VPLb1132 Statistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Šindelář (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 U33
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPLb1132/A: St 16:00–17:40 PC25
VPLb1132/B: St 18:00–19:40 PC25
Předpoklady
! VPL132 Statistika && ! NOWANY ( VPL132 Statistika )
Studium předmětu nepředpokládá žádné zvláštní znalosti nebo dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosáhnout u studentů porozumění základům statistiky jako vědní disciplíny, schopnosti její aplikace v různých fázích kvantitativního výzkumu v oblasti sociální politiky a sociální práce s důrazem na analýzu dat a rozvoje schopnosti ústní prezentace nabytých znalostí.
Výstupy z učení
-porozumět základním konceptům statistiky -aplikovat statistiku zejména při analýze sociálněvědních dat -interpretovat výsledky statistické analýzy -prezentovat orálně znalosti získané ve výuce
Osnova
 • Statistika a základní pojmy
 • Deskriptivní statistika
 • Inferenční statistika
Literatura
  povinná literatura
 • Petr Mareš, Ladislav Rabušic. Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS) Brno : Soukromý tisk Masarykovy univerzity, [2001] Stránky: 93 s. SYSNO: KL:41587
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
 • MORGAN, George A. a Orlando V. GRIEGO. Easy use and interpretation of SPSS for Windows : answering research questions with statistics. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1998. iv, 276. ISBN 0805829598. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Frisch. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1977. 351 s. info
  doporučená literatura
 • Kenny, David A., 1987. Statistics for the social and behavioral sciences
 • GIBLISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Translated by Zuzana Žižková. Vyd. 1. Brno: Computer press, 2009. 272 s. ISBN 9788025124659. info
 • ŘEHÁK, Jan a Blanka ŘEHÁKOVÁ. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 397 s. info
Výukové metody
Studenti se seznámí se základními koncepty statistiky s důrazem na základní nástroje analýzy dat, v seminářích budou pracovat s tematicky oborově zaměřenými databázemi a budou seznámeni se softwarem SPSS.
Metody hodnocení
tři průběžné individuální zkoušky na analýzu dat v SPSS závěrečná ústní individuální zkouška na porozumění základním konceptům
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.