová, B. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999.
  • Slovník neologizmů. Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové. Praha: Academia, 1998.. Svozilová, Naďa: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha H&H, 1999. Čmejrková S., Hoffmannová J.: Jazyk, média, politika. Academia, Praha 2003
  • Umíme číst sportovní zprávy? Sbírka netradičních úloh z českého jazyka. Praha: Tauris, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. Trampota, T: Zpravodajství. Portál, Praha 2006. Kolektiv autorů: Zpravodajství v médiích.UK, Karolinum. Praha 2001.
  • Anderson, Douglas A., Itule, Bruce D.: Writing the News. Random House, Inc., New York 1988.
Výukové metody
kombinace přednášek a seminářů; domácí příprava; důraz je kladen na aktivní participaci studentů v hodině
Metody hodnocení
Závěrečný písemný text: textologická úprava + dílčí cvičení. V průběhu semestru je požadována domácí práce (i příprava). Je vyžadována (nejméně 80procentní účast). Součástí každého setkání jsou analýzy a dílčí testy. Opravy průběžných testů obdrží student vždy buď v setkání následujícím, nebo jej nalezne v určeném termínu v odevzdávárně v ISu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.