BSS150 Terorismus

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 Aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurzu se nemohou zúčastnit studenti, kteří absolvovali POL217 v semestru podzim 2002 nebo podzim2003
Mateřské obory
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako úvod do výzkumu terorismu. Studenti by měli být schopni pochopit a anaylzovat soudobý terorismus jakožto specifický politický jev. Studenti by měli být schopni vysvětlit soudobé problémy tohoto výzkumu, analyzovat hlavní formy terorismu a popsat základní elementy protiteroristické politiky.
Osnova
  • Úvod do studia terorismu Vymezení terorismu Typologie a strategie terorismu Výzkum a teorie terorismu Ultrapravicový terorismus Ultralevicový terorismus Etnický a teritoriální terorismus Náboženský terorismus Další druhy terorismu Vymezení protiteroristické politiky Mezinárodní protiteroristická politika Protiteroristická politika ČR Shrnutí předmětu
Literatura
    doporučená literatura
  • SOULEIMANOV, Emil. Terorismus. Válka proti státu. I. Praha: Eurolex Bohemia, a.s., 2006. ISBN 80-861-76-7. info
    neurčeno
  • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
  • ŠMÍD, Tomáš. Emirát Kavkaz – základní analýza islamistické vzbouřenecké struktury na severním Kavkaze. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 2, s. 53-64. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.13.2013.02.053-064. URL info
  • MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 476 s. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích. Součástí seminářů mohou být prezentace referátů k seminárním pracím studentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Součásti zkoušky jsou: 1. Referát (maximálně 6 bodů) 2. Seminární práce (maximálně 12 bodů). 3. Průběžné písemné přezkoušení (maximálně 6 bodů) 4. Závěrečné písemné přezkoušení (maximálně 36 bodů). Referát + seminární práce: Na semináři prezentovaný referát s využitím elektronické prezentace (cca 5-10 minut) a na stejné téma (nebo k vybranému problému z referátu) odevzdaná seminární práce. Referát/práce se má zabývat např. konkrétní teroristickou skupinou, konkrétní teroristickou či protiteroristickou akcí, případně strategií nebo protiteroristickou politikou konkrétního státu či mezinárodní organizace nebo speciálními protiteroristickými institucemi a jednotkami, dokumenty či právními normami. Možné je i konkrétní téma týkající se reflexe terorismu ve společnosti, v médiích apod. Téma musí být schváleno vyučujícím do tří týdnů po zahájení semestru, e-mailem o něm musí být informován M. Mareš. Referát musí být odpřednášen na semináři, stanoveném vyučujícím (ve vazbě na téma). Referát slouží jako prezentace pojetí a struktury připravované seminární práce (musí obsahovat cíle práce, objasnění jejího teoreticko-metodologického pojetí, podrobnou osnovu práce, předpokládaná zjištění a používané zdroje). Pokud nebude na semináři čas na odprezentování referátu, bude stanovena náhradní forma (jiný termín, prezentace v pracovně vyučujícího apod.). Seminární práce musí být odevzdána nejpozději do 8. 1. (do odevzdávárny v ISu a ve vytištěné podobě M. Marešovi). Rozsah je cca 10 normostran (tj. 18 000 znaků, včetně mezer). O případném výraznějším překročení limitu počtu znaků je třeba domluvit se s vyučujícím. Referát a seminární práci mohou na jedno téma zpracovat i dva studenti/tky, takováto seminární práce však musí mít cca 20 normostran (tj. 36 000 znaků, včetně mezer) a hodnocení referátu a práce je jednotné pro oba/obě. K referátu a seminární práci je třeba vyhledat zdroje nad rámec zadané povinné literatury. Na seminární práci bude hodnocena originalita tématu z hlediska dosavadního zpracování v domácím odborném prostředí, obecná invence autora/autorky při snaze o nalezení odborných problémů, schopnost výběru a využití vědeckých metod anebo analytických či teoretických kritérií a jejich aplikace, podloženost argumentace, přehlednost a logika zvolené struktury, zohlednění relevantních pramenů a literatury. Práce musí obsahovat seznam použité literatury a poznámkový aparát. Průběžné písemné přezkoušení pokrývá látku probranou v semestru do doby psaní přezkušovacího testu a knihu Mareš, M. (2005). Sestává ze šesti uzavřených testových otázek. Písemné přezkoušení se bude psát 24. 10., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termín (nikoliv opravný!) je plánován na 31. 10, v případě změny o tom bude včas poskytnuta informace. Průběžné přezkoušení bude psáno po skončení semináře. Průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá zadanou povinnou literaturu a odpřednášenou látku v prezentacích. Sestává z otevřených otázek. K hodnocení v rámci předmětu je třeba získat alespoň ¼ bodů z každé části zkoušky (2 z referátu, 3 ze seminární práce, 2 z průběžného písemného přezkoušení, 9 ze závěrečného písemného přezkoušení). Povinná účast na seminářích vyplývá ze studijního řádu MU. Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F
Informace učitele
Bližší infomace k předmětu jsou ve složce studijní materiály.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.